Osiris kiadó

"Ipsa scientia potestas est"
"A tudás maga a hatalom."

Ez a Francis Bacontől származó mondás lehetne kiadónk jelszava. Az Osiris Kiadó az elmúlt években az egyik legismertebb és legigényesebb magyarországi tudományos és szépirodalmi könyvműhellyé vált. Indulása (1994) óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban, s egyben szellemi műhelyként is működik. Olyan elismert kutatók és szerzők kötődnek a kiadóhoz, mint Bihari Mihály, Domokos Mátyás, Ferencz Győző, Hankiss Elemér, Hunyady György, Kerényi Ferenc, Komoróczy Géza, Kósa László, Kosáry Domokos, Körösényi András, Kukorelli István, Lázár Ervin, Mezey Barna, Németh György, Pléh Csaba, Pótó János, Romsics Ignác, Saly Noémi, Szabó István, Tolcsvai Nagy Gábor, Ungváry Krisztián, Vermes Géza, Voigt Vilmos, Zalán Vince stb. Tudományos, felsőoktatási és igényes ismeretterjesztő könyveink a magyar humán értelmiség, az egyetemi hallgatók és a művelt, érdeklődő olvasók számára készülnek. A könyvműhely évente átlag kétszáz címet jelentet meg, amelyek nagy része eredeti magyar mű, kisebb része fordítás.

Legfontosabb sorozataink a következők: az Osiris klasszikusok sorozatban a magyar (Ady Endre, Arany János, Babits Mihály, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, József Attila, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Nemes Nagy Ágnes, Németh László, Petőfi Sándor, Pilinszky János, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád, Vajda János, Vörösmarty Mihály stb.) és a világirodalom (Arisztophanész, Büchner, Csehov, Moliere, Schiller, Szophoklész stb.) nagyjai jelennek meg. Az Osiris könyvtárban publikáljuk a humán és társadalomtudomány (antropológia, filmelmélet, filozófia, irodalomelmélet, jogtudomány, néprajz, nyelvészet, pedagógia, pszichológia, szociológia, történelem, teológia) klasszikus és - reményeink szerint - klasszikussá váló munkáit. Ugyanezen tudományágak alapvető tankönyvei az Osiris tankönyvek sorozatban jelennek meg. A filozófia és a történetírás meghatározó alapmunkáit (Bahtyin, Heidegger, Kant, Locke, Schopenhauer, Hérodotosz, Plutarkhosz, Suetonius, Thuküdidész, Xenophón) a Sapientia humana sorozatban adjuk ki. Egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk a mai és klasszikus magyar történeti művek megjelentetését (Millenniumi magyar történelem), illetve a történeti közgondolkodás alakítását (Nemzet és emlékezet).

Könyvek - Teológia - Vallástörténet

  • 1
  • 2
Altermatt, Urs: A katolicizmus és a modern kor. A svájci katolicizmus 19. és 20. századi társadalom- és kultúrtörténete

Fordító: Somogyi Gyula
Budapest, 2001
Teológia - Vallástörténet

Aranyszájú Szent János: A Felfoghatatlanról és az Egyszülött dicsőségéről. Kilenc prédikáció az ariánusok ellen (Odigitria könyvek)

Fordító: Perczel István
Budapest, 2002
Teológia - Vallástörténet

Assmann, Jan: Mózes, az egyiptomi. Egy emléknyom megfejtése (Osiris könyvtár - Vallástörténet)

Fordító: Gulyás András
Budapest, 2003
Teológia - Vallástörténet

Balan, Ioanichie: A moldvai szerzetesek élete (Odigitria könyvek)

Fordító: Korányi Mária - Pikler Mihály
Budapest, 2002
Teológia - Vallástörténet

Balthasar, Hans Urs von: A három nap teológiája. Mysterium Paschale (Osiris könyvtár - Vallástörténet)

Fordító: Görföl Tibor
Budapest, 2000
Teológia - Vallástörténet

Bangert, William V.: A jezsuiták története

Fordító: Szelenge Judit
Budapest, 2002
Teológia - Vallástörténet

Barton, John: A Biblia története. A világ legnagyobb hatású könyve

Fordító: Babarczy Eszter
Budapest, 2020
Teológia - Vallástörténet

Bloom, Anthony: Az élő ima (Odigitria Könyvek)

