"Ipsa scientia potestas est"
"A tudás maga a hatalom."

Ez a Francis Bacontől származó mondás lehetne kiadónk jelszava. Az Osiris Kiadó az elmúlt években az egyik legismertebb és legigényesebb magyarországi tudományos és szépirodalmi könyvműhellyé vált. Indulása (1994) óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban, s egyben szellemi műhelyként is működik. Olyan elismert kutatók és szerzők kötődnek a kiadóhoz, mint Bihari Mihály, Domokos Mátyás, Ferencz Győző, Hankiss Elemér, Hunyady György, Kerényi Ferenc, Komoróczy Géza, Kósa László, Kosáry Domokos, Körösényi András, Kukorelli István, Lázár Ervin, Mezey Barna, Németh György, Pléh Csaba, Pótó János, Romsics Ignác, Saly Noémi, Szabó István, Tolcsvai Nagy Gábor, Ungváry Krisztián, Vermes Géza, Voigt Vilmos, Zalán Vince stb. Tudományos, felsőoktatási és igényes ismeretterjesztő könyveink a magyar humán értelmiség, az egyetemi hallgatók és a művelt, érdeklődő olvasók számára készülnek. A könyvműhely évente átlag kétszáz címet jelentet meg, amelyek nagy része eredeti magyar mű, kisebb része fordítás.

Legfontosabb sorozataink a következők: az Osiris klasszikusok sorozatban a magyar (Ady Endre, Arany János, Babits Mihály, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, József Attila, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Nemes Nagy Ágnes, Németh László, Petőfi Sándor, Pilinszky János, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád, Vajda János, Vörösmarty Mihály stb.) és a világirodalom (Arisztophanész, Büchner, Csehov, Moliere, Schiller, Szophoklész stb.) nagyjai jelennek meg. Az Osiris könyvtárban publikáljuk a humán és társadalomtudomány (antropológia, filmelmélet, filozófia, irodalomelmélet, jogtudomány, néprajz, nyelvészet, pedagógia, pszichológia, szociológia, történelem, teológia) klasszikus és - reményeink szerint - klasszikussá váló munkáit. Ugyanezen tudományágak alapvető tankönyvei az Osiris tankönyvek sorozatban jelennek meg. A filozófia és a történetírás meghatározó alapmunkáit (Bahtyin, Heidegger, Kant, Locke, Schopenhauer, Hérodotosz, Plutarkhosz, Suetonius, Thuküdidész, Xenophón) a Sapientia humana sorozatban adjuk ki. Egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk a mai és klasszikus magyar történeti művek megjelentetését (Millenniumi magyar történelem), illetve a történeti közgondolkodás alakítását (Nemzet és emlékezet).

Könyvek

Ficzere Lajos szerk.: Magyar közigazgatási jog. Általános rész (Osiris tankönyvek)

Budapest, 1998
Jogtudomány

Fazekas Marianna szerk.: Közigazgatási jog - különös rész. Egyetemi jegyzet

Budapest, 2011
Jogtudomány

Forgács Imre: Mégsem éjjeliőr? Az európai kormányzás esélyei és a pénzügyi válság

Budapest, 2009
Jogtudomány

Forgács Imre szerk.: Gazdasági szektorok és jogharmonizáció (Osiris tankönyvek - Magyarország az Európai Unióban)

Budapest, 2000
Jogtudomány

Gil Ibánez, Alberto J.: A közösségi jog ellenőrzése és végrehajtása. A nemzeti és az európai közigazgatások szerepe (Magyarország az Európai Unióban)

Budapest, 2000
Jogtudomány

Gönczi Katalin: Magyarok az amerikai Legfelsőbb Bíróság előtt (Jogtörténeti értekezések)

Budapest, 2000
Jogtudomány

Gyulavári Tamás - Könczei György: Európai szociális jog (Osiris tankönyvek - Magyarország az Európai Unióban)

Budapest, 2000
Jogtudomány

Halmai Gábor - Tóth Gábor Attila szerk.: Emberi jogok (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2003
Jogtudomány

Horváth Éva - Kálmán György: Nemzetközi eljárások joga - a kereskedelmi választottbíráskodás (Pázmány/Osiris könyvek)

Budapest, 1999
Jogtudomány

Jány János - Ilosvai Gábor - Bölcskei János: Médiajogi kézikönyv. I.

Budapest, 2000
Jogtudomány

Jány János - Ilosvai Gábor - Bölcskei János: Médiajogi kézikönyv. II.

