"Ipsa scientia potestas est"
"A tudás maga a hatalom."

Ez a Francis Bacontől származó mondás lehetne kiadónk jelszava. Az Osiris Kiadó az elmúlt években az egyik legismertebb és legigényesebb magyarországi tudományos és szépirodalmi könyvműhellyé vált. Indulása (1994) óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban, s egyben szellemi műhelyként is működik. Olyan elismert kutatók és szerzők kötődnek a kiadóhoz, mint Bihari Mihály, Domokos Mátyás, Ferencz Győző, Hankiss Elemér, Hunyady György, Kerényi Ferenc, Komoróczy Géza, Kósa László, Kosáry Domokos, Körösényi András, Kukorelli István, Lázár Ervin, Mezey Barna, Németh György, Pléh Csaba, Pótó János, Romsics Ignác, Saly Noémi, Szabó István, Tolcsvai Nagy Gábor, Ungváry Krisztián, Vermes Géza, Voigt Vilmos, Zalán Vince stb. Tudományos, felsőoktatási és igényes ismeretterjesztő könyveink a magyar humán értelmiség, az egyetemi hallgatók és a művelt, érdeklődő olvasók számára készülnek. A könyvműhely évente átlag kétszáz címet jelentet meg, amelyek nagy része eredeti magyar mű, kisebb része fordítás.

Legfontosabb sorozataink a következők: az Osiris klasszikusok sorozatban a magyar (Ady Endre, Arany János, Babits Mihály, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, József Attila, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Nemes Nagy Ágnes, Németh László, Petőfi Sándor, Pilinszky János, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád, Vajda János, Vörösmarty Mihály stb.) és a világirodalom (Arisztophanész, Büchner, Csehov, Moliere, Schiller, Szophoklész stb.) nagyjai jelennek meg. Az Osiris könyvtárban publikáljuk a humán és társadalomtudomány (antropológia, filmelmélet, filozófia, irodalomelmélet, jogtudomány, néprajz, nyelvészet, pedagógia, pszichológia, szociológia, történelem, teológia) klasszikus és - reményeink szerint - klasszikussá váló munkáit. Ugyanezen tudományágak alapvető tankönyvei az Osiris tankönyvek sorozatban jelennek meg. A filozófia és a történetírás meghatározó alapmunkáit (Bahtyin, Heidegger, Kant, Locke, Schopenhauer, Hérodotosz, Plutarkhosz, Suetonius, Thuküdidész, Xenophón) a Sapientia humana sorozatban adjuk ki. Egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk a mai és klasszikus magyar történeti művek megjelentetését (Millenniumi magyar történelem), illetve a történeti közgondolkodás alakítását (Nemzet és emlékezet).

Könyvek

Horkay Hörcher Ferenc: A skót felvilágosodás. Morálfilozófiai szöveggyűjtemény (Osiris könyvtár - Politikai gondolkodók)

Budapest, 1996
Filozófia

Aprisko, P. P. szerk.: Az orosz filozófia története

Budapest, 2007
Filozófia

Boros János - Lendvai L. Ferenc szerk.: Bevezetés a filozófia történetébe. A preszókratikusoktól Derridáig (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2009
Filozófia

Chateaubriand, François René de: Síron túli emlékiratok. Válogatás

Budapest, 1999
Filozófia

Derrida, Jacques - Kant, Immanuel: Minden dolgok vége (Horror metaphysicae)

Budapest, 1993
Filozófia

Desgraves, Louis: Montesquieu (Historia philosophiae)

Budapest, 2003
Filozófia

Kardos András - Radnóti Sándor - Vajda Mihály szerk.: Diotíma. Heller Agnes 70 születésnapjára

Budapest, 1999
Filozófia

Feinberg, Joel: Társadalomfilozófia (Osiris könyvtár - Filozófia)

Budapest, 1999
Filozófia

Gadamer, Hans-Georg: Igazság és módszer. Egy filozófiai hermeneutika vázlata (Sapientia humana)

Budapest, 2003
Filozófia

Heidegger, Martin: Lét és idő (Sapientia humana - Martin Heidegger művei)

Budapest, 2001
Filozófia

Heidegger, Martin: Rejtekutak (Sapientia humana - Martin Heidegger művei)

Budapest, 2006
Filozófia

Heller Ágnes: Személyiségetika

Budapest, 1999
Filozófia

Kant, Immanuel: A gyakorlati ész kritikája (Sapientia humana - Immanuel Kant művei)

Budapest, 2004
Filozófia

Kant, Immanuel: Antropológiai írások (Sapientia humana - Immanuel Kant müvei)

Budapest, 2005
Filozófia

Kant, Immanuel: Az ítélőerő kritikája (Sapientia humana - Immanuel Kant művei)

Budapest, 2003
Filozófia

Kant, Immanuel: Prekritikai írások, 1754-1781 (Sapientia humana - Immanuel Kant művei)

Budapest, 2003
Filozófia

Kierkegaard, Sören: Vagy-vagy (Sapientia humana)

Budapest, 2001
Filozófia

Somos Róbert szerk.: Középső platonizmus. Szöveggyűjtemény (Historia philosophiae)

Budapest, 2005
Filozófia

Locke, John: Értekezés az emberi értelemről (Sapientia humana)

Budapest, 2003
Filozófia

Madarász Tiborné - Pólós László - Rúzsa Imre: A logika elemei (Osiris tankönyvek)

Budapest, 1999
Filozófia

Nietzsche, Friedrich: Így szólott Zarathustra. Könyv mindenkinek és senkinek

Budapest, 2004
Filozófia

Paine, Thomas: Az ember jogai (Politikai filozófia)

Budapest, 1995
Filozófia

Perecz László: Hívószavak. Publicisztikai írások

Budapest, 1999
Filozófia

Schopenhauer, Arthur: A világ mint akarat és képzet (Sapientia humana)

Budapest, 2002
Filozófia

Simmel, Georg: A pénz filozófiája (Sapientia humana)

Budapest, 2004
Filozófia

Spinoza, Benedictus de: Teológiai-politikai tanulmány (Sapientia humana)

Budapest, 2002
Filozófia

Németh György szerk.: Xenophon filozófiai és egyéb írásai (Sapientia humana - Xenophon összes művei)

Budapest, 2003
Filozófia