Osiris kiadó

"Ipsa scientia potestas est"
"A tudás maga a hatalom."

Ez a Francis Bacontől származó mondás lehetne kiadónk jelszava. Az Osiris Kiadó az elmúlt években az egyik legismertebb és legigényesebb magyarországi tudományos és szépirodalmi könyvműhellyé vált. Indulása (1994) óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban, s egyben szellemi műhelyként is működik. Olyan elismert kutatók és szerzők kötődnek a kiadóhoz, mint Bihari Mihály, Domokos Mátyás, Ferencz Győző, Hankiss Elemér, Hunyady György, Kerényi Ferenc, Komoróczy Géza, Kósa László, Kosáry Domokos, Körösényi András, Kukorelli István, Lázár Ervin, Mezey Barna, Németh György, Pléh Csaba, Pótó János, Romsics Ignác, Saly Noémi, Szabó István, Tolcsvai Nagy Gábor, Ungváry Krisztián, Vermes Géza, Voigt Vilmos, Zalán Vince stb. Tudományos, felsőoktatási és igényes ismeretterjesztő könyveink a magyar humán értelmiség, az egyetemi hallgatók és a művelt, érdeklődő olvasók számára készülnek. A könyvműhely évente átlag kétszáz címet jelentet meg, amelyek nagy része eredeti magyar mű, kisebb része fordítás.

Legfontosabb sorozataink a következők: az Osiris klasszikusok sorozatban a magyar (Ady Endre, Arany János, Babits Mihály, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, József Attila, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Nemes Nagy Ágnes, Németh László, Petőfi Sándor, Pilinszky János, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád, Vajda János, Vörösmarty Mihály stb.) és a világirodalom (Arisztophanész, Büchner, Csehov, Moliere, Schiller, Szophoklész stb.) nagyjai jelennek meg. Az Osiris könyvtárban publikáljuk a humán és társadalomtudomány (antropológia, filmelmélet, filozófia, irodalomelmélet, jogtudomány, néprajz, nyelvészet, pedagógia, pszichológia, szociológia, történelem, teológia) klasszikus és - reményeink szerint - klasszikussá váló munkáit. Ugyanezen tudományágak alapvető tankönyvei az Osiris tankönyvek sorozatban jelennek meg. A filozófia és a történetírás meghatározó alapmunkáit (Bahtyin, Heidegger, Kant, Locke, Schopenhauer, Hérodotosz, Plutarkhosz, Suetonius, Thuküdidész, Xenophón) a Sapientia humana sorozatban adjuk ki. Egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk a mai és klasszikus magyar történeti művek megjelentetését (Millenniumi magyar történelem), illetve a történeti közgondolkodás alakítását (Nemzet és emlékezet).

Könyvek - Filozófia

Heller Ágnes: A szép fogalma (Horror metaphysicae)

Fordító: Módos Magdolna
Budapest, 1998
Filozófia

Heller Ágnes: Kizökkent idő. Shakespeare, a történelemfilozófus 1. (Horror metaphysicae)

Fordító: Módos Magdolna
Budapest, 2000
Filozófia

Heller Ágnes: Kizökkent idő. Shakespeare, a történelemfilozófus 2. (Horror metaphysicae)

Fordító: Módos Magdolna
Budapest, 2000
Filozófia

Heller Ágnes: Nietzsche és a Parsifal (Horror metaphysicae)

Fordító: Módos Magdolna
Budapest, 1994
Filozófia

Heller Ágnes: Személyiségetika

Fordító: Módos Magdolna
Budapest, 1999
Filozófia

Horkay Hörcher Ferenc szerk.: A skót felvilágosodás. Morálfilozófiai szöveggyűjtemény (Osiris könyvtár - Politikai gondolkodók)

Fordító: Babarczy Eszter
Budapest, 1996
Filozófia

Hume, David: Tanulmány az erkölcs alapelveiről (Sapientia humana)

Fordító: Miklósi Zoltán - Babarczy Eszter
Budapest, 2003
Filozófia

Huoranszki Ferenc: Filozófia és utópia. Politikafilozófiai tanulmányok

Budapest, 1999
Filozófia

Huoranszki Ferenc: Modern metafizika (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2001
Filozófia

James, William: A vallási élmény változatai. Tanulmány az emberi természetről

Fordító: Babarczy Eszter
Budapest, 2019
Filozófia

Jaspers, Karl: Filozófiai önéletrajz (Osiris könyvtár - Filozófia)

Fordító: Bendl Júlia
Budapest, 1998
Filozófia

Kant, Immanuel: A gyakorlati ész kritikája (Sapientia humana - Immanuel Kant művei)

Fordító: Papp Zoltán
Budapest, 2004
Filozófia

Kant, Immanuel: Antropológiai írások (Sapientia humana - Immanuel Kant művei)

Fordító: Mesterházi Miklós
Budapest, 2005
Filozófia

Kant, Immanuel: Az ítélőerő kritikája (Sapientia humana - Immanuel Kant művei)

Fordító: Papp Zoltán
Budapest, 2003
Filozófia

Kant, Immanuel: Prekritikai írások, 1754-1781 (Sapientia humana - Immanuel Kant művei)

Fordító: Ábrahám Zoltán et al.
Budapest, 2003
Filozófia

Kardos András - Radnóti Sándor - Vajda Mihály szerk.: Diotíma. Heller Agnes 70 születésnapjára

Budapest, 1999
Filozófia

Karsai György: A Szép és a Szörnyeteg (Horror metaphysicae)

Budapest, 1999
Filozófia

Katona Gábor: Az önismeret paradigmái. Fejezetek a tudat kulturális evolúciójából (Janus/Osiris - Filozófia)