Budapest, 2000
Jogtudomány

Jóri András: Adatvédelmi kézikönyv. Elmélet, történet, kommentár (Osiris kézikönyvek)

Budapest, 2005
Jogtudomány

Kende Tamás - Szűcs Tamás szerk.: Európai közjog és politika (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2005
Jogtudomány

Kengyel Miklós: A bírói hatalom és a felek rendelkezési joga a polgári perben (Osiris könyvtár - Jogtudomány)

Budapest, 2003
Jogtudomány

Kengyel Miklós: Magyar polgári eljárásjog (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2014
Jogtudomány

Kengyel Miklós - Harsági Viktória: Európai polgári eljárásjog (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2009
Jogtudomány

Kerekes Zsuzsa: Parlamenti ábécé

Budapest, 1999
Jogtudomány

Kiss György szerk.: Az Európai Unió munkajoga és a magyar munkajog a jogközelítés folyamatában (Osiris tankönyvek - Magyarország az Európai Unióban)

Budapest, 2001
Jogtudomány

Koppányi Szabolcs: A hírközlés szabályozása az Európai Közösségben és Magyarországon (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2003
Jogtudomány

Kovács Péter: Nemzetközi jog és kisebbségvédelem (Pro minoritate könyvek)

Budapest, 1996
Jogtudomány

Kovács Péter: Nemzetközi közjog (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2011
Jogtudomány

Kovács Péter: Nemzetközi közjog (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2016
Jogtudomány

Kukorelli István szerk.: Alkotmányjog. Jogszabálygyűjtemény (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2002
Jogtudomány

Kukorelli István szerk.: Alkotmánytan. I. Alapfogalmak, alkotmányos intézmények (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2007
Jogtudomány

Mezey Barna szerk.: A magyar jogtörténet forrásai. Szemelvénygyűjtemény (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2000
Jogtudomány

Mezey Barna szerk.: Magyar alkotmánytörténet (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2003
Jogtudomány

Mezey Barna szerk.: Magyar jogtörténet (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2007
Jogtudomány

Mezey Barna - Szente Zoltán: Európai alkotmány- és parlamentarizmus-történet (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2003
Jogtudomány

M. Nyitrai Péter: Nemzetközi és európai büntetőjog (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2006
Jogtudomány

Őry Tamás szerk.: Az Európai Unió adójoga (Osiris tankönyvek - Magyarország az Európai Unióban)

Budapest, 2003
Jogtudomány

Petrétei József: A törvényhozás elmélete és gyakorlata a parlamentáris demokráciában (Doktori mestermunkák)

Budapest, 1998
Jogtudomány

Sári János - Somody Bernadette: Alapjogok. Alkotmánytan. II. (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2008
Jogtudomány

Simon István szerk.: Pénzügyi jog. I. (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2007
Jogtudomány

Simon István szerk.: Pénzügyi jog. II. (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2007
Jogtudomány

Stein, Peter: A római jog Európa történetében (Osiris könyvtár - Jogtudomány)

Budapest, 2005
Jogtudomány

Szente Zoltán: Európai alkotmány- és parlamentarizmustörténet, 1945-2005 (Osiris tankönyvek - Bibliotheca Iuridica)

Budapest, 2006
Jogtudomány

Tóth Gábor Attila: Túl a szövegen. Értekezés a magyar alkotmányról

Budapest, 2009
Jogtudomány

Tóth Mihály szerk.: Büntető eljárásjogi olvasókönyv (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2003
Jogtudomány

Tóth Mihály - Nagy Zoltán szerk.: Magyar büntetőjog. Különös rész (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2014
Jogtudomány

Trócsányi Sára: A kommunikáció jogi alapjai (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2004
Jogtudomány

Zlinszky János: Ius privatum. A római magánjog története (Osiris könyvtár - Jog)

Budapest, 1998
Jogtudomány

Zlinszky János: Ius publicum. Római közjog (Osiris könyvtár - Jog)

Budapest, 1998
Jogtudomány

Domokos Mátyás - Cseh Mária - Szarka Anita - Környei Anikó szerk.: A régi Magyarország képeslapokon (Libri de libris)

Budapest, 2003
Képeskönyvek

Belitska-Scholtz Hedvig - Rajnai Edit - Somorjai Olga szerk.: Színháztörténeti képeskönyv (Libri de libris)

Budapest, 2005
Képeskönyvek

Burda Zita - Kis Domokos Dániel szerk.: Bartók a színpadon (Libri de libris)

Budapest, 2006
Képeskönyvek

Császtvay Tünde szerk.: Éjjeli lepkevadászat. Bordélyvilág a történeti Magyarországon

Budapest, 2009
Képeskönyvek

Cseh Mária szerk.: Magyar plakát, 1885-2005 (Libri de libris)

Budapest, 2006
Képeskönyvek

Csipes Antal: Divattükör

Budapest, 2006
Képeskönyvek

Szabó András szerk.: Dictionarium 1604 Szenei Molnár Albert szótára. Das Wörterbuch von Albert Molnár. Az Országos Széchényi Könyvtár és a Károli Gáspár Református Egyetem tudományos ülésszaka, 2004 október 29. (Libri de libris)

Budapest, 2007
Képeskönyvek

Gyurgyák János - Környei Anikó - Saly Noémi szerk.: Élet a régi Magyarországon (Libri de libris)

Budapest, 2004
Képeskönyvek