"Ipsa scientia potestas est"
"A tudás maga a hatalom."

Ez a Francis Bacontől származó mondás lehetne kiadónk jelszava. Az Osiris Kiadó az elmúlt években az egyik legismertebb és legigényesebb magyarországi tudományos és szépirodalmi könyvműhellyé vált. Indulása (1994) óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban, s egyben szellemi műhelyként is működik. Olyan elismert kutatók és szerzők kötődnek a kiadóhoz, mint Bihari Mihály, Domokos Mátyás, Ferencz Győző, Hankiss Elemér, Hunyady György, Kerényi Ferenc, Komoróczy Géza, Kósa László, Kosáry Domokos, Körösényi András, Kukorelli István, Lázár Ervin, Mezey Barna, Németh György, Pléh Csaba, Pótó János, Romsics Ignác, Saly Noémi, Szabó István, Tolcsvai Nagy Gábor, Ungváry Krisztián, Vermes Géza, Voigt Vilmos, Zalán Vince stb. Tudományos, felsőoktatási és igényes ismeretterjesztő könyveink a magyar humán értelmiség, az egyetemi hallgatók és a művelt, érdeklődő olvasók számára készülnek. A könyvműhely évente átlag kétszáz címet jelentet meg, amelyek nagy része eredeti magyar mű, kisebb része fordítás.

Legfontosabb sorozataink a következők: az Osiris klasszikusok sorozatban a magyar (Ady Endre, Arany János, Babits Mihály, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, József Attila, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Nemes Nagy Ágnes, Németh László, Petőfi Sándor, Pilinszky János, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád, Vajda János, Vörösmarty Mihály stb.) és a világirodalom (Arisztophanész, Büchner, Csehov, Moliere, Schiller, Szophoklész stb.) nagyjai jelennek meg. Az Osiris könyvtárban publikáljuk a humán és társadalomtudomány (antropológia, filmelmélet, filozófia, irodalomelmélet, jogtudomány, néprajz, nyelvészet, pedagógia, pszichológia, szociológia, történelem, teológia) klasszikus és - reményeink szerint - klasszikussá váló munkáit. Ugyanezen tudományágak alapvető tankönyvei az Osiris tankönyvek sorozatban jelennek meg. A filozófia és a történetírás meghatározó alapmunkáit (Bahtyin, Heidegger, Kant, Locke, Schopenhauer, Hérodotosz, Plutarkhosz, Suetonius, Thuküdidész, Xenophón) a Sapientia humana sorozatban adjuk ki. Egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk a mai és klasszikus magyar történeti művek megjelentetését (Millenniumi magyar történelem), illetve a történeti közgondolkodás alakítását (Nemzet és emlékezet).

Könyvek

Altermatt, Urs: A katolicizmus és a modern kor. A svájci katolicizmus 19. és 20. századi társadalom- és kultúrtörténete

Fordító: Somogyi Gyula
Budapest, 2001
Teológia - Vallástörténet, Teológia – Vallástörténet

Aranyszájú Szent János: A Felfoghatatlanról és az Egyszülött dicsőségéről. Kilenc prédikáció az ariánusok ellen (Odigitria könyvek)

Fordító: Perczel István
Budapest, 2002
Teológia - Vallástörténet, Teológia – Vallástörténet

Assmann, Jan: Mózes, az egyiptomi. Egy emléknyom megfejtése (Osiris könyvtár - Vallástörténet)

Fordító: Gulyás András
Budapest, 2003
Teológia - Vallástörténet, Teológia – Vallástörténet

Balthasar, Hans Urs von: A három nap teológiája. Mysterium Paschale (Osiris könyvtár - Vallástörténet)

Fordító: Görföl Tibor
Budapest, 2000
Teológia - Vallástörténet, Teológia – Vallástörténet

Bangert, William V.: A jezsuiták története

Fordító: Szelenge Judit
Budapest, 2002
Teológia - Vallástörténet, Teológia – Vallástörténet

