Feitl István - Gellériné Lázár Márta - Sipos Levente (szerk.): Rákosi Mátyás - Visszaemlékezések 1940-1956 1. kötet (Budapest, 1997)

„Nincs semmi szomorítóbb, mint emlé­kezni régi szép időre, nyomorban" ­­idézi Dante szavait a Pokol ötödik énekéből a most közreadásra kerülő visszaemlékezések első oldalainak egyikén Rákosi Mátyás. Ez az olaszul idézett mondat sokat elárul arról, mi­ként értékelte saját egykori helyzetét a szerző, s milyen lelki állapotban lá­tott hozzá memoárjai megírásához. Rákosi Mátyás hosszúra nyújtott „gyógykezelése” - valójában saját maga által is száműzetésnek minősí­tett szovjetunióbeli tartózkodása ­­idején, 1958-tól mintegy tíz éven át visszaemlékezéseinek megírásával foglalatoskodott. A szovjet levéltá­rakban elfekvő visszaemlékezésekről 25 éven át csak kósza hírek jutottak el Magyarországra, míg végül maguk a kéziratok is megérkeztek Rákosi egyetlen, még élő testvéréhez és álta­la a kiadóhoz. A most közreadásra kerülő, két kötetet kitevő „részlet” az 1940-1956-os időszakot, Rákosi po­litikai pályájának legfontosabb sza­kaszát öleli fel. Ezt az időszakot, kü­lönösképpen az 1949 utáni éveket nem utolsó sorban Rákosi személye és tevékenysége adatta a II. világhá­ború utáni magyar történelem meg­határozó, még napjainkat is befolyá­soló éveivé. Az első kötetben Rákosi Mátyás életútjának 1940-től, a Csillag bör­tönből való szabadulásától 1948 kö­zepéig, a MDP megalakulásáig tartó szakaszát kísérhetjük végig. A kötet­szerkesztők által „Szabadulás - há­ború - emigráció” címmel jelölt első nagy részben képet kapunk börtön­éveiről és „börtönélményeiről”, a sza­badulás körülményeiről, utazásáról a Szovjetunióba, arról, hogyan szem­besült Moszkvában a magyar emigrá­ciót ért törvénysértésekkel és a sztáli­ni vezetés kíméletlenségével. A visz­­szaemlékezések jól érzékeltetik, Rá­kosi hogyan méri fel azokat a kerete­ket, amelyek között politikai karrier­je veszélyeztetése nélkül érvényesít­heti bizonyos elgondolásait. A háborús évek élményanyaga, az evakuálás, fronttapasztalatok, elő­­adókörutak mellett előtűnnek a ma-

Next

/
Oldalképek
Tartalom