"Ipsa scientia potestas est"
"A tudás maga a hatalom."

Ez a Francis Bacontől származó mondás lehetne kiadónk jelszava. Az Osiris Kiadó az elmúlt években az egyik legismertebb és legigényesebb magyarországi tudományos és szépirodalmi könyvműhellyé vált. Indulása (1994) óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban, s egyben szellemi műhelyként is működik. Olyan elismert kutatók és szerzők kötődnek a kiadóhoz, mint Bihari Mihály, Domokos Mátyás, Ferencz Győző, Hankiss Elemér, Hunyady György, Kerényi Ferenc, Komoróczy Géza, Kósa László, Kosáry Domokos, Körösényi András, Kukorelli István, Lázár Ervin, Mezey Barna, Németh György, Pléh Csaba, Pótó János, Romsics Ignác, Saly Noémi, Szabó István, Tolcsvai Nagy Gábor, Ungváry Krisztián, Vermes Géza, Voigt Vilmos, Zalán Vince stb. Tudományos, felsőoktatási és igényes ismeretterjesztő könyveink a magyar humán értelmiség, az egyetemi hallgatók és a művelt, érdeklődő olvasók számára készülnek. A könyvműhely évente átlag kétszáz címet jelentet meg, amelyek nagy része eredeti magyar mű, kisebb része fordítás.

Legfontosabb sorozataink a következők: az Osiris klasszikusok sorozatban a magyar (Ady Endre, Arany János, Babits Mihály, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, József Attila, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Nemes Nagy Ágnes, Németh László, Petőfi Sándor, Pilinszky János, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád, Vajda János, Vörösmarty Mihály stb.) és a világirodalom (Arisztophanész, Büchner, Csehov, Moliere, Schiller, Szophoklész stb.) nagyjai jelennek meg. Az Osiris könyvtárban publikáljuk a humán és társadalomtudomány (antropológia, filmelmélet, filozófia, irodalomelmélet, jogtudomány, néprajz, nyelvészet, pedagógia, pszichológia, szociológia, történelem, teológia) klasszikus és - reményeink szerint - klasszikussá váló munkáit. Ugyanezen tudományágak alapvető tankönyvei az Osiris tankönyvek sorozatban jelennek meg. A filozófia és a történetírás meghatározó alapmunkáit (Bahtyin, Heidegger, Kant, Locke, Schopenhauer, Hérodotosz, Plutarkhosz, Suetonius, Thuküdidész, Xenophón) a Sapientia humana sorozatban adjuk ki. Egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk a mai és klasszikus magyar történeti művek megjelentetését (Millenniumi magyar történelem), illetve a történeti közgondolkodás alakítását (Nemzet és emlékezet).

Könyvek

Kant, Immanuel: Antropológiai írások (Osiris tankönyvekSapientia humana - Immanuel Kant művei)

Fordító: Mesterházi Miklós
Budapest, 2005
Filozófia

Kant, Immanuel: Az ítélőerő kritikája (Sapientia humana - Immanuel Kant művei)

Fordító: Papp Zoltán
Budapest, 2003
Filozófia

Kant, Immanuel: Prekritikai írások, 1754-1781 (Sapientia humana - Immanuel Kant művei)

Fordító: Ábrahám Zoltán et al.
Budapest, 2003
Filozófia

Karsai György: A Szép és a Szörnyeteg (Horror metaphysicae)

Fordító: Tarnóczi Gabriella
Budapest, 1999
Filozófia

Katona Gábor: Az önismeret paradigmái. Fejezetek a tudat kulturális evolúciójából (Janus/Osiris - Filozófia)

Budapest, 2000
Filozófia

Kerferd, G. B.: A szofista mozgalom (Historia philosophiae)

Fordító: Molnár Gábor
Budapest, 2003
Filozófia

Kierkegaard, Soren: Berlini töredék. Jegyzetek Schelling 1841/42-es előadásairól (Horror metaphysicae)

