"Ipsa scientia potestas est"
"A tudás maga a hatalom."

Ez a Francis Bacontől származó mondás lehetne kiadónk jelszava. Az Osiris Kiadó az elmúlt években az egyik legismertebb és legigényesebb magyarországi tudományos és szépirodalmi könyvműhellyé vált. Indulása (1994) óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban, s egyben szellemi műhelyként is működik. Olyan elismert kutatók és szerzők kötődnek a kiadóhoz, mint Bihari Mihály, Domokos Mátyás, Ferencz Győző, Hankiss Elemér, Hunyady György, Kerényi Ferenc, Komoróczy Géza, Kósa László, Kosáry Domokos, Körösényi András, Kukorelli István, Lázár Ervin, Mezey Barna, Németh György, Pléh Csaba, Pótó János, Romsics Ignác, Saly Noémi, Szabó István, Tolcsvai Nagy Gábor, Ungváry Krisztián, Vermes Géza, Voigt Vilmos, Zalán Vince stb. Tudományos, felsőoktatási és igényes ismeretterjesztő könyveink a magyar humán értelmiség, az egyetemi hallgatók és a művelt, érdeklődő olvasók számára készülnek. A könyvműhely évente átlag kétszáz címet jelentet meg, amelyek nagy része eredeti magyar mű, kisebb része fordítás.

Legfontosabb sorozataink a következők: az Osiris klasszikusok sorozatban a magyar (Ady Endre, Arany János, Babits Mihály, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, József Attila, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Nemes Nagy Ágnes, Németh László, Petőfi Sándor, Pilinszky János, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád, Vajda János, Vörösmarty Mihály stb.) és a világirodalom (Arisztophanész, Büchner, Csehov, Moliere, Schiller, Szophoklész stb.) nagyjai jelennek meg. Az Osiris könyvtárban publikáljuk a humán és társadalomtudomány (antropológia, filmelmélet, filozófia, irodalomelmélet, jogtudomány, néprajz, nyelvészet, pedagógia, pszichológia, szociológia, történelem, teológia) klasszikus és - reményeink szerint - klasszikussá váló munkáit. Ugyanezen tudományágak alapvető tankönyvei az Osiris tankönyvek sorozatban jelennek meg. A filozófia és a történetírás meghatározó alapmunkáit (Bahtyin, Heidegger, Kant, Locke, Schopenhauer, Hérodotosz, Plutarkhosz, Suetonius, Thuküdidész, Xenophón) a Sapientia humana sorozatban adjuk ki. Egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk a mai és klasszikus magyar történeti művek megjelentetését (Millenniumi magyar történelem), illetve a történeti közgondolkodás alakítását (Nemzet és emlékezet).

Könyvek

Stemlerné Balog Ilona: Történelem és fotográfia

Budapest, 2009
Történelem

Patay-Horváth András szerk.: Suetonius összes művei (Sapientia humana)

Budapest, 2004
Történelem

Sz. Jónás Ilona szerk.: Középkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény. Európa és Közel-Kelet, IV-XV. század (Osiris tankönyvek)

Budapest, 1999
Történelem

Szabó Csaba szerk.: Egyházügyi hangulat-jelentések. 1951, 1953 (Párhuzamos archívum)

Budapest, 2000
Történelem

Szakolczai Attila szerk.: 1956 (Nemzet és emlékezet)

Budapest, 2006
Történelem

Szekfü Gyula: Rövid magyar történet, 1606-1939 (Millenniumi magyar történelem - Historikusok)

Budapest, 2002
Történelem

Szijártó M. István: A diéta. A magyar rendek és az országgyűlés, 1708-1792

Budapest, 2005
Történelem

Szilágyi János György: Szirénzene. Ókortudományi tanulmányok

Budapest, 2005
Történelem

Szilágyi János György szerk.: Voces paginarum. Magyar ókortudomány a huszadik században

Budapest, 2008
Történelem

Thompson, Edward Palmer: Az angol munkásosztály születése (Sapientia humana)

Budapest, 2007
Történelem

Thuküdidész: A peloponnészoszi háború (Sapientia humana)

Budapest, 1999
Történelem

Thuróczy János - Rogerius mester: A magyarok krónikája - Siralmas ének (Millenniumi magyar történelem - Források)

Budapest, 2001
Történelem

Tomka Béla: Európa társadalomtörténete a 20. században

Budapest, 2009
Történelem

Tóth István György szerk.: Millenniumi magyar történet. Magyarország története a honfoglalástól napjainkig

Budapest, 2001
Történelem

Totman, Conrad: Japán története

Budapest, 2006
Történelem

Tulard, Jean: Napóleon (Osiris könyvtár - Biográfia)

