Patkós Veronika: Szekértáborharc. Eredmények a politikai megosztottság okairól és következményeiről (Budapest, 2019)

tkpti Napvilág Kiadó Patkós Veronika SZEKÉRTÁBORHARC Eredmények a politikai megosztottság okairól és következményeiről Boda Zsolt és Szabó Andrea szerkesztésében A Fidesz és a többiek: pártok, mozgalmak, politikák Trendek a magyar politikában 2. (2017) Körösényi András szerkesztésében Viharban kormányozni Politikai vezetők válsághelyzetekben (2017) Boda Zsolt szerkesztésében Bizalom és közpolitika Jobban működnek-e az intézmények, ha bíznak bennük? (2016) Soós Gábor szerkesztésében Ígéret, felhatalmazás, teljesítés Választási programok és kormányzati megvalósításuk, 1998–2010 (2015) Körösényi András szerkesztésében A magyar politikai rendszer – negyedszázad után (2015) Sebők Miklós Hatalom szabályok nélkül Kormány és törvényhozás viszonya pénzügyi válság idején (2014) Tamás Veronika Politikai élet a helyi önkormányzatokban A helyi politika szereplői, mozgásterük és kapcsolataik a helyi politikai rendszerben (2014) 2400,– Ft ISBN 978-963-338-443-5 9 789633 384435 Eredmények a politikai megosztottság okairól és következményeiről Patkós Veronika SZEKÉRTÁBORHARC tkpti A magyar politikára vonatkozó megállapítások egyik nagy közhelye, hogy erősen pártos ország vagyunk. Túlságosan mélyen megosztott a társadalom a politikai oldalak mentén, és e megosztottság az élet számos más területére is kihat. Bár általános meglátás az is, hogy a politikai kultúra e vonása összességében káros, meglepő módon idáig nem született olyan empirikus, összehasonlító kutatás, ami a pártkötődésből fakadó elfogultsággal, illetve a pártkötődések men­­tén kialakuló társadalmi megosztottsággal részleteiben foglalkozott volna. Jelen könyv ezt a hiányt igyekszik betölteni azáltal, hogy a pár­­tos elfogultság és annak országos szintű megjelenési formája, a pár­­pártos polarizáció vizsgálatára, mérésére, illetve okainak és követ­­kezményeinek feltárására vállalkozik. Mennyire polarizált a magyar politikai kultúra a többi európai or­­szághoz képest? Van-e európai vonatkozásban bármi különleges e téren? Jó-e valamire a megosztottság, lehet-e pozitív hatása a demokratikus működésre? Mobilizál-e a polarizált politikai közeg, vagy inkább kiábrándítja, elkedvetleníti a szavazókat? Végül: lehet-e a megosztottságnak hatása a gazdasági működésre? A könyv ezek­­re a kérdésekre kínál választ, harminc európai ország kérdőíves fel­­méréseinek elemzésével. Patkós Veronika politikatudós, a Társadalomtudományi Kutatóköz­­pont – MTA Kiválósági Kutatóhely Politikatudományi Intézetének munkatársa és az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának részállású adjunktusa. A politikai megosztottsággal kapcsolatos ku tatásaiért Akadémiai Ifjúsági Díjban (2019), illetve Bolyai János Kutatási Ösz­­töndíjban (2019) részesült. A könyv a szerző doktori disszertációjának átdolgozott kiadása. A T ársadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi I ntézetének eddig megjelent kötetei Böcskei Balázs és Szabó Andrea szerkesztésében Hibrid rezsimek A politikatudomány X-aktái (2019) Böcskei Balázs és Szabó Andrea szerkesztésében Várakozások és valóságok Parlamenti választás 2018 (2018) Boda Zsolt és Sebők Miklós szerkesztésében A magyar közpolitikai napirend – Elméleti alapok, empirikus eredmények (2018) Kiss Balázs szerkesztésében A polarizáció évei Politikai kommunikáció Magyarországon 1997–2006 (2018) Szűcs Zoltán Gábor A politika lelke A politikai realizmus elméleti és eszmetörténeti nézőpontból (2018) Szabó Andrea és Oross Dániel szerkesztésében Csendesek vagy lázadók? – A hallgatók politikai orientációi Magyarországon 2011–2015 (2017)

Next