Fordító: Gyenge Zoltán
Budapest, 2001
Filozófia

Kierkegaard, Sören: Vagy-vagy (Sapientia humana)

Fordító: Gecser Ottó
Budapest, 2001
Filozófia

Kiss Ilona szerk.: A megváltó Oroszország. Válogatás a szlavofil gondolkodók írásaiból 1839-1861 (Idea russica)

Fordító: Fassányi Miklós - Csordás Dávid
Budapest, 1992
Filozófia

Kocziszky Éva: Pán, a gondolkodók istene. Mitológia 1800 körül (Horror metaphysicae)

Fordító: Steiger Kornél
Budapest, 1998
Filozófia

Kolakowski, Leszek: Metafizikai horror (Horror metaphysicae)

Fordító: Tarnóczi Gabriella
Budapest, 1994
Filozófia

Somos Róbert szerk.: Középső platonizmus. Szöveggyűjtemény (Historia philosophiae)

Fordító: Bittera Dóra et al.
Budapest, 2005
Filozófia

Kuhn, Thomas S.: A tudományos forradalmak szerkezete (Osiris könyvtár - Filozófia)

Fordító: Bíró Dániel
Budapest, 2000
Filozófia

Laki János szerk.: Tudományfilozófia (Szemeszter)

Fordító: Ambrus Gergely et al.
Budapest, 1998
Filozófia

Latour, Bruno: Sohasem voltunk modernek. Szimmetrikus antropológiai tanulmány (Horror metaphysicae)

Fordító: Gecser Ottó
Budapest, 1999
Filozófia

Locke, John: Értekezés az emberi értelemről (Sapientia humana)

Fordító: Fassányi Miklós - Csordás Dávid
Budapest, 2003
Filozófia

Long, A. A.: Hellenisztikus filozófia (Osiris könyvtár - Filozófia)

Fordító: Steiger Kornél
Budapest, 1998
Filozófia

Ludassy Mária: Elhiszem, mert ésszerű. Tanulmányok az angol és a francia felvilágosodás koráról

Fordító: Sebestyén Pál
Budapest, 1999
Filozófia

Luhmann, Niklas: Látom azt, amit te nem látsz (Horror metaphysicae)

Fordító: Bittera Dóra et al.
Budapest, 1999
Filozófia

MacIntyre, Alasdair: Az erény nyomában. Erkölcselméleti tanulmány (Osiris könyvtár - Filozófia)

Fordító: Bíróné Kaszás Éva
Budapest, 1999
Filozófia

Madarász Tiborné - Pólós László - Rúzsa Imre: A logika elemei (Osiris tankönyvek)

Fordító: Kurdi Imre
Budapest, 1999
Filozófia

Márkus György: Metafizika - mi végre? Tanulmányok (Horror metaphysicae)

Fordító: Farkas János László et al.
Budapest, 1998
Filozófia

Mezei Balázs: Zárójelbe tett Isten. Edmund Husserl és egy fenomenológiai prototeológia vázlata (Horror metaphysicae)

Fordító: Pavlovits Tamás - Tímár Andrea
Budapest, 1997
Filozófia

Mill, John Stuart: A szabadságról (Politikai filozófia)

Fordító: Pap Mária
Budapest, 1994
Filozófia

Montesquieu: A törvények szelleméről (Sapientia humana)

Fordító: Sebestyén Pál
Budapest, 2000
Filozófia

Nietzsche, Friedrich: Az új felvilágosodás. Jegyzetfüzetek az Így szólott Zarathustra keletkezésének idejéből

Fordító: Horváth Géza
Budapest, 2001
Filozófia

Nietzsche, Friedrich: Emberi, nagyon is emberi. Könyv szabad szellemek számára

Fordító: Horváth Géza
Budapest, 2008
Filozófia

Nietzsche, Friedrich: Így szólott Zarathustra. Könyv mindenkinek és senkinek

Fordító: Kurdi Imre
Budapest, 2004
Filozófia

Paine, Thomas: Az ember jogai (Politikai filozófia)