Brown, Peter: Szent Ágoston élete

Fordító: Sághy Marianne
Budapest, 2003
Teológia - Vallástörténet, Teológia – Vallástörténet

Ferguson, Everett: A kereszténység bölcsője

Fordító: Zsengellér József
Budapest, 1999
Teológia - Vallástörténet, Teológia – Vallástörténet

Harnack, Adolf von: A kereszténység lényege (Osiris tankönyvek)

Fordító: Szathmáry Lajos
Budapest, 2000
Teológia - Vallástörténet, Teológia – Vallástörténet

Hatos Pál: Reformáció és történeti hagyomány. A genfi reformációkép változásai a XVI-XX. században a historiográfiai elemzés tükrében (Doktori mestermunkák)

Budapest, 2001
Teológia - Vallástörténet, Teológia – Vallástörténet

Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve (Osiris kézikönyvek)

Fordító: Magyar István
Budapest, 2000
Teológia - Vallástörténet, Teológia – Vallástörténet

Kasper, Walter: Jézus Krisztus Istene (Osiris tankönyvek)

Fordító: Görföl Tibor
Budapest, 2003
Teológia - Vallástörténet, Teológia – Vallástörténet

Leeuw, Gerardus van der: A vallás fenomenológiája (Osiris tankönyvek)

Fordító: Bendl Júlia et al.
Budapest, 2001
Teológia - Vallástörténet, Teológia – Vallástörténet

McGrath, Alister E.: Bevezetés a keresztény teológiába (Osiris tankönyvek)

Fordító: Zsengellér József
Budapest, 1995
Teológia - Vallástörténet, Teológia – Vallástörténet

McGrath, Alister E.: Kálvin. A nyugati kultúra formálódása (Osiris könyvtár - Történelem)

Fordító: Nagy Mónika Zsuzsanna
Budapest, 1996
Teológia - Vallástörténet, Teológia – Vallástörténet

Meyendorff, Jean: Krisztus az ortodox teológiában (Odigitria könyvek)

Fordító: Imrényi Tibor et al.
Budapest, 2003
Teológia - Vallástörténet, Teológia – Vallástörténet

Szilágyi János György szerk.: Mitológia és humanitás. Tanulmányok Kerényi Károly 100. születésnapjára (Osiris könyvtár - Történelem)

Fordító: Bencz Ágnes et al.
Budapest, 1999
Teológia - Vallástörténet, Teológia – Vallástörténet

Otto, Rudolf: A szent. Az isteni eszméjében rejlő irracionális és viszonya a racionálishoz (Osiris könyvtár - Vallástörténet)

Fordító: Bendl Júlia
Budapest, 1997
Teológia - Vallástörténet, Teológia – Vallástörténet

Schleiermacher, F. D. E.: A vallásról. Beszédek a vallást megvető művelt közönséghez (Osiris könyvtár - Filozófia)

Fordító: Gál Zoltán
Budapest, 2000
Teológia - Vallástörténet, Teológia – Vallástörténet

Vermes Géza: A zsidó Jézus vallása (Osiris könyvtár - Történelem)

Fordító: Hajnal Piroska
Budapest, 1999
Teológia - Vallástörténet, Teológia – Vallástörténet

Vermes Géza: Gondviselésszerű véletlenek. Önéletrajz

Fordító: Sárközi Mátyás
Budapest, 2000
Teológia - Vallástörténet, Teológia – Vallástörténet

Vermes Géza: Jézus és a judaizmus világa (Osiris könyvtár - Történelem)

Fordító: Hajnal Piroska
Budapest, 1997
Teológia - Vallástörténet, Teológia – Vallástörténet

Vermes Géza: Jézus változó arcai (Osiris könyvtár - Történelem)

Fordító: Sárközi Mátyás
Budapest, 2001
Teológia - Vallástörténet, Teológia – Vallástörténet