"Ipsa scientia potestas est"
"A tudás maga a hatalom."

Ez a Francis Bacontől származó mondás lehetne kiadónk jelszava. Az Osiris Kiadó az elmúlt években az egyik legismertebb és legigényesebb magyarországi tudományos és szépirodalmi könyvműhellyé vált. Indulása (1994) óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban, s egyben szellemi műhelyként is működik. Olyan elismert kutatók és szerzők kötődnek a kiadóhoz, mint Bihari Mihály, Domokos Mátyás, Ferencz Győző, Hankiss Elemér, Hunyady György, Kerényi Ferenc, Komoróczy Géza, Kósa László, Kosáry Domokos, Körösényi András, Kukorelli István, Lázár Ervin, Mezey Barna, Németh György, Pléh Csaba, Pótó János, Romsics Ignác, Saly Noémi, Szabó István, Tolcsvai Nagy Gábor, Ungváry Krisztián, Vermes Géza, Voigt Vilmos, Zalán Vince stb. Tudományos, felsőoktatási és igényes ismeretterjesztő könyveink a magyar humán értelmiség, az egyetemi hallgatók és a művelt, érdeklődő olvasók számára készülnek. A könyvműhely évente átlag kétszáz címet jelentet meg, amelyek nagy része eredeti magyar mű, kisebb része fordítás.

Legfontosabb sorozataink a következők: az Osiris klasszikusok sorozatban a magyar (Ady Endre, Arany János, Babits Mihály, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, József Attila, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Nemes Nagy Ágnes, Németh László, Petőfi Sándor, Pilinszky János, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád, Vajda János, Vörösmarty Mihály stb.) és a világirodalom (Arisztophanész, Büchner, Csehov, Moliere, Schiller, Szophoklész stb.) nagyjai jelennek meg. Az Osiris könyvtárban publikáljuk a humán és társadalomtudomány (antropológia, filmelmélet, filozófia, irodalomelmélet, jogtudomány, néprajz, nyelvészet, pedagógia, pszichológia, szociológia, történelem, teológia) klasszikus és - reményeink szerint - klasszikussá váló munkáit. Ugyanezen tudományágak alapvető tankönyvei az Osiris tankönyvek sorozatban jelennek meg. A filozófia és a történetírás meghatározó alapmunkáit (Bahtyin, Heidegger, Kant, Locke, Schopenhauer, Hérodotosz, Plutarkhosz, Suetonius, Thuküdidész, Xenophón) a Sapientia humana sorozatban adjuk ki. Egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk a mai és klasszikus magyar történeti művek megjelentetését (Millenniumi magyar történelem), illetve a történeti közgondolkodás alakítását (Nemzet és emlékezet).

Könyvek

Aczel, Richard: Hogyan írjunk esszét? (Osiris diákkönyvtár)

Budapest, 2006
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Bednanics Gábor - Bengi László - Kulcsár Szabó Ernő - Szegedy-Maszák Mihály szerk.: Az irodalmi szöveg antropológiai horizontjai (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2000
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Bende József- Hafner Zoltán: Pilinszky János bibliográfia

Budapest, 2001
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Bókay Antal: Bevezetés az irodalomtudományba (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2006
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Bókay Antal: Irodalomtudomány a modern és a posztmodern korban (Osiris tankönyvek)

Budapest, 1997
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Bókay Antal - Vilcsek Béla szerk.: A modern irodalomtudomány kialakulása. A pozitivizmustól a strukturalizmusig. Szöveggyűjtemény (Osiris tankönyvek)

Budapest, 1998
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Bókay Antal - Vilcsek Béla - Szamosi Gertrud - Sári László szerk.: A posztmodern irodalomtudomány kialakulása. A posztstrukturalizmustól a posztkolonialitásig. Szöveggyűjtemény (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2002
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Bollobás Enikő: Az amerikai irodalom rövid története (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2015
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Domokos Mátyás: Leletmentés. Könyvek sorsa a „nemlétező” cenzúra korában, 1948-1989 (Osiris könyvtár - Irodalomelmélet)

Budapest, 1996
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Egyed Emese: Kard és penna. Tanulmányok a felvilágosodás magyar irodalmáról

Budapest, 1998
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Fehér M. István - Kulcsár Szabó Ernő szerk.: Hermeneutika, esztétika, irodalomelmélet (Osiris könyvtár - Irodalomelmélet)

Budapest, 2004
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Ferencz Győző: Radnóti Miklós élete és költészete. Kritikai életrajz (Osiris monográfiák)

Budapest, 2009
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Szalai Anna szerk.: Házalók, árendások, kocsmárosok, uzsorások. Zsidóábrázolás a reformkori prózában

Budapest, 2002
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Korompay H. János - Korompay Klára szerk.: Horváth János irodalomtörténeti munkái. I. (Osiris klasszikusok - Horváth János összegyűjtött művei)

Budapest, 2005
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Korompay H. János - Korompay Klára szerk.: Horváth János irodalomtörténeti munkái. II. (Osiris klasszikusok - Horváth János összegyűjtött művei)

Budapest, 2006
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Korompay H. János - Korompay Klára szerk.: Horváth János irodalomtörténeti munkái. III. (Osiris klasszikusok - Horváth János összegyűjtött művei)

Budapest, 2007
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Korompay H. János - Korompay Klára szerk.: Horváth János irodalomtörténeti munkái. IV. (Osiris klasszikusok - Horváth János összegyűjtött művei)

Budapest, 2008
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Korompay H. János - Korompay Klára szerk.: Horváth János irodalomtörténeti munkái. V. (Osiris klasszikusok - Horváth János összegyűjtött művei)

Budapest, 2009
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Korompay H. János - Korompay Klára szerk.: Horváth János verstani munkái (Osiris klasszikusok - Horváth János összegyűjtött művei)

Budapest, 2004
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Jefferson, Ann - Robey, David szerk.: Bevezetés a modern irodalomelméletbe. Összehasonlító áttekintés (Osiris tankönyvek)

Budapest, 1999
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és költészete. Kritikai életrajz (Osiris monográfiák)

Budapest, 2008
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Komáromi Gabriella: Lázár Ervin élete és munkássága

Budapest, 2011
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Kovács Erika: „Mindenből költészet lesz és csend…”. Pilinszky-emlékek, dokumentumok

Budapest, 2003
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Kovács Sándor Iván szerk.: Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalomból. I. Késő-reneszánsz manierizmus és kora-barokk (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2003
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Kovács Sándor Iván szerk.: Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalomból. II. Barokk és késő-barokk rokokó (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2003
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Ricoeur, Paul: Az élő metafora

Budapest, 2006
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Ritoók Zsigmond: Vágy, költészet, megismerés. Válogatott tanulmányok

Budapest, 2009
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Sárközi Mátyás: Színház az egész világ. Molnár Ferenc regényes élete

Budapest, 1995
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Szilasi László: A selyemgubó és a „bonczoló kés” (deKON-KÖNYVek)

Budapest, 2000
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Szondi, Peter: A modern dráma elmélete (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2002
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Takáts József: A megfelelő ötvözet. Politikai eszmetörténeti tanulmányok

Budapest, 2014
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Takáts József: Elmozdulások. Irodalomkritika

Budapest, 2016
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Wellek, René - Warren, Austin: Az irodalom elmélete (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2002
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet