Osiris kiadó

"Ipsa scientia potestas est"
"A tudás maga a hatalom."

Ez a Francis Bacontől származó mondás lehetne kiadónk jelszava. Az Osiris Kiadó az elmúlt években az egyik legismertebb és legigényesebb magyarországi tudományos és szépirodalmi könyvműhellyé vált. Indulása (1994) óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban, s egyben szellemi műhelyként is működik. Olyan elismert kutatók és szerzők kötődnek a kiadóhoz, mint Bihari Mihály, Domokos Mátyás, Ferencz Győző, Hankiss Elemér, Hunyady György, Kerényi Ferenc, Komoróczy Géza, Kósa László, Kosáry Domokos, Körösényi András, Kukorelli István, Lázár Ervin, Mezey Barna, Németh György, Pléh Csaba, Pótó János, Romsics Ignác, Saly Noémi, Szabó István, Tolcsvai Nagy Gábor, Ungváry Krisztián, Vermes Géza, Voigt Vilmos, Zalán Vince stb. Tudományos, felsőoktatási és igényes ismeretterjesztő könyveink a magyar humán értelmiség, az egyetemi hallgatók és a művelt, érdeklődő olvasók számára készülnek. A könyvműhely évente átlag kétszáz címet jelentet meg, amelyek nagy része eredeti magyar mű, kisebb része fordítás.

Legfontosabb sorozataink a következők: az Osiris klasszikusok sorozatban a magyar (Ady Endre, Arany János, Babits Mihály, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, József Attila, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Nemes Nagy Ágnes, Németh László, Petőfi Sándor, Pilinszky János, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád, Vajda János, Vörösmarty Mihály stb.) és a világirodalom (Arisztophanész, Büchner, Csehov, Moliere, Schiller, Szophoklész stb.) nagyjai jelennek meg. Az Osiris könyvtárban publikáljuk a humán és társadalomtudomány (antropológia, filmelmélet, filozófia, irodalomelmélet, jogtudomány, néprajz, nyelvészet, pedagógia, pszichológia, szociológia, történelem, teológia) klasszikus és - reményeink szerint - klasszikussá váló munkáit. Ugyanezen tudományágak alapvető tankönyvei az Osiris tankönyvek sorozatban jelennek meg. A filozófia és a történetírás meghatározó alapmunkáit (Bahtyin, Heidegger, Kant, Locke, Schopenhauer, Hérodotosz, Plutarkhosz, Suetonius, Thuküdidész, Xenophón) a Sapientia humana sorozatban adjuk ki. Egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk a mai és klasszikus magyar történeti művek megjelentetését (Millenniumi magyar történelem), illetve a történeti közgondolkodás alakítását (Nemzet és emlékezet).

Könyvek - Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

  • 1
  • 2
Kovács Erika: „Mindenből költészet lesz és csend…”. Pilinszky-emlékek, dokumentumok

Budapest, 2003
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Kovács Sándor Iván szerk.: Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalomból. I. Késő-reneszánsz manierizmus és kora-barokk (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2003
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Kovács Sándor Iván szerk.: Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalomból. II. Barokk és késő-barokk rokokó (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2003
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Kulcsár-Szabó Ernő - Csongor Lőrincz - Molnár Gábor Tamás: Spielarten der Sprache

Budapest, 2004
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Maár Judit: A fantasztikus irodalom (Osiris zsebkönyvtár)

Budapest, 2001
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Milbacher Róbert: …Földben állasz mély gyököddel… A magyar irodalmi népiesség genezisének akkulturációs metódusa és pórias hagyományának vázlata (Doktori mestermunkák)

Budapest, 2000
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Móricz Virág: Apám regénye (Osiris monográfiák)

Budapest, 2002
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Müllner András - Odorics Ferenc szerk.: Megbocsátás ( deKON-KÖNYVek)

Budapest – Szeged, 2001
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Rákai Orsolya szerk.: A háló, a halászok és a halak. Tanulmányok a mezőelmélet, a diskurzusanalízis, a rendszerelmélet és az irodalomtörténet-írás néhány kapcsolódási pontjáról (deKON-KÖNYVek)

Fordító: Baranyai Zsolt et al.
Budapest – Szeged, 2001
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Réz Pál szerk.: Kosztolányi Dezső (Tükörben)

Budapest, 1993
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Ricoeur, Paul: Az élő metafora

Fordító: Földes Györgyi
Budapest, 2006
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Ricoeur, Paul: Válogatott irodalomelméleti tanulmányok (Osiris könyvtár - Irodalomelmélet)

Fordító: Angyalosi Gergely et al.
Budapest, 1999
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Ritoók Zsigmond: Vágy, költészet, megismerés. Válogatott tanulmányok

Budapest, 2009
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Rohonyi Zoltán: A romantikus korszakküszöb. A posztkantiánus episztémé: a felbomló neoklasszikus kánon és a kora romantika alakzatai a magyar irodalomban (Janus/Osiris - Irodalomtudomány)

Budapest, 2001
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Rohonyi Zoltán szerk.: Irodalmi kánon és kanonizáció (Szemeszter)

Fordító: Beck András et al.
Budapest, 2001
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Sárközi Mátyás: Színház az egész világ. Molnár Ferenc regényes élete

Budapest, 1995
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Schöpflin Aladár: Egy apolitikus elmélkedései (Ars scribendi)

Budapest, 1994
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Stemberger, Günter: A zsidó irodalom története

Fordító: Dobos Károly
Budapest, 2001
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Szalai Anna szerk.: Házalók, árendások, kocsmárosok, uzsorások. Zsidóábrázolás a reformkori prózában

Budapest, 2002
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Szegedy-Maszák Mihály - Hajdu Péter szerk.: Romantika: világkép, művészet, irodalom (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2001
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Szénási Ferenc: Italo Calvino

Budapest, 1994
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Szilasi László: A selyemgubó és a „bonczoló kés” (deKON-KÖNYVek)

Budapest, 2000
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Szondi, Peter: A modern dráma elmélete (Osiris tankönyvek)

Fordító: Almási Miklós
Budapest, 2002
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Takáts József: A megfelelő ötvözet. Politikai eszmetörténeti tanulmányok

Budapest, 2014
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Takáts József: Elmozdulások. Irodalomkritika

Budapest, 2016
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Takáts József (szerk.): Kemény Zsigmond emlékezete

Budapest, 2023
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Tóbiás Áron szerk.: Krúdy világa

Budapest, 2003
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Tverdota György: Határolt végtelenség. József Attila-versek elemzései

Budapest, 2005
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Wellek, René - Warren, Austin: Az irodalom elmélete (Osiris tankönyvek)

Fordító: Szili József
Budapest, 2002
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Z. Kovács Zoltán: „»Vanitatum vanitas« maga is a húmor”. Az irónia (korlátozásának) változatai a magyar romantika irodalmában (Doktori Mestermunkák)

Budapest, 2002
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Z. Kovács Zoltán - Milbacher Róbert: A maradék öröme. Tanulmányok a XIX. század magyar irodalmáról (deKON-KÖNYVek)

Budapest – Szeged, 2001
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Deczki Sarolta: Tar Sándor

Budapest, 2022
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet, Szépirodalom

Kerényi Ferenc: Vörösmarty – Petőfi – Madách. Tanulmányok

Budapest, 2022
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet, Szépirodalom

Margócsy István (szerk.): Jókai Mór emlékezete

Budapest, 2022
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet, Szépirodalom

  • 1
  • 2

KBART