Osiris kiadó

"Ipsa scientia potestas est"
"A tudás maga a hatalom."

Ez a Francis Bacontől származó mondás lehetne kiadónk jelszava. Az Osiris Kiadó az elmúlt években az egyik legismertebb és legigényesebb magyarországi tudományos és szépirodalmi könyvműhellyé vált. Indulása (1994) óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban, s egyben szellemi műhelyként is működik. Olyan elismert kutatók és szerzők kötődnek a kiadóhoz, mint Bihari Mihály, Domokos Mátyás, Ferencz Győző, Hankiss Elemér, Hunyady György, Kerényi Ferenc, Komoróczy Géza, Kósa László, Kosáry Domokos, Körösényi András, Kukorelli István, Lázár Ervin, Mezey Barna, Németh György, Pléh Csaba, Pótó János, Romsics Ignác, Saly Noémi, Szabó István, Tolcsvai Nagy Gábor, Ungváry Krisztián, Vermes Géza, Voigt Vilmos, Zalán Vince stb. Tudományos, felsőoktatási és igényes ismeretterjesztő könyveink a magyar humán értelmiség, az egyetemi hallgatók és a művelt, érdeklődő olvasók számára készülnek. A könyvműhely évente átlag kétszáz címet jelentet meg, amelyek nagy része eredeti magyar mű, kisebb része fordítás.

Legfontosabb sorozataink a következők: az Osiris klasszikusok sorozatban a magyar (Ady Endre, Arany János, Babits Mihály, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, József Attila, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Nemes Nagy Ágnes, Németh László, Petőfi Sándor, Pilinszky János, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád, Vajda János, Vörösmarty Mihály stb.) és a világirodalom (Arisztophanész, Büchner, Csehov, Moliere, Schiller, Szophoklész stb.) nagyjai jelennek meg. Az Osiris könyvtárban publikáljuk a humán és társadalomtudomány (antropológia, filmelmélet, filozófia, irodalomelmélet, jogtudomány, néprajz, nyelvészet, pedagógia, pszichológia, szociológia, történelem, teológia) klasszikus és - reményeink szerint - klasszikussá váló munkáit. Ugyanezen tudományágak alapvető tankönyvei az Osiris tankönyvek sorozatban jelennek meg. A filozófia és a történetírás meghatározó alapmunkáit (Bahtyin, Heidegger, Kant, Locke, Schopenhauer, Hérodotosz, Plutarkhosz, Suetonius, Thuküdidész, Xenophón) a Sapientia humana sorozatban adjuk ki. Egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk a mai és klasszikus magyar történeti művek megjelentetését (Millenniumi magyar történelem), illetve a történeti közgondolkodás alakítását (Nemzet és emlékezet).

Könyvek - Filozófia

Scheler, Max: Az ember helye a kozmoszban (Horror metaphysicae)

Fordító: Csatár Péter
Budapest, 1995
Filozófia

Schopenhauer, Arthur: A világ mint akarat és képzet (Sapientia humana)

Fordító: Tandori Ágnes - Tandori Dezső
Budapest, 2002
Filozófia

Schwendtner Tibor: Heidegger tudományfelfogása (Az 1919-1929-es időszak írásainak tükrében) (Horror metaphysicae)

Budapest, 2000
Filozófia

Sesztov, Lev: Teremtés a semmiből (Horror metaphysicae)

Fordító: Patkós Éva
Budapest, 1999
Filozófia

Simmel, Georg: A pénz filozófiája (Sapientia humana)

Fordító: Berényi Gábor
Budapest, 2004
Filozófia

Smitmans-Vajda, Barbara: Dionüszosz philoszophosz. Nietzsche - Bolond és művész (Horror metaphysicae)

Fordító: Vajda Mihály
Budapest, 1999
Filozófia

Sorel, Georges: Gondolatok az erőszakról (Századvég könyvtár - Politikai gondolkodók)

Fordító: Burján Mónika et al.
Budapest, 1994
Filozófia

Spinoza, Benedictus de: Etika (Sapientia humana)

Fordító: Szemere Samu
Budapest, 1997
Filozófia

Spinoza, Benedictus de: Teológiai-politikai tanulmány (Sapientia humana)

Fordító: Szemere Samu
Budapest, 2002
Filozófia

Stead, Christopher: Filozófia a keresztény ókorban (Historia philosophiae)

Fordító: Bugár M. István
Budapest, 2002
Filozófia

Strawson, Peter Frederick: Az érzékelés és a jelentés határai. Értekezés Kant A tiszta ész kritikája című művéről (Horror metaphysicae)

Fordító: Orosz István
Budapest, 2000
Filozófia

Szécsényi Endre: Társiasság és tekintély esztétikai politika a 18. századi Angliában (Doktori Mestermunkák)

Budapest, 2002
Filozófia

Sziklai László: Heidegger és az ínség kora (Horror metaphysicae)

Budapest, 1997
Filozófia

Szolovjov, Vlagyimir: Az Antikrisztus története. Három beszélgetés a háborúról, a haladásról és a világtörténelem végéről (Századvég könyvek - Orosz gondolkodók)

Fordító: Kiss Ilona
Budapest, 1993
Filozófia

Tallár Ferenc szerk.: A kereszténység és az európai tradíció (Osiris könyvtár - Vallástörténet)

Budapest, 2001
Filozófia

Tallár Ferenc szerk.: Az emberi jogok és az európai tradíció

Budapest, 2002
Filozófia

Tatár György: Az öröklét gyűrűje. Nietzsche és az örök visszatérés gondolata (Horror metaphysicae)

Budapest, 2000
Filozófia

Taylor, A. E.: Platón (Osiris könyvtár - Filozófia)

Fordító: Bárány István - Betegh Gábor
Budapest, 1997
Filozófia

Ruzsa Imre szerk.: Tertium non datur. Válogatott logikai-metodológiai tanulmányok 1984-1990 (Osiris könyvtár - Tertium non datur)

Budapest, 2000
Filozófia

Toronyai Gábor: Tudományos életfilozófia. Tanulmány Edmund Husserl késői gondolkodásáról (Doktori Mestermunkák)

Budapest, 2002
Filozófia

Tóth Imre: Isten és geometria (Horror metaphysicae)

Fordító: Czirják József et al.
Budapest, 2000
Filozófia

Vajda Mihály szerk.: Martin Heidegger, Heller Ágnes, Edmund Husserl, Vajda Mihály és mások a fenomenológiáról - Gond. Filozófiai esszéfolyóirat, 2000. 25-26. szám

Budapest, 2000
Filozófia

Vajda Mihály: A posztmodern Heidegger (Alternatívák)

Budapest, 1993
Filozófia

Vajda Mihály: Nem az örökkévalóságnak. Filozófiai (láb)jegyzetek (Horror metaphysicae)

Budapest, 1996
Filozófia

Vajda Mihály: Változó evidenciák. Útban a posztmodern felé (Filozófia)

Budapest, 1992
Filozófia

Vidrányi Katalin: Krisztológia és antropológia

Budapest, 1998
Filozófia

Wallis, Richard T.: Az újplatonizmus (Historia philosophiae)

Fordító: Buzási Gábor
Budapest, 2002
Filozófia

White, Hayden: A történelem terhe (Horror metaphysicae)

Fordító: Berényi Gábor et el.
Budapest, 1997
Filozófia

Németh György szerk.: Xenophon filozófiai és egyéb írásai (Sapientia humana - Xenophon összes művei)

Budapest, 2003
Filozófia

KBART