Osiris kiadó

"Ipsa scientia potestas est"
"A tudás maga a hatalom."

Ez a Francis Bacontől származó mondás lehetne kiadónk jelszava. Az Osiris Kiadó az elmúlt években az egyik legismertebb és legigényesebb magyarországi tudományos és szépirodalmi könyvműhellyé vált. Indulása (1994) óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban, s egyben szellemi műhelyként is működik. Olyan elismert kutatók és szerzők kötődnek a kiadóhoz, mint Bihari Mihály, Domokos Mátyás, Ferencz Győző, Hankiss Elemér, Hunyady György, Kerényi Ferenc, Komoróczy Géza, Kósa László, Kosáry Domokos, Körösényi András, Kukorelli István, Lázár Ervin, Mezey Barna, Németh György, Pléh Csaba, Pótó János, Romsics Ignác, Saly Noémi, Szabó István, Tolcsvai Nagy Gábor, Ungváry Krisztián, Vermes Géza, Voigt Vilmos, Zalán Vince stb. Tudományos, felsőoktatási és igényes ismeretterjesztő könyveink a magyar humán értelmiség, az egyetemi hallgatók és a művelt, érdeklődő olvasók számára készülnek. A könyvműhely évente átlag kétszáz címet jelentet meg, amelyek nagy része eredeti magyar mű, kisebb része fordítás.

Legfontosabb sorozataink a következők: az Osiris klasszikusok sorozatban a magyar (Ady Endre, Arany János, Babits Mihály, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, József Attila, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Nemes Nagy Ágnes, Németh László, Petőfi Sándor, Pilinszky János, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád, Vajda János, Vörösmarty Mihály stb.) és a világirodalom (Arisztophanész, Büchner, Csehov, Moliere, Schiller, Szophoklész stb.) nagyjai jelennek meg. Az Osiris könyvtárban publikáljuk a humán és társadalomtudomány (antropológia, filmelmélet, filozófia, irodalomelmélet, jogtudomány, néprajz, nyelvészet, pedagógia, pszichológia, szociológia, történelem, teológia) klasszikus és - reményeink szerint - klasszikussá váló munkáit. Ugyanezen tudományágak alapvető tankönyvei az Osiris tankönyvek sorozatban jelennek meg. A filozófia és a történetírás meghatározó alapmunkáit (Bahtyin, Heidegger, Kant, Locke, Schopenhauer, Hérodotosz, Plutarkhosz, Suetonius, Thuküdidész, Xenophón) a Sapientia humana sorozatban adjuk ki. Egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk a mai és klasszikus magyar történeti művek megjelentetését (Millenniumi magyar történelem), illetve a történeti közgondolkodás alakítását (Nemzet és emlékezet).

Könyvek - Jogtudomány

Szabó István: Az államfő jogállása a Weimari Köztársaságban (Doktori Mestermunkák)

Budapest, 2000
Jogtudomány

Szente Zoltán: Európai alkotmány- és parlamentarizmustörténet, 1945-2005 (Osiris tankönyvek - Bibliotheca Iuridica)

Budapest, 2006
Jogtudomány

Szilágyi Péter: Jogi alaptan (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2006
Jogtudomány

Takács Péter szerk.: Joguralom és jogállam. Antológia a Rule of Law és a Rechtsstaat irodalmának köréből (Jogfilozófiák)

Fordító: Ádám Antal et al.
Budapest, 1995
Jogtudomány

Tóth Gábor Attila: Túl a szövegen. Értekezés a magyar alkotmányról

Budapest, 2009
Jogtudomány

Tóth Mihály - Nagy Zoltán szerk.: Magyar büntetőjog. Különös rész (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2014
Jogtudomány

Tóth Mihály szerk.: Büntető eljárásjogi olvasókönyv (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2003
Jogtudomány

Trócsányi Sára: A kommunikáció jogi alapjai (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2004
Jogtudomány

Varga Csaba: A jog mint folyamat (Osiris könyvtár - Jog)

Budapest, 1999
Jogtudomány

Varga Csaba: A jog mint logika, rendszer és technika (Jogfilozófiák)

Budapest, 2000
Jogtudomány

Varga Csaba: Előadások a jogi gondolkodás paradigmáiról

Budapest, 1998
Jogtudomány

Varga Csaba szerk.: A jogi gondolkodás paradigmái. Szövegek (Bibliotheca Cathedrae Philosophiae Turis et Rerum Politicum Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nominatae)

Fordító: Varga Koppány - Varga Csaba - Takács Péter
Budapest, 1999
Jogtudomány

Varga Csaba szerk.: Jog és filozófia. Antológia a század első felének kontinentális jogi gondolkodása köréből (Jogfilozófiák)

Fordító: Varga Csaba et al.
Budapest, 1998
Jogtudomány

Varga Csaba szerk.: Összehasonlító jogi kultúrák (Jogfilozófiák)

Fordító: Varga Koppány et al.
Budapest, 2000
Jogtudomány

Zlinszky János: Ius privatum. A római magánjog története (Osiris könyvtár - Jog)

Budapest, 1998
Jogtudomány

Zlinszky János: Ius publicum. Római közjog (Osiris könyvtár - Jog)

Budapest, 1998
Jogtudomány

Mezey Barna - Gosztonyi Gergely (szerk.): Magyar alkotmánytörténet

Budapest, 2020
Jogtudomány, Történelem

KBART