Fordító: Imrényi Tibor
Budapest, 2002
Teológia - Vallástörténet

Bolyki János: „Igaz tanúvallomás”. Kommentár János evangéliumához (Kommentárok a Szentíráshoz)

Budapest, 2001
Teológia - Vallástörténet

Bolyki János: A tanúvallomás folytatódik. Kommentár János leveleihez (Kommentárok a Szentíráshoz)

Budapest, 2008
Teológia - Vallástörténet

Brown, Peter: Szent Ágoston élete

Fordító: Sághy Marianne
Budapest, 2003
Teológia - Vallástörténet

Bultmann, Rudolf: Az Újszövetség teológiája (Osiris tankönyvek)

Fordító: Koczó Pál
Budapest, 1998
Teológia - Vallástörténet

Chadwick, Henry: A korai egyház (Osiris könyvtár - Vallástörténet)

Fordító: Ertsey Krisztina - Tornai Szabolcs
Budapest, 1999
Teológia - Vallástörténet

Chadwick, Owen: A reformáció (Osiris könyvtár - Vallástörténet)

Fordító: Szabó István
Budapest, 2003
Teológia - Vallástörténet

Eliade, Mircea: A sámánizmus. Az eksztázis ősi technikái (Osiris könyvtár - Vallástörténet)

Fordító: Saly Noémi
Budapest, 2001
Teológia - Vallástörténet

Eliade, Mircea: Okkultizmus, boszorkányság és kulturális divatok. Összehasonlító vallástörténeti tanulmányok (Osiris könyvtár - Vallástörténet)

Fordító: Benedek Mihály
Budapest, 2002
Teológia - Vallástörténet

Eliade, Mircea: Vallási hiedelmek és eszmék története

Fordító: Saly Noémi
Budapest, 2006
Teológia - Vallástörténet

Ferguson, Everett: A kereszténység bölcsője

Fordító: Zsengellér József
Budapest, 1999
Teológia - Vallástörténet

Görföl Tibor - Kránitz Mihály: Teológusok lexikona (Osiris kézikönyvek)

Budapest, 2002
Teológia - Vallástörténet

Harnack, Adolf von: A kereszténység lényege (Osiris tankönyvek)

Fordító: Szathmáry Lajos
Budapest, 2000
Teológia - Vallástörténet

Hatos Pál: Reformáció és történeti hagyomány. A genfi reformációkép változásai a XVI-XX. században a historiográfiai elemzés tükrében (Doktori mestermunkák)

Budapest, 2001
Teológia - Vallástörténet

Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve (Osiris kézikönyvek)

Fordító: Magyar István
Budapest, 2000
Teológia - Vallástörténet

Kasper, Walter: Jézus Krisztus Istene (Osiris tankönyvek)

Fordító: Görföl Tibor
Budapest, 2003
Teológia - Vallástörténet

Koltai Kornélia - Komoróczy Géza szerk.: Péchi Simon kiadatlan rabbinikus írásai. Az Atyák mondásai - Pirqé ávot fordítása (1620/21) (Hungaria Judaica)

Budapest, 1999
Teológia - Vallástörténet

Komoróczy Géza ford.: Kiáltó szó a pusztában. A holt-tengeri tekercsek. I. Az első kéziratok (Osiris könyvtár - Történelem)

Fordító: Komoróczy Géza
Budapest, 1998
Teológia - Vallástörténet

Leeuw, Gerardus van der: A vallás fenomenológiája (Osiris tankönyvek)

Fordító: Bendl Júlia et al.
Budapest, 2001
Teológia - Vallástörténet

Leinsle, Ulrich G.: A skolasztikus teológia története

Fordító: Görföl Tibor
Budapest, 2007
Teológia - Vallástörténet

McGrath, Alister E.: Bevezetés a keresztény teológiába (Osiris tankönyvek)

Fordító: Zsengellér József
Budapest, 1995
Teológia - Vallástörténet

McGrath, Alister E.: Kálvin. A nyugati kultúra formálódása (Osiris könyvtár - Történelem)

Fordító: Nagy Mónika Zsuzsanna
Budapest, 1996
Teológia - Vallástörténet

Meyendorff, Jean: Krisztus az ortodox teológiában (Odigitria könyvek)

Fordító: Imrényi Tibor et al.
Budapest, 2003
Teológia - Vallástörténet

Otto, Rudolf: A szent. Az isteni eszméjében rejlő irracionális és viszonya a racionálishoz (Osiris könyvtár - Vallástörténet)

Fordító: Bendl Júlia
Budapest, 1997
Teológia - Vallástörténet

Pannenberg, Wolfhart: Rendszeres teológia. 1.

Fordító: Görföl Tibor
Budapest, 2005
Teológia - Vallástörténet

Pannenberg, Wolfhart: Rendszeres teológia. 2.

Fordító: Görföl Tibor
Budapest, 2006
Teológia - Vallástörténet

Rad, Gerhard von: Az Ószövetség teológiája. I. Izráel történeti hagyományainak teológiája (Osiris tankönyvek)

Fordító: Görföl Tibor
Budapest, 2000
Teológia - Vallástörténet

Rad, Gerhard von: Az Ószövetség teológiája. II. Izráel prófétai hagyományainak teológiája (Osiris tankönyvek)

Fordító: Görföl Tibor
Budapest, 2001
Teológia - Vallástörténet

Schaeffler, Richard: A vallásfilozófia kézikönyve (Osiris tankönyvek)

Fordító: Czakó István - Hankovszky Tamás
Budapest, 2003
Teológia - Vallástörténet

Schleiermacher, F. D. E.: A vallásról. Beszédek a vallást megvető művelt közönséghez (Osiris könyvtár - Filozófia)

Fordító: Gál Zoltán
Budapest, 2000
Teológia - Vallástörténet

Simon Róbert szerk.: A vallástörténet klasszikusai. Szöveggyűjtemény portrévázlatokkal (Osiris tankönyvek)

Budapest, 2003
Teológia - Vallástörténet

Szilágyi János György szerk.: Mitológia és humanitás. Tanulmányok Kerényi Károly 100. születésnapjára (Osiris könyvtár - Történelem)

Fordító: Bencz Ágnes et al.
Budapest, 1999
Teológia - Vallástörténet

Tillich, Paul: Rendszeres teológia (Osiris tankönyvek)

Fordító: Szabó István
Budapest, 1996
Teológia - Vallástörténet

Torrell O. R, Jean-Pierre: Aquinói Szent Tamás élete és műve. Bevezetés

Fordító: Kovács Zsolt
Budapest, 2007
Teológia - Vallástörténet

Torrell, Jean-Pierre O. P.: Aquinói Szent Tamás, a lelki mester

Fordító: Karsai Nóra Mária
Budapest, 2022
Teológia - Vallástörténet

Vermes Géza: A passió (Osiris könyvtár - Történelem)

Fordító: Nagy Mónika Zsuzsanna
Budapest, 2005
Teológia - Vallástörténet

Vermes Géza: A qumráni közösség és a holt-tengeri tekercsek története (Osiris könyvtár - Történelem)

Fordító: Hajnal Piroska
Budapest, 1998
Teológia - Vallástörténet

Vermes Géza: A zsidó Jézus vallása (Osiris könyvtár - Történelem)

Fordító: Hajnal Piroska
Budapest, 1999
Teológia - Vallástörténet

Vermes Géza: A zsidó Jézus. Ahogy egy történész az evangéliumot olvassa (Osiris könyvtár - Történelem)

Fordító: Hajnal Piroska
Budapest, 1995
Teológia - Vallástörténet

Vermes Géza: Gondviselésszerű véletlenek. Önéletrajz

Fordító: Sárközi Mátyás
Budapest, 2000
Teológia - Vallástörténet

Vermes Géza: Jézus és a judaizmus világa (Osiris könyvtár - Történelem)

Fordító: Hajnal Piroska
Budapest, 1997
Teológia - Vallástörténet

Vermes Géza: Jézus hiteles evangéliuma (Osiris könyvtár - Történelem)

Fordító: Nagy Mónika Zsuzsanna
Budapest, 2005
Teológia - Vallástörténet

Vermes Géza: Jézus változó arcai (Osiris könyvtár - Történelem)

Fordító: Sárközi Mátyás
Budapest, 2001
Teológia - Vallástörténet

  • 1
  • 2

KBART