Budapest, 2000
Filozófia

Kerferd, G. B.: A szofista mozgalom (Historia philosophiae)

Fordító: Molnár Gábor
Budapest, 2003
Filozófia

Kierkegaard, Soren: Berlini töredék. Jegyzetek Schelling 1841/42-es előadásairól (Horror metaphysicae)

Fordító: Gyenge Zoltán
Budapest, 2001
Filozófia

Kierkegaard, Søren: Vagy-vagy. Negyedik, javított kiadás

Fordító: Dani Tivadar
Budapest, 2019
Filozófia

Kierkegaard, Sören: Vagy-vagy (Sapientia humana)

Fordító: Dani Tivadar
Budapest, 2001
Filozófia

Kiss Ilona szerk.: A megváltó Oroszország. Válogatás a szlavofil gondolkodók írásaiból 1839-1861 (Idea russica)

Fordító: Kiss Ilona - Sisák Gábor
Budapest, 1992
Filozófia

Kocziszky Éva: Pán, a gondolkodók istene. Mitológia 1800 körül (Horror metaphysicae)

Budapest, 1998
Filozófia

Kolakowski, Leszek: Metafizikai horror (Horror metaphysicae)

Fordító: Orosz István - Tarnóczi Gabriella
Budapest, 1994
Filozófia

Kuhn, Thomas S.: A tudományos forradalmak szerkezete (Osiris könyvtár - Filozófia)

Fordító: Bíró Dániel
Budapest, 2000
Filozófia

Laki János szerk.: Tudományfilozófia (Szemeszter)

Fordító: Ambrus Gergely et al.
Budapest, 1998
Filozófia

Latour, Bruno: Sohasem voltunk modernek. Szimmetrikus antropológiai tanulmány (Horror metaphysicae)

Fordító: Gecser Ottó
Budapest, 1999
Filozófia

Locke, John: Értekezés az emberi értelemről (Sapientia humana)

Fordító: Vassányi Miklós - Csordás Dávid
Budapest, 2003
Filozófia

Long, A. A.: Hellenisztikus filozófia (Osiris könyvtár - Filozófia)

Fordító: Steiger Kornél
Budapest, 1998
Filozófia

Ludassy Mária: Elhiszem, mert ésszerű. Tanulmányok az angol és a francia felvilágosodás koráról

Budapest, 1999
Filozófia

Luhmann, Niklas: Látom azt, amit te nem látsz (Horror metaphysicae)

Fordító: Bittera Dóra et al.
Budapest, 1999
Filozófia

Macintyre, Alasdair: Az erény nyomában. Erkölcselméleti tanulmány (Osiris könyvtár - Filozófia)

Fordító: Bíróné Kaszás Éva
Budapest, 1999
Filozófia

Madarász Tiborné - Pólós László - Rúzsa Imre: A logika elemei (Osiris tankönyvek)

Budapest, 1999
Filozófia

Márkus György: Metafizika - mi végre? Tanulmányok (Horror metaphysicae)

Fordító: Farkas János László et al.
Budapest, 1998
Filozófia

Mezei Balázs: Zárójelbe tett Isten. Edmund Husserl és egy fenomenológiai prototeológia vázlata (Horror metaphysicae)

Budapest, 1997
Filozófia

Mill, John Stuart: A szabadságról (Politikai filozófia)

Fordító: Pap Mária
Budapest, 1994
Filozófia

Montesquieu: A törvények szelleméről (Sapientia humana)

Fordító: Csécsy Imre - Sebestyén Pál
Budapest, 2000
Filozófia

Németh György szerk.: Xenophon filozófiai és egyéb írásai (Sapientia humana - Xenophon összes művei)

Budapest, 2003
Filozófia

Nietzsche, Friedrich: Az új felvilágosodás. Jegyzetfüzetek az Így szólott Zarathustra keletkezésének idejéből

Fordító: Kurdi Imre
Budapest, 2001
Filozófia

Nietzsche, Friedrich: Emberi, nagyon is emberi. Könyv szabad szellemek számára

Fordító: Horváth Géza
Budapest, 2008
Filozófia

Nietzsche, Friedrich: Így szólott Zarathustra. Könyv mindenkinek és senkinek

Fordító: Kurdi Imre
Budapest, 2004
Filozófia

Paine, Thomas: Az ember jogai (Politikai filozófia)

Fordító: Pap Mária
Budapest, 1995
Filozófia

Pascal, Blaise: Írások a szerelem szenvedélyéről, a geometriai gondolkodásról és a kegyelemről (Sapientia humana)

Fordító: Pavlovits Tamás - Tímár Andrea
Budapest, 1999
Filozófia

Perecz László: A pozitivizmustól a szellemtörténetig. Athenaeum, 1892-1947 (Horror metaphysicae)

Budapest, 1998
Filozófia

Perecz László: Hívószavak. Publicisztikai írások

Budapest, 1999
Filozófia

Putnam, Hilary: Reprezentáció és valóság (Horror metaphysicae)

Fordító: Imre Anna
Budapest, 2000
Filozófia

Quine, Willard van Orman: A tapasztalattól a tudományig. Válogatott tanulmányok (Osiris könyvtár - Tertium non datur)

Fordító: Eszes Boldizsár et al.
Budapest, 2002
Filozófia

Rawls, John: Az igazságosság elmélete (Osiris könyvtár - Politikai gondolkodók)

Fordító: Korkovay Zsolt
Budapest, 1997
Filozófia

Ross, Sir David: Arisztotelész (Historia philosophiae)

Fordító: Steiger Kornél
Budapest, 2001
Filozófia

KBART