Osiris kiadó

"Ipsa scientia potestas est"
"A tudás maga a hatalom."

Ez a Francis Bacontől származó mondás lehetne kiadónk jelszava. Az Osiris Kiadó az elmúlt években az egyik legismertebb és legigényesebb magyarországi tudományos és szépirodalmi könyvműhellyé vált. Indulása (1994) óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban, s egyben szellemi műhelyként is működik. Olyan elismert kutatók és szerzők kötődnek a kiadóhoz, mint Bihari Mihály, Domokos Mátyás, Ferencz Győző, Hankiss Elemér, Hunyady György, Kerényi Ferenc, Komoróczy Géza, Kósa László, Kosáry Domokos, Körösényi András, Kukorelli István, Lázár Ervin, Mezey Barna, Németh György, Pléh Csaba, Pótó János, Romsics Ignác, Saly Noémi, Szabó István, Tolcsvai Nagy Gábor, Ungváry Krisztián, Vermes Géza, Voigt Vilmos, Zalán Vince stb. Tudományos, felsőoktatási és igényes ismeretterjesztő könyveink a magyar humán értelmiség, az egyetemi hallgatók és a művelt, érdeklődő olvasók számára készülnek. A könyvműhely évente átlag kétszáz címet jelentet meg, amelyek nagy része eredeti magyar mű, kisebb része fordítás.

Legfontosabb sorozataink a következők: az Osiris klasszikusok sorozatban a magyar (Ady Endre, Arany János, Babits Mihály, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, József Attila, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Nemes Nagy Ágnes, Németh László, Petőfi Sándor, Pilinszky János, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád, Vajda János, Vörösmarty Mihály stb.) és a világirodalom (Arisztophanész, Büchner, Csehov, Moliere, Schiller, Szophoklész stb.) nagyjai jelennek meg. Az Osiris könyvtárban publikáljuk a humán és társadalomtudomány (antropológia, filmelmélet, filozófia, irodalomelmélet, jogtudomány, néprajz, nyelvészet, pedagógia, pszichológia, szociológia, történelem, teológia) klasszikus és - reményeink szerint - klasszikussá váló munkáit. Ugyanezen tudományágak alapvető tankönyvei az Osiris tankönyvek sorozatban jelennek meg. A filozófia és a történetírás meghatározó alapmunkáit (Bahtyin, Heidegger, Kant, Locke, Schopenhauer, Hérodotosz, Plutarkhosz, Suetonius, Thuküdidész, Xenophón) a Sapientia humana sorozatban adjuk ki. Egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk a mai és klasszikus magyar történeti művek megjelentetését (Millenniumi magyar történelem), illetve a történeti közgondolkodás alakítását (Nemzet és emlékezet).

Könyvek - Nyelvészet

  • 1
  • 2
Adamik Tamás - A. Jászó Anna - Aczél Petra: Retorika

Budapest, 2004
Nyelvészet

Bakró-Nagy Marianne - Bánréti Zoltán - É. Kiss Katalin szerk.: Újabb tanulmányok a strukturális magyar nyelvtan és a nyelvtörténet köréből. Kiefer Ferenc tiszteletére barátai és tanítványai

Budapest, 2001
Nyelvészet

Benkő Loránd: Nemzet és anyanyelve. A nemzeti léleknek igen szép képe

Budapest, 1999
Nyelvészet

Budai László: BA Students' English grammar. Theory and practice

Budapest, 2009
Nyelvészet

Budai László: Élő angol nyelvtan. Gyakorlókönyv (Osiris nyelvkönyvek)

Budapest, 2008
Nyelvészet

Budai László: Elő angol nyelvtan. Kezdőknek és középhaladóknak (Osiris nyelvkönyvek)

Budapest, 2007
Nyelvészet

Budai László: Elő angol nyelvtan. Rendszeres kontrasztív grammatika sok példával (Osiris nyelvkönyvek)

Budapest, 2007
Nyelvészet

Budai László - Budai Andrea: Élő angol nyelvtan. Tesztkönyv (Osiris nyelvkönyvek)

Budapest, 2008
Nyelvészet

Bynon, Theodora: Történeti nyelvészet (Osiris tankönyvek)

Fordító: Gherdán Tamás - Számadó Tamás
Budapest, 1997
Nyelvészet

Chomsky, Noam: Mondattani szerkezetek. Nyelv és elme (Osiris könyvtár - Nyelvészet)

Fordító: Zólyomi Gábor
Budapest, 1999
Nyelvészet

Crystal, David: A nyelv enciklopédiája (Osiris tankönyvek)

Fordító: László Zsuzsa et al.
Budapest, 2003
Nyelvészet

Csernicskó István: A magyar nyelv Ukrajnában (Kárpátalján) (A magyar nyelv a Kárpát-medencében a XX. század végén)

Budapest, 1998
Nyelvészet

Durand, Jacques - Siptár Péter: Bevezetés a fonológiába (Osiris tankönyvek)

Budapest, 1997
Nyelvészet

É. Kiss Katalin: Anyanyelvűnk állapotáról (Osiris könyvtár - Nyelvészet)

