Osiris kiadó

"Ipsa scientia potestas est"
"A tudás maga a hatalom."

Ez a Francis Bacontől származó mondás lehetne kiadónk jelszava. Az Osiris Kiadó az elmúlt években az egyik legismertebb és legigényesebb magyarországi tudományos és szépirodalmi könyvműhellyé vált. Indulása (1994) óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban, s egyben szellemi műhelyként is működik. Olyan elismert kutatók és szerzők kötődnek a kiadóhoz, mint Bihari Mihály, Domokos Mátyás, Ferencz Győző, Hankiss Elemér, Hunyady György, Kerényi Ferenc, Komoróczy Géza, Kósa László, Kosáry Domokos, Körösényi András, Kukorelli István, Lázár Ervin, Mezey Barna, Németh György, Pléh Csaba, Pótó János, Romsics Ignác, Saly Noémi, Szabó István, Tolcsvai Nagy Gábor, Ungváry Krisztián, Vermes Géza, Voigt Vilmos, Zalán Vince stb. Tudományos, felsőoktatási és igényes ismeretterjesztő könyveink a magyar humán értelmiség, az egyetemi hallgatók és a művelt, érdeklődő olvasók számára készülnek. A könyvműhely évente átlag kétszáz címet jelentet meg, amelyek nagy része eredeti magyar mű, kisebb része fordítás.

Legfontosabb sorozataink a következők: az Osiris klasszikusok sorozatban a magyar (Ady Endre, Arany János, Babits Mihály, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, József Attila, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Nemes Nagy Ágnes, Németh László, Petőfi Sándor, Pilinszky János, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád, Vajda János, Vörösmarty Mihály stb.) és a világirodalom (Arisztophanész, Büchner, Csehov, Moliere, Schiller, Szophoklész stb.) nagyjai jelennek meg. Az Osiris könyvtárban publikáljuk a humán és társadalomtudomány (antropológia, filmelmélet, filozófia, irodalomelmélet, jogtudomány, néprajz, nyelvészet, pedagógia, pszichológia, szociológia, történelem, teológia) klasszikus és - reményeink szerint - klasszikussá váló munkáit. Ugyanezen tudományágak alapvető tankönyvei az Osiris tankönyvek sorozatban jelennek meg. A filozófia és a történetírás meghatározó alapmunkáit (Bahtyin, Heidegger, Kant, Locke, Schopenhauer, Hérodotosz, Plutarkhosz, Suetonius, Thuküdidész, Xenophón) a Sapientia humana sorozatban adjuk ki. Egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk a mai és klasszikus magyar történeti művek megjelentetését (Millenniumi magyar történelem), illetve a történeti közgondolkodás alakítását (Nemzet és emlékezet).

Könyvek - Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

  • 1
  • 2
Aczel, Richard: Hogyan írjunk esszét? (Osiris diákkönyvtár)

Fordító: Szegedy-Maszák Anna
Budapest, 2006
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Ács Pál: Az idő ósága. Történetiség és történetszemlélet a régi magyar irodalomban

Budapest, 2001
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Arany Zsuzsa: Kosztolányi Dezső élete

Budapest, 2017
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Arany Zsuzsanna (szerk.): Pardon… Az Új Nemzedék rovata Kösztolányi Dezső szerkesztésében 1919-1921

Budapest, 2019
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Ármeán Otília - Odorics Ferenc szerk.: Határon (deKON-KÖNYVek)

Kolozsvár – Szeged, 2002
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Bahtyin, Mihail: Dosztojevszkij poétikájának problémái (Sapientia humana - Mihail Bahtyin művei)

Fordító: Könczöl Csaba et al.
Budapest, 2001
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Bahtyin,Mihail: François Rabelais művészete, a középkor és a reneszánsz népi kultúrája. Rabelais és Gogol. A szó művészete és a népi nevetéskultúra (Sapientia humana - Mihail Bahtyin művei)

Fordító: Könczöl Csaba - Raincsák Réka
Budapest, 2002
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Barthes, Roland: A szöveg öröme. Irodalomelméleti írások (Osiris könyvtár - Irodalomelmélet)

Fordító: Babarczy Eszter et al.
Budapest, 1996
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Bednanics Gábor - Bengi László - Kulcsár Szabó Ernő - Szegedy-Maszák Mihály szerk.: Az irodalmi szöveg antropológiai horizontjai (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2000
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Bednanics Gábor - Bengi László - Kulcsár Szabó Ernő - Szegedy-Maszák Mihály szerk.: Hang és szöveg. Költészettörténeti kérdések a lírai modernségben (Osiris könyvtár - Irodalomelmélet)

Budapest, 2003
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Bednanics Gábor - Kékesi Zoltán - Kulcsár Szabó Ernő szerk.: Identitás és kulturális idegenség (Osiris könyvtár - Irodalomelmélet)

Budapest, 2003
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Bende József- Hafner Zoltán: Pilinszky János bibliográfia

Budapest, 2001
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Bókay Antal: Bevezetés az irodalomtudományba (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2006
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Bókay Antal: Irodalomtudomány a modern és a posztmodern korban (Osiris tankönyvek)

Budapest, 1997
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Bókay Antal - Vilcsek Béla - Szamosi Gertrud - Sári László szerk.: A posztmodern irodalomtudomány kialakulása. A posztstrukturalizmustól a posztkolonialitásig. Szöveggyűjtemény (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2002
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Bókay Antal - Vilcsek Béla szerk.: A modern irodalomtudomány kialakulása. A pozitivizmustól a strukturalizmusig. Szöveggyűjtemény (Osiris tankönyvek)

