Artner Annamária: Globalizáció alulnézetben. Elnyomott csoportok - lázadó mozgalmak - Critica (Budapest, 2006)

A szerző a megszokottól eltérően közelíti meg a globalizáció kérdését. A globalizáció, pontosabb nevén a transznacionális monopol­­kapitalizmus lényegének azt tartja, hogy a tőkének sikerült újból egyetemlegesen korlátlan uralma alá hajtania a munkát és az embe­riség túlnyomó többségét. A tőké­nek ez a hatalma az ipari-szolgálta­tási tartaléksereg felduzzasztása révén a munka mennyiségének és intenzitásának növekedését, a munkaerőáru értékének csökke­nését eredményezi, vagyis a kizsák­mányolás növekedésével jár. A szerző a tőkés termelés nem­­zetileg és nemzetközileg is hierar­chikus jellegének hangsúlyozásával kimutatja, hogyan hárítja át a fej­lett országok tőkéje időről időre saját válságait nemcsak saját munkástömegeire, hanem a fejlet­lenebb országokra, azok tőkéjére és munkásosztályára, hogyan áll szemben a kis- és nagytőke egy­mással a konkurenciaharcban. A könyv bemutatja azt is, hogyan kuszálódnak össze a többszörös hierarchiákkal átszőtt tőkerendszer­ben a társadalmi szembenállás frontvonalai, a kis- és nagytőkék szembenállása a tőke-munka-ellen­­téttel, a világ munkásarisztokráciá­jának a jóléti államért folytatott reformista utódvédharcai a fejlődő világ már régen elnyomott mun­kástömegeinek érdekvédelmével, a nacionalista, retrográd antigloba­­lizmus a globalizáció világtörténel­mi alapjait nagyon is üdvözlő, de annak magán tőkés formáját elutasító globalizációkritikai moz­galmakkal.

Next