Budapest, 1997
Történelem

Tyekvicska Arpád: A bíboros és a katona. Mindszenty József és Pálinkás-Pallavicini Antal a forradalomban (’56)

Budapest, 1994
Történelem

Ungváry Krisztián: Magyar megszálló csapatok a Szovjetunióban, 1941-1944. Esemény - elbeszélés - utóélet

Budapest, 2015
Történelem

Ungváry Krisztián szerk.: A második világháború (Nemzet és emlékezet)

Budapest, 2005
Történelem

Vadász Sándor szerk.: 19. századi egyetemes történelem 1789-1914. Európa és az Európán kívüli országok (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2011
Történelem

Valuch Tibor: Magyarország társadalomtörténete a XX. század második felében (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2001
Történelem

Vermes Gábor: Tisza István (Millenniumi magyar történelem - Életrajzok)

Budapest, 2001
Történelem

Veszprémy László szerk.: Szent István és az államalapítás (Nemzet és emlékezet)

Budapest, 2002
Történelem

Wandycz, Piotr Stefan: A szabadság ára. Kelet-Közép-Európa története a középkortól máig (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2004
Történelem

Winkler, Heinrich August: Németország története a modern korban. I.

Budapest, 2005
Történelem

Winkler, Heinrich August: Németország története a modern korban. II.

Budapest, 2005
Történelem

Woroszylski, Wiktor: Magyarországi napló, 1956 (’56)

Budapest, 1994
Történelem

Németh György szerk.: Xenophon történeti munkái (Sapientia humana - Xenophon összes művei)

Budapest, 2001
Történelem

Zeidler Miklós: A revíziós gondolat (Osiris zsebkönyvtár)

Budapest, 2001
Történelem

Zeidler Miklós szerk.: Trianon (Nemzet és emlékezet)

Budapest, 2008
Történelem

Bloom, Peter: Berlioz élete (Osiris könyvtár - Zene)

Budapest, 2004
Zene

Braunbehrens, Volkmar: Mozart. A bécsi évek

Budapest, 2006
Zene

Dolinszky Miklós: Időrengés. Kilenc muzsikus, tíz vallomás (Osiris könyvtár - Zene)

Budapest, 2004
Zene

Földes Andor: Emlékeim

Budapest, 1995
Zene

Roelcke, Eckhard: Találkozások Ligeti Györggyel. Beszélgetőkönyv (Osiris könyvtár - Zene)

Budapest, 2005
Zene

László Tibor: Új KRESZ tankönyv

Budapest, 1993
Egyéb

Pénzes Bethen: Halaink. Kézikönyv horgászoknak és természetjáróknak

Budapest, 2004
Egyéb

Zalavári József: Designökológiai kislexikon sok képes illusztrációval. Design Ecology Encyclopedia with Illustrations

Budapest, 2003
Egyéb

Illyés Gyula: Puszták népe (Millenniumi Könyvtár)

Budapest, 1999
Millenniumi Könnyvtár

Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma. Regény (Millenniumi Könyvtár)

Budapest, 1999
Millenniumi Könnyvtár

Németh László: Iszony. Regény, 1. kötet (Millenniumi Könyvtár)

Budapest, 1999
Millenniumi Könnyvtár

Németh László: Iszony. Regény, 2. kötet (Millenniumi Könyvtár)

Budapest, 1999
Millenniumi Könnyvtár

Jókai Mór: A kőszívű ember fiai. Regény, 1. kötet (Millenniumi Könyvtár)

Budapest, 1999
Millenniumi Könnyvtár

Jókai Mór: A kőszívű ember fiai. Regény, 2. kötet (Millenniumi Könyvtár)

Budapest, 1999
Millenniumi Könnyvtár

Csokonai Vitéz Mihály: Dorottya, vagyis a dámák diadalma a fársángon. Az özvegy Karnyóné s két szeleburdiak. Színművek (Millenniumi Könyvtár)

Budapest, 1999
Millenniumi Könnyvtár

Vargyas Lajos szerk.: Magyar népballadák (Millenniumi Könyvtár)

Budapest, 1999
Millenniumi Könnyvtár

II. Rákóczi Ferenc: Emlékiratai. A magyarországi háborúról 1703-tól annak végéig (Millenniumi Könyvtár)

Budapest, 1999
Millenniumi Könnyvtár

Balassi Bálint: Összes versei (Millenniumi Könyvtár)

Budapest, 1999
Millenniumi Könnyvtár

Balassi Bálint: Szép magyar komédia (Millenniumi Könyvtár)

Budapest, 1999
Millenniumi Könnyvtár

Déry Tibor: A portugál királylány. Elbeszélések (Millenniumi Könyvtár)

Budapest, 1999
Millenniumi Könnyvtár