Ladányi János - Szelényi Iván: A kirekesztettség változó formái. Közép- és délkelet-európai romák történeti és összehasonlító szociológiai vizsgálata (Budapest, 2003)

Ladányi János-Szelényi Iván I A KIREKESZTETTSÉG VÁLTOZÓ FORMÁI Közép- és délkelet-európai romák történeti és összehasonlító szociológiai vizsgálata A kirekesztés alakváltozásait történeti és nemzet­közi összehasonlításban tárgyaló mű első, történeti­szociológiai részében a szerzők kísérletet tesznek a szakirodalomban általánosan használt és sokat vi­tatott underclass fogalom tisztázására, illetve azon sa­játos történelmi helyzeteknek és speciális társadalmi feltételeknek a körvonalazására, amelyek a társada­lom ilyen típusú kettészakadását eredményezik. Elméleti fejtegetéseiket egy észak-kelet-magyaror­­szági kistelepülésen 12 éven át végzett kutatásuk eredményeivel egészítik ki. A könyv második részében a szerzők nemzetkö­zi összehasonlításban elemzik a szegénység és a ro­ma etnicitás összekapcsolódásának variánsait. Megvizsgálják, hogy mennyire sajátos avagy mennyire tipikus az a folyamat, amelyet az általuk vizsgált településen megfigyeltek, felvetik a kér­dést, hogy beszélhetünk-e underclass kialakulásáról Magyarországon, illetve van-e jelentése e fogalom­nak az egykori államszocialista országok összeha­sonlítása esetén. A könyvet táblázatok, térképek és fényképek gaz­dagítják.

Next