Osiris kiadó

"Ipsa scientia potestas est"
"A tudás maga a hatalom."

Ez a Francis Bacontől származó mondás lehetne kiadónk jelszava. Az Osiris Kiadó az elmúlt években az egyik legismertebb és legigényesebb magyarországi tudományos és szépirodalmi könyvműhellyé vált. Indulása (1994) óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban, s egyben szellemi műhelyként is működik. Olyan elismert kutatók és szerzők kötődnek a kiadóhoz, mint Bihari Mihály, Domokos Mátyás, Ferencz Győző, Hankiss Elemér, Hunyady György, Kerényi Ferenc, Komoróczy Géza, Kósa László, Kosáry Domokos, Körösényi András, Kukorelli István, Lázár Ervin, Mezey Barna, Németh György, Pléh Csaba, Pótó János, Romsics Ignác, Saly Noémi, Szabó István, Tolcsvai Nagy Gábor, Ungváry Krisztián, Vermes Géza, Voigt Vilmos, Zalán Vince stb. Tudományos, felsőoktatási és igényes ismeretterjesztő könyveink a magyar humán értelmiség, az egyetemi hallgatók és a művelt, érdeklődő olvasók számára készülnek. A könyvműhely évente átlag kétszáz címet jelentet meg, amelyek nagy része eredeti magyar mű, kisebb része fordítás.

Legfontosabb sorozataink a következők: az Osiris klasszikusok sorozatban a magyar (Ady Endre, Arany János, Babits Mihály, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, József Attila, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Nemes Nagy Ágnes, Németh László, Petőfi Sándor, Pilinszky János, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád, Vajda János, Vörösmarty Mihály stb.) és a világirodalom (Arisztophanész, Büchner, Csehov, Moliere, Schiller, Szophoklész stb.) nagyjai jelennek meg. Az Osiris könyvtárban publikáljuk a humán és társadalomtudomány (antropológia, filmelmélet, filozófia, irodalomelmélet, jogtudomány, néprajz, nyelvészet, pedagógia, pszichológia, szociológia, történelem, teológia) klasszikus és - reményeink szerint - klasszikussá váló munkáit. Ugyanezen tudományágak alapvető tankönyvei az Osiris tankönyvek sorozatban jelennek meg. A filozófia és a történetírás meghatározó alapmunkáit (Bahtyin, Heidegger, Kant, Locke, Schopenhauer, Hérodotosz, Plutarkhosz, Suetonius, Thuküdidész, Xenophón) a Sapientia humana sorozatban adjuk ki. Egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk a mai és klasszikus magyar történeti művek megjelentetését (Millenniumi magyar történelem), illetve a történeti közgondolkodás alakítását (Nemzet és emlékezet).

Könyvek - Pedagógia

Adamikné Jászó Anna szerk.: A magyar olvasástanítás története. Az olvasásról az olvasásért: az élő ábécé (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2001
Pedagógia

Bábosik István: Neveléselmélet. Nevelés az Európai Unióban (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2004
Pedagógia

Balázs Mihályné ford.: Oktatás - rejtett kincs. A Jacques Delors vezette Nemzetközi Bizottság jeleütése az UNESCO-nak az oktatás XXI. századra vonatkozó kérdéseiről (UNESCO könyvek)

Budapest, 1997
Pedagógia

Báthory Zoltán - Falus Iván szerk.: Tanulmányok a neveléstudomány köréből, 2001. A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógia Bizottságának gyűjteménye

Budapest, 2001
Pedagógia

Csapó Benő szerk.: Az iskolai műveltség (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2002
Pedagógia

Csapó Benő szerk.: Az iskolai tudás (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2002
Pedagógia

Horn, Klaus-Peter szerk.: Erziehungswissenschaft in Mitteleuropa. Aufklärerische Traditionen - deutscher Einfluss - nationale Eigenständigkeit

Budapest, 2001
Pedagógia

Kozma Tamás - Tomasz Gábor szerk.: Szociálpedagógia. Szöveggyűjtemény (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2000
Pedagógia

Kron, Friedrich W.: Pedagógia (Osiris tankönyvek)

Budapest, 1997
Pedagógia

Mészáros István - Németh András - Pukánszky Béla: Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2000
Pedagógia

Mészáros István - Németh András - Pukánszky Béla szerk.: Neveléstörténet. Szöveggyűjtemény (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2003
Pedagógia

Nagy József: XXI. század és nevelés (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2000
Pedagógia

Németh András: A magyar neveléstudomány fejlődéstörténete (Neveléstudomány-történeti tanulmányok)

Budapest, 2002
Pedagógia

Németh András - Tenorth, Heinz-Elmar szerk.: Neveléstudomány-történeti tanulmányok

Fordító: Mikonya György
Budapest, 2000
Pedagógia

Németh András szerk.: Reformpedagógia-történeti tanulmányok. Európai kölcsönhatások, nemzeti sajátosságok (Neveléstudomány-történeti tanulmányok)

Fordító: Mátis Veronika - Bencze Judit
Budapest, 2002
Pedagógia

Petersen, Peter: A Kis Jena-Plan

Fordító: Kopp Erika - Mikonya György
Budapest, 1998
Pedagógia

Polónyi István: Az oktatás gazdaságtana (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2002
Pedagógia

Pukánszky Béla szerk.: A gyermek évszázada

Budapest, 2000
Pedagógia

Réthy Endréné - Schaffhauser, Franz - Szabolcs Éva szerk.: Iskolák és iskolareformok Magyarországon és Svájcban

Budapest, 2000
Pedagógia

KBART