Budapest, 1998
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Bókay László szerk.: Radnóti Miklós fényképek

Budapest, 1999
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Bollobás Enikő: Az amerikai irodalom rövid története (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2015
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Bollobás Enikő: Az amerikai irodalom története (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2005
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Culler, Jonathan: Dekonstrukció. Elmélet és kritika a strukturalizmus után (Horror metaphysicae)

Fordító: Módos Magdolna
Budapest, 1997
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Csokits János: Pilinszky Nyugaton. A költő 32 levelével

Budapest, 1992
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

De Man, Paul: Esztétikai ideológia (Orbis Universitatis)

Fordító: Katona Gábor
Budapest, 2000
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

De Man,Paul: Olvasás és történelem. Válogatott írások (Osiris könyvtár - Irodalomelmélet)

Fordító: Nemes Péter
Budapest, 2002
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Devescovi Balázs: A mítosz és Fanni. A Kármán József körüli legendák és a Fanni hagyományait környező mítosz(ok) elemzése [diskurziválás] 5.0 (deKON-KÖNYVek)

Budapest – Szeged, 2000
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Domokos Mátyás: Leletmentés. Könyvek sorsa a „nemlétező” cenzúra korában, 1948-1989 (Osiris könyvtár - Irodalomelmélet)

Budapest, 1996
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Egyed Emese: Kard és penna. Tanulmányok a felvilágosodás magyar irodalmáról

Budapest, 1998
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Fehér M. István - Kulcsár Szabó Ernő szerk.: Hermeneutika, esztétika, irodalomelmélet (Osiris könyvtár - Irodalomelmélet)

Budapest, 2004
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Fejtő Ferenc: Szép szóval (Ars scribendi)

Budapest, 1992
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Ferencz Győző: Radnóti Miklós élete és költészete. Kritikai életrajz (Osiris monográfiák)

Budapest, 2009
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Fogarassy Miklós szerk.: Az olvasó. Írások Lakatos András tiszteletére

Budapest, 2009
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Frank, Manfred: A stílus filozófiája (Janus/Osiris - Irodalomtudomány)

Fordító: Weiss János
Budapest, 2001
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Gaál-Baróti Márta - Bassola Péter szerk.: Millionen welten. Festschrift für Árpád Bernáth zum 60. Geburtstag

Budapest, 2001
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Gera Judit - Pusztai Gábor - Réthelyi Orsolya - Daróczi Anikó (szerk.): A holland nyelvű irodalom története

Budapest, 2022
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Halász Katalin szerk.: Hommages a Kulin Katalin. Tanulmányok és műfordítások (Palimpszeszt könyvek)

Budapest, 1997
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Horváth Géza: Wege der deutschen Innerlichkeit am Beispiel von Johann Wolfgang von Goethes Die Leiden des jungen Werther, Hermann Hesses Siddhartha und Thomas Manns Doktor Faustus (Doktori mestermunkák)

Budapest, 2001
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Iser, Wolfgang: A fiktív és az imaginárius. Az irodalmi antropológia ösvényein (Osiris könyvtár - Irodalomelmélet)

Fordító: Molnár Gábor Tamás
Budapest, 2001
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Jauss, Hans Robert: Recepcióelmélet - esztétikai tapasztalat - irodalmi hermeneutika. Irodalomelméleti tanulmányok (Osiris könyvtár)

Fordító: Bernáth Csilla et al.
Budapest, 1999
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Jefferson, Ann - Robey, David szerk.: Bevezetés a modern irodalomelméletbe. Összehasonlító áttekintés (Osiris tankönyvek)

Fordító: Babarczy Eszter - Beck András
Budapest, 1999
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Józan Ildikó - Kulcsár Szabó Ernő - Szegedy-Maszák Mihály szerk.: Az elbeszélés módozatai. Narratíva és identitás (Osiris könyvtár - Irodalomelmélet)

Budapest, 2003
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc pályaképe

Budapest, 2001
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Kappanyos András: Kétséges egység. Az Átokföldje, és amit tehetünk vele (Janus/Osiris - Irodalomtudomány)

Budapest, 2001
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és költészete. Kritikai életrajz (Osiris monográfiák)

Budapest, 2008
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Kocziszky Éva: Hölderlin. Költészet a sötét Nap fényénél (Horror metaphysicae)

Budapest, 1994
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Komáromi Gabriella: Lázár Ervin élete és munkássága

Budapest, 2011
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Korompay H. János - Korompay Klára szerk.: Horváth János irodalomtörténeti munkái. I. (Osiris klasszikusok - Horváth János összegyűjtött művei)

Budapest, 2005
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Korompay H. János - Korompay Klára szerk.: Horváth János irodalomtörténeti munkái. II. (Osiris klasszikusok - Horváth János összegyűjtött művei)

Budapest, 2006
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Korompay H. János - Korompay Klára szerk.: Horváth János irodalomtörténeti munkái. III. (Osiris klasszikusok - Horváth János összegyűjtött művei)

Budapest, 2007
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Korompay H. János - Korompay Klára szerk.: Horváth János irodalomtörténeti munkái. IV. (Osiris klasszikusok - Horváth János összegyűjtött művei)

Budapest, 2008
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Korompay H. János - Korompay Klára szerk.: Horváth János irodalomtörténeti munkái. V. (Osiris klasszikusok - Horváth János összegyűjtött művei)

Budapest, 2009
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Korompay H. János - Korompay Klára szerk.: Horváth János verstani munkái (Osiris klasszikusok - Horváth János összegyűjtött művei)

Budapest, 2004
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

  • 1
  • 2

KBART