Somlai Péter: Család 2.0 (Budapest, 2013)

Ebben a könyvben két gondolat­menetet próbálok követni. Az egyik az együttélés alapvető szükségle­teiről, a kötődésről és a választás­ról szól. De milyen irányú a család változása, és ez az irány hogyan függ össze a kötődések és vá­lasztások szükségleteivel? A válaszra vonatkozik könyvem másik gondolatmenete. A család és az együttélés három történel­mi típusáról írok: a premodern csa­ládról és háztartásról, az ipari tár­sadalmak polgári család típusáról és a jelenkor új, „posztmodern" életformáiról. Ilyenek például a vá­lásokat követő tartós párkapcso­latok, az újraházasodások vagy a nem házas életmódok, a külön­böző előzményekből származó gyermekek együttese, a „mozaik­­családok", a távolról együtt élők házassága vagy élettársi kapcso­lata, a virtuális kapcsolatok, illetve a nem családos életformák, ami­lyen a szingliké. Nem megítélni, hanem bemutat­ni és értelmezni kívánom ezeket az életformákat és azt a törekvést, hogy új módon tegyék lehetővé a kötődési és választási szükség­letek összehangolását. Somlai Péter

Next

/
Oldalképek
Tartalom