"Ipsa scientia potestas est"
"A tudás maga a hatalom."

Ez a Francis Bacontől származó mondás lehetne kiadónk jelszava. Az Osiris Kiadó az elmúlt években az egyik legismertebb és legigényesebb magyarországi tudományos és szépirodalmi könyvműhellyé vált. Indulása (1994) óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban, s egyben szellemi műhelyként is működik. Olyan elismert kutatók és szerzők kötődnek a kiadóhoz, mint Bihari Mihály, Domokos Mátyás, Ferencz Győző, Hankiss Elemér, Hunyady György, Kerényi Ferenc, Komoróczy Géza, Kósa László, Kosáry Domokos, Körösényi András, Kukorelli István, Lázár Ervin, Mezey Barna, Németh György, Pléh Csaba, Pótó János, Romsics Ignác, Saly Noémi, Szabó István, Tolcsvai Nagy Gábor, Ungváry Krisztián, Vermes Géza, Voigt Vilmos, Zalán Vince stb. Tudományos, felsőoktatási és igényes ismeretterjesztő könyveink a magyar humán értelmiség, az egyetemi hallgatók és a művelt, érdeklődő olvasók számára készülnek. A könyvműhely évente átlag kétszáz címet jelentet meg, amelyek nagy része eredeti magyar mű, kisebb része fordítás.

Legfontosabb sorozataink a következők: az Osiris klasszikusok sorozatban a magyar (Ady Endre, Arany János, Babits Mihály, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, József Attila, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Nemes Nagy Ágnes, Németh László, Petőfi Sándor, Pilinszky János, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád, Vajda János, Vörösmarty Mihály stb.) és a világirodalom (Arisztophanész, Büchner, Csehov, Moliere, Schiller, Szophoklész stb.) nagyjai jelennek meg. Az Osiris könyvtárban publikáljuk a humán és társadalomtudomány (antropológia, filmelmélet, filozófia, irodalomelmélet, jogtudomány, néprajz, nyelvészet, pedagógia, pszichológia, szociológia, történelem, teológia) klasszikus és - reményeink szerint - klasszikussá váló munkáit. Ugyanezen tudományágak alapvető tankönyvei az Osiris tankönyvek sorozatban jelennek meg. A filozófia és a történetírás meghatározó alapmunkáit (Bahtyin, Heidegger, Kant, Locke, Schopenhauer, Hérodotosz, Plutarkhosz, Suetonius, Thuküdidész, Xenophón) a Sapientia humana sorozatban adjuk ki. Egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk a mai és klasszikus magyar történeti művek megjelentetését (Millenniumi magyar történelem), illetve a történeti közgondolkodás alakítását (Nemzet és emlékezet).

Könyvek

Virágvölgyi Péter: A tipográfia mestersége számítógéppel (Osiris kézikönyvek)

Budapest, 2004
Média - Kommunikáció

Weidhaas, Peter: Hídverés könyvvel. Egy német kulturális menedzser számadása

Budapest, 1998
Média - Kommunikáció

Entz Géza Antal szerk.: Székesfehérvár (Magyarország műemlékei)

Budapest, 2009
Művészettörténet

Sisa József szerk.: A magyar művészet a 19. században. Építészet és iparművészet (A magyarországi művészet története 5/1.)

Budapest, 2013
Művészettörténet

Borsos Balázs: Vadészakról Vadnyugatra

Budapest, 2000
Néprajz - Antropológia

Borsos Balázs - Móga János: Matatuháton Afrikában

Budapest, 1998
Néprajz - Antropológia

Douglas, Mary: Rejtett jelentések. Antropológiai tanulmányok (Osiris könyvtár - Antropológia, néprajz)

Budapest, 2003
Néprajz - Antropológia

Fraser, Angus: A cigányok (Osiris könyvtár - Történelem)

Budapest, 1996
Néprajz - Antropológia

Frazer, James G.: Az Aranyág (Osiris könyvtár - Antropológia)

Budapest, 2001
Néprajz - Antropológia

Geertz, Clifford: Az értelmezés hatalma. Antropológiai írások (Századvég könyvtár - Antropológia)

Budapest, 1994
Néprajz - Antropológia

Hoffmann Tamás: Bábel tornya. A néprajztudomány székhaza

Budapest, 2004
Néprajz - Antropológia

Kótyuk Erzsébet: A népi gyógyítás hagyományai egy kárpátaljai magyar faluban (Örökség)

Budapest, 2000
Néprajz - Antropológia

Lammel Annamária - Nagy Ilona: Parasztbiblia. Magyar népi biblikus történetek (Osiris könyvtár - Folklór)

Budapest, 2001
Néprajz - Antropológia

Lévi-Strauss, Claude: Strukturális antropológia. I. (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2001
Néprajz - Antropológia

Lévi-Strauss, Claude: Strukturális antropológia. II. (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2001
Néprajz - Antropológia

Liszka József: A szlovákiai magyarok néprajza (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2002
Néprajz - Antropológia