Fordító: Pap Mária
Budapest, 1995
Filozófia

Pascal, Blaise: Írások a szerelem szenvedélyéről, a geometriai gondolkodásról és a kegyelemről (Sapientia humana)

Fordító: Pavlovits Tamás - Tímár Andrea
Budapest, 1999
Filozófia

Perecz László: A pozitivizmustól a szellemtörténetig. Athenaeum, 1892-1947 (Horror metaphysicae)

Budapest, 1998
Filozófia

Perecz László: Hívószavak. Publicisztikai írások

Fordító: Altrichter Ferenc
Budapest, 1999
Filozófia

Putnam, Hilary: Reprezentáció és valóság (Horror metaphysicae)

Fordító: Imre Anna
Budapest, 2000
Filozófia

Quine, Willard van Orman: A tapasztalattól a tudományig. Válogatott tanulmányok (Osiris könyvtár - Tertium non datur)

Fordító: Eszes Boldizsár et al.
Budapest, 2002
Filozófia

Rawls, John: Az igazságosság elmélete (Osiris könyvtár - Politikai gondolkodók)

Fordító: Korkovay Zsolt
Budapest, 1997
Filozófia

Ross, Sir David: Arisztotelész (Historia philosophiae)

Fordító: Steiger Kornél
Budapest, 2001
Filozófia

Rózsa Erzsébet: Heller Ágnes, a fronézis filozófusa (Horror metaphysicae)

Fordító: Berényi Gábor
Budapest, 1997
Filozófia

Ruzsa Imre - Máté András: Bevezetés a modern logikába (Osiris tankönyvek)

Fordító: Vajda Mihály
Budapest, 1997
Filozófia

Ryle, Gilbert: A szellem fogalma (Osiris könyvtár - Filozófia)

Fordító: Altrichter Ferenc
Budapest, 1999
Filozófia

Scheler, Max: Az ember helye a kozmoszban (Horror metaphysicae)

Fordító: Csatár Péter
Budapest, 1995
Filozófia

Schopenhauer, Arthur: A világ mint akarat és képzet (Sapientia humana)

Fordító: Tandori Ágnes - Tandori Dezső
Budapest, 2002
Filozófia

Schwendtner Tibor: Heidegger tudományfelfogása (Az 1919-1929-es időszak írásainak tükrében) (Horror metaphysicae)

Fordító: Orosz István
Budapest, 2000
Filozófia

Sesztov, Lev: Teremtés a semmiből (Horror metaphysicae)

Fordító: Patkós Éva
Budapest, 1999
Filozófia

Simmel, Georg: A pénz filozófiája (Sapientia humana)

Fordító: Berényi Gábor
Budapest, 2004
Filozófia

Smitmans-Vajda, Barbara: Dionüszosz philoszophosz. Nietzsche - Bolond és művész (Horror metaphysicae)

Fordító: Vajda Mihály
Budapest, 1999
Filozófia

Sorel, Georges: Gondolatok az erőszakról (Századvég könyvtár - Politikai gondolkodók)

Fordító: Burján Mónika et al.
Budapest, 1994
Filozófia

Spinoza, Benedictus de: Etika (Sapientia humana)

Fordító: Szemere Samu
Budapest, 1997
Filozófia

Spinoza, Benedictus de: Teológiai-politikai tanulmány (Sapientia humana)

Fordító: Szemere Samu
Budapest, 2002
Filozófia

Stead, Christopher: Filozófia a keresztény ókorban (Historia philosophiae)

Fordító: Bugár M. István
Budapest, 2002
Filozófia

Strawson, Peter Frederick: Az érzékelés és a jelentés határai. Értekezés Kant A tiszta ész kritikája című művéről (Horror metaphysicae)

Fordító: Orosz István
Budapest, 2000
Filozófia