Osiris kiadó

"Ipsa scientia potestas est"
"A tudás maga a hatalom."

Ez a Francis Bacontől származó mondás lehetne kiadónk jelszava. Az Osiris Kiadó az elmúlt években az egyik legismertebb és legigényesebb magyarországi tudományos és szépirodalmi könyvműhellyé vált. Indulása (1994) óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban, s egyben szellemi műhelyként is működik. Olyan elismert kutatók és szerzők kötődnek a kiadóhoz, mint Bihari Mihály, Domokos Mátyás, Ferencz Győző, Hankiss Elemér, Hunyady György, Kerényi Ferenc, Komoróczy Géza, Kósa László, Kosáry Domokos, Körösényi András, Kukorelli István, Lázár Ervin, Mezey Barna, Németh György, Pléh Csaba, Pótó János, Romsics Ignác, Saly Noémi, Szabó István, Tolcsvai Nagy Gábor, Ungváry Krisztián, Vermes Géza, Voigt Vilmos, Zalán Vince stb. Tudományos, felsőoktatási és igényes ismeretterjesztő könyveink a magyar humán értelmiség, az egyetemi hallgatók és a művelt, érdeklődő olvasók számára készülnek. A könyvműhely évente átlag kétszáz címet jelentet meg, amelyek nagy része eredeti magyar mű, kisebb része fordítás.

Legfontosabb sorozataink a következők: az Osiris klasszikusok sorozatban a magyar (Ady Endre, Arany János, Babits Mihály, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, József Attila, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Nemes Nagy Ágnes, Németh László, Petőfi Sándor, Pilinszky János, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád, Vajda János, Vörösmarty Mihály stb.) és a világirodalom (Arisztophanész, Büchner, Csehov, Moliere, Schiller, Szophoklész stb.) nagyjai jelennek meg. Az Osiris könyvtárban publikáljuk a humán és társadalomtudomány (antropológia, filmelmélet, filozófia, irodalomelmélet, jogtudomány, néprajz, nyelvészet, pedagógia, pszichológia, szociológia, történelem, teológia) klasszikus és - reményeink szerint - klasszikussá váló munkáit. Ugyanezen tudományágak alapvető tankönyvei az Osiris tankönyvek sorozatban jelennek meg. A filozófia és a történetírás meghatározó alapmunkáit (Bahtyin, Heidegger, Kant, Locke, Schopenhauer, Hérodotosz, Plutarkhosz, Suetonius, Thuküdidész, Xenophón) a Sapientia humana sorozatban adjuk ki. Egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk a mai és klasszikus magyar történeti művek megjelentetését (Millenniumi magyar történelem), illetve a történeti közgondolkodás alakítását (Nemzet és emlékezet).

Könyvek - Történelem

Gergely András szerk.: Magyarország története a 19. században (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2003
Történelem

Gernet, Jacques: A kínai civilizáció története (Osiris tankönyvek)

Fordító: Antóni Csaba
Budapest, 2005
Történelem

Goudsblom, Johan: Tűz és civilizáció (Osiris könyvtár - Történelem)

Fordító: Fenyves Miklós
Budapest, 2002
Történelem

Gömbös Gyula: Válogatott politikai beszédek és írások (Millenniumi magyar történelem - Politikai gondolkodók)

Budapest, 2004
Történelem

Gratz Gusztáv: Magyarország a két háború között (Millenniumi magyar történelem - Historikusok)

Budapest, 2001
Történelem

Grau, Günter: Homoszexualitás a Harmadik Birodalomban. A diszkrimináció és az üldözés dokumentumai

Fordító: Czeglédi András - Mesés Péter - Weininger Ottó
Budapest, 2001
Történelem

Grünwald Béla: A régi Magyarország 1711-1825 (Millenniumi magyar történelem - Historikusok)

Budapest, 2001
Történelem

Ablonczy Balázs et al.: Gróf Bethlen István és kora (Tudományos konferenciák az országházban)

Budapest, 2014
Történelem

Gyáni Gábor - Kövér György: Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2001
Történelem

Gyurgyák János: A zsidókérdés Magyarországon. Politikai eszmetörténet

Budapest, 2001
Történelem

Gyurgyák János: Európa alkonya? Utak és tévutak az európai történelemben és politikában

Budapest, 2018
Történelem

Gyurgyák János: Ezzé lett magyar hazátok. A magyar nemzeteszme és nacionalizmus története

Budapest, 2007
Történelem

Gyurgyák János - Kisantal Tamás szerk.: Történetelmélet. I. (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2006
Történelem

Gyurgyák János - Kisantal Tamás szerk.: Történetelmélet. II. (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2006
Történelem

Gyurgyák János - Litván György szerk.: Jászi Oszkár bibliográfia (Bibliographia Historica Specifica)

Budapest, 1991
Történelem

Gyurgyák János: Magyar fajvédők. Eszmetörténeti tanulmány

Budapest, 2012
Történelem

Hajdú Tibor - Pollmann Ferenc: A régi Magyarország utolsó háborúja 1914-1918

Budapest, 2014
Történelem

Hahner Péter: Államférfiak. Fouché és Talleyrand párhuzamos életrajza

Budapest, 2015
Történelem

Hagen, Louis: A horogkereszt árnyékában (Osiris könyvtár – Történelem)

Fordító: Sárközi Mátyás
Budapest, 1999
Történelem

Hahner Péter: Thomas Jefferson és a francia forradalom (Doktori mestermunkák)

Budapest, 1998
Történelem

Hahner Péter szerk.: A nagy francia forradalom dokumentumai (Osiris tankönyvek)

Fordító: Hahner Péter
Budapest, 1999
Történelem

Halecki, Oscar: A nyugati civilizáció peremén. Kelet-Közép-Európa története (Europica varietas)

Fordító: Szilágyi Tibor
Budapest, 1995
Történelem

Halecki, Oscar: Európa millenniuma (Europica varietas)

Fordító: Bérczes Tibor
Budapest, 1993
Történelem

Hampson, Norman: Danton (Osiris könyvtár - Biográfia)

Fordító: Majorossy Judit
Budapest, 1995
Történelem

Harmatta János szerk.: Ókori keleti történeti chrestomathia (Osiris tankönyvek)

Fordító: Dávid Antal et al.
Budapest, 2003
Történelem

Valuch Tibor szerk.: Hatalom és társadalom a XX. századi magyar történelemben (’56)

Budapest, 1995
Történelem

Haumann, Heiko: A keleti zsidóság története (Osiris könyvtár - Judaica)

Fordító: Szőke Annamária
Budapest, 2002
Történelem

Havas László - Hegyi W. György - Szabó Edit: Római történelem (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2007
Történelem

Háy Éva: A barikád mindkét oldalán

Budapest, 2000
Történelem

Hegyi Dolores: Görög vallástörténeti chrestomathia (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2003
Történelem

Hegyi Dolores: Polis és vallás. Bevezetés a görög vallástörténetbe (Osiris könyvtár - Történelem)

Budapest, 2002
Történelem

Hegyi Dolores - Kertész István - Németh György - Sarkady János: Görög történelem a kezdetektől Kr. e. 30-ig (Osiris tankönyvek)

Budapest, 1999
Történelem

Heller, Mihail: Az Orosz Birodalom története (Osiris tankönyvek)

Fordító: Balogh Magdolna - Páll Erna
Budapest, 2003
Történelem

Hermann Róbert szerk.: Kossuth Lajos, „a magyarok Mózese” (Osiris könyvtár - Történelem)

Budapest, 2006
Történelem

Héródianos: A Római Birodalom története Marcus Aurelius halálától (Sapientia humana)

Fordító: Fehér Bence - Kovács Péter
Budapest, 2005
Történelem

Hérodotosz: A görög-perzsa háború (Sapientia humana)

Fordító: Muraközi Gyula
Budapest, 1998
Történelem

Hóman Bálint: A történelem útja. Válogatott tanulmányok (Millenniumi magyar történelem - Historikusok)

Budapest, 2002
Történelem

Horváth Miklós: Maléter Pál (’56)

Budapest, 1995
Történelem

Huizinga, Johan: Hollandia kultúrája a tizenhetedik században

Fordító: Gera Judit
Budapest, 2001
Történelem

Huszár Tibor szerk.: Kedves, jó Kádár elvtárs! Válogatás Kádár János levelezéséből 1954-1989

Budapest, 2002
Történelem

Ibn Khaldún: Bevezetés a történelembe (Al-Muqaddima) (Osiris könyvtár - Történelem)

Fordító: Simon Róbert
Budapest, 1995
Történelem

Izinger Anna szerk.: Izinger Pál életútja az uradalmak világából a XXI. századba. Hanák Gábor interjúja alapján

Budapest, 2014
Történelem

Janeiro, Helena Pinto: Salazar és Pétain. Portugál-francia kapcsolatok a második világháború alatt, 1940-1944

Fordító: Székely Ervin
Budapest, 2004
Történelem

Jelavich, Barbara: A Balkán története I. 18. és 19. század (Europica Varietas)

Fordító: Balabán Péter
Budapest, 1996
Történelem

Jelavich, Barbara: A Balkán története II. 20. század (Europica Varietas)

Fordító: Balabán Péter
Budapest, 1996
Történelem

Kádár Gábor - Vági Zoltán: Aranyvonat. Fejezetek a zsidó vagyon történetéből (Osiris zsebkönyvtár)

Fordító: Tatár György
Budapest, 2001
Történelem

Kalmár Melinda: Történelmi galaxisok vonzásában. Magyarország és a szovjetrendszer 1945-1990

Budapest, 2014
Történelem

Kákosy László: Az alexandriai időisten. Válogatott tanulmányok (1957-1998) (Osiris könyvtár - Történelem)

Budapest, 2001
Történelem

Kákosy László: Az ókori Egyiptom története és kultúrája (Osiris tankönyvek)

Budapest, 1998
Történelem

Tomisa Ilona szerk.: Katolikus egyház-látogatási jegyzőkönyvek. 16-17. század (Millenniumi magyar történelem - Források)

Fordító: Domokos Pál et al.
Budapest, 2002
Történelem

KBART