Budapest, 2004
Nyelvészet

É. Kiss Katalin - Kiefer Ferenc - Siptár Péter: Új magyar nyelvtan (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2003
Nyelvészet

Giay Béla - Nádor Orsolya: A magyar mint idegen nyelv: hungarológia. Tankönyv és szöveggyűjtemény (Janus/Osiris könyvek)

Budapest, 1998
Nyelvészet

Gósy Mária: Fonetika, a beszéd tudománya (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2004
Nyelvészet

Gósy Mária: Pszicholingvisztika (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2005
Nyelvészet

Göncz Lajos: A magyar nyelv Jugoszláviában /Vajdaságban/ (A magyar nyelv a Kárpát-medencében a XX. század végén)

Budapest – Újvidék, 1999
Nyelvészet

Hajdú Mihály: Általános és magyar névtan. Személynevek (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2003
Nyelvészet

Hernádi Sándor: Beszédművelés (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2006
Nyelvészet

Hernádi Sándor: Magyar szó, magyar beszéd

Budapest, 1996
Nyelvészet

Kálmán László - Nádasdy Ádám: Hárompercesek a nyelvről (Osiris könyvtár - Nyelvészet)

Budapest, 1999
Nyelvészet

Kálmán László - Rádai Gábor: Dinamikus szemantika (Osiris könyvtár - Tertium non datur)

Budapest, 2001
Nyelvészet

Kenesei István szerk.: Igei vonzatszerkezet a magyarban

Budapest, 2000
Nyelvészet

Kiss Jenő - Pusztai Ferenc szerk.: Magyar nyelvtörténet (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2003
Nyelvészet

Kiss Jenő szerk.: Magyar dialektológia (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2001
Nyelvészet

Kontra Miklós: Közérdekű nyelvészet

Budapest, 1999
Nyelvészet

Kontra Miklós - Saly Noémi szerk.: Nyelvmentés vagy nyelvárulás? Vita a határon túli magyar nyelvhasználatról

Budapest, 1998
Nyelvészet

Kontra Miklós szerk.: Nyelv és társadalom a rendszerváltáskori Magyarországon (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2003
Nyelvészet

Kugler Nóra: A módosítószók a magyar nyelv szófaji rendszerében (Doktori Mestermunkák)

Budapest, 2002
Nyelvészet

Laczkó Krisztina - Mártonfi Attila: Helyesírás (A magyar nyelv kézikönyvtára 1.)

Budapest, 2004
Nyelvészet

Laczkó Krisztina - Mártonfi Attila: Helyesírási szótár (Osiris diákszótár 1.)

Budapest, 2008
Nyelvészet

Laczkó Krisztina - Mártonfi Attila: Helyesírási tanácsadó (Osiris diákszótár 2.)

Budapest, 2008
Nyelvészet

Lanstyák István: A magyar nyelv Szlovákiában (A magyar nyelv a Kárpát-medencében a XX. század végén)

Budapest – Pozsony, 2000
Nyelvészet

Molnár Judit: Német fordítástechnika (megoldásokkal) (Osiris nyelvvizsgakönyvek)

Budapest, 1995
Nyelvészet

Nitina, Daina - Laczházi Aranka: Latviešu valoda. Lett nyelvkönyv

Budapest, 1998
Nyelvészet

Ódor László: Új német-magyar olvasmányos szótár

Budapest, 1998
Nyelvészet

Reboul, Anne - Moeschler, Jacques: A társalgás cselei. Bevezetés a pragmatikába (Osiris könyvtár - Nyelvészet)

Fordító: Gécsey Zsuzsanna
Budapest, 2005
Nyelvészet

Robins, Robert Henry: A nyelvészet rövid története (Osiris tankönyvek)

Budapest, 1999
Nyelvészet

Sárközi Mátyás: Mit is jelent? Sárközi Mátyás szótára

Budapest, 2005
Nyelvészet

Strbik Andrea: Héber nyelvtanok Magyarországon. A Magyarországon kiadott, magyar szerzők által írt vagy magyar nyelvű héber nyelvtanok bibliográfiája 1635-1995. (Hungaria Judaica)

Budapest, 1999
Nyelvészet

Szemerkényi Agnes: Szólások és közmondások (Osiris diákszótár 4.)

Budapest, 2009
Nyelvészet

Szemerkényi Ágnes: Szólások és közmondások (A magyar nyelv kézikönyvtára 3.)

Budapest, 2009
Nyelvészet

Szikszainé Nagy Irma: Leíró magyar szövegtan (Osiris tankönyvek)

Budapest, 1999
Nyelvészet

Szikszainé Nagy Irma: Magyar stilisztika (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2007
Nyelvészet

Szikszainé Nagy Irma: Szövegértés - szövegelemzés - szövegalkotás

Budapest, 2003
Nyelvészet

Szilágyi N. Sándor: Világunk, a nyelv (Osiris könyvtár - Nyelvészet)

Budapest, 2000
Nyelvészet

Tolcsvai Nagy Gábor: Bevezetés a kognitív nyelvészetbe (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2013
Nyelvészet

Tolcsvai Nagy Gábor: Idegen szavak szótára (A magyar nyelv kézikönyvtára 2.)

Budapest, 2007
Nyelvészet

  • 1
  • 2

KBART