Magyar Zoltán: Rákóczi a néphagyományban. Rákóczi és a kuruc kor mondavilága (Osiris könyvtár - Folklór)

Budapest, 2000
Néprajz - Antropológia

Mauss, Marcel: Szociológia és antropológia (Osiris könyvtár - Antropológia)

Budapest, 2000
Néprajz - Antropológia

Mead, Margaret: Férfi és nő. A két nem viszonya a változó világban (Osiris könyvtár - Antropológia)

Budapest, 2003
Néprajz - Antropológia

Pócs Éva szerk.: Két csíki falu néphite a századvégen (Örökség)

Budapest, 2001
Néprajz - Antropológia

Propp, Vlagyimir Jakovlevics: A mese morfológiája (Osiris könyvtár - Folklór)

Budapest, 1999
Néprajz - Antropológia

Rockenbauer Zoltán szerk.: Ta'aroa. Tahiti mitológia. A primitív népek lírai költészete (Osiris könyvtár - Folklór)

Budapest, 2002
Néprajz - Antropológia

Turner, Victor: A rituális folyamat. Struktúra és antistruktúra. A Rochesteri Egyetemen 1966-ban tartott Lewis Henry Morgan-előadások (Osiris könyvtár - Antropológia, néprajz)

Budapest, 2002
Néprajz - Antropológia

Tüskés Gábor - Knapp Éva: Népi vallásosság Magyarországon a 17-18. században. Források, formák, közvetítők

Budapest, 2001
Néprajz - Antropológia

Verebélyi Kincső: Korok és stílusok a magyar népművészetben

Budapest, 2002
Néprajz - Antropológia

Voigt Vilmos szerk.: Magyar folklór szöveggyűjtemény. I. (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2005
Néprajz - Antropológia

Adamik Tamás - A. Jászó Anna - Aczél Petra: Retorika (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2004
Nyelvészet

Bakró-Nagy Marianne - Bánréti Zoltán - É. Kiss Katalin szerk.: Újabb tanulmányok a strukturális magyar nyelvtan és a nyelvtörténet köréből. Kiefer Ferenc tiszteletére barátai és tanítványai

Budapest, 2001
Nyelvészet

Budai László: BA Students' English Grammar. Theory and Practice (Osiris nyelvkönyvek)

Budapest, 2009
Nyelvészet

Budai László: Élő angol nyelvtan. Gyakorlókönyv (Osiris nyelvkönyvek)

Budapest, 2008
Nyelvészet

Budai László: Elő angol nyelvtan. Kezdőknek és középhaladóknak (Osiris nyelvkönyvek)

Budapest, 2007
Nyelvészet

Budai László: Elő angol nyelvtan. Rendszeres kontrasztív grammatika sok példával (Osiris nyelvkönyvek)

Budapest, 2007
Nyelvészet

Budai László - Budai Andrea: Élő angol nyelvtan. Tesztkönyv (Osiris nyelvkönyvek)

Budapest, 2008
Nyelvészet

Chomsky, Noam: Mondattani szerkezetek. Nyelv és elme (Osiris könyvtár - Nyelvészet)

Budapest, 1999
Nyelvészet

Crystal, David: A nyelv enciklopédiája (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2003
Nyelvészet

É. Kiss Katalin: Anyanyelvűnk állapotáról (Osiris könyvtár - Nyelvészet)

Budapest, 2004
Nyelvészet

É. Kiss Katalin - Kiefer Ferenc - Siptár Péter: Új magyar nyelvtan (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2003
Nyelvészet

Gósy Mária: Fonetika, a beszéd tudománya (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2004
Nyelvészet

Gósy Mária: Pszicholingvisztika (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2005
Nyelvészet

Gyurgyák János: Rövidítésszótár

Budapest, 2005
Nyelvészet

Hajdú Mihály: Általános és magyar névtan. Személynevek (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2003
Nyelvészet

Hernádi Sándor: Beszédművelés (Osiris tankönyvek)

Budapest, 1999
Nyelvészet

Hernádi Sándor: Magyar szó, magyar beszéd

Budapest, 1996
Nyelvészet

Kiss Jenő szerk.: Magyar dialektológia (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2001
Nyelvészet

Kiss Jenő - Pusztai Ferenc szerk.: Magyar nyelvtörténet (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2003
Nyelvészet

Kontra Miklós szerk.: Nyelv és társadalom a rendszerváltáskori Magyarországon (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2003
Nyelvészet

Laczkó Krisztina - Mártonfi Attila: Helyesírás (A magyar nyelv kézikönyvtára 1.)

Budapest, 2004
Nyelvészet

Laczkó Krisztina - Mártonfi Attila: Helyesírási szótár (Osiris diákszótár 1.)

Budapest, 2008
Nyelvészet

Laczkó Krisztina - Mártonfi Attila: Helyesírási tanácsadó (Osiris diákszótár 2.)

Budapest, 2008
Nyelvészet

Reboul, Anne - Moeschler, Jacques: A társalgás cselei. Bevezetés a pragmatikába (Osiris könyvtár - Nyelvészet)

Budapest, 2005
Nyelvészet