Christie, Nils: Büntetésipar. A nyugati stílusú gulagok felé (Osiris könyvtár - Jogtudomány, 2004)

Osiris könyvtár „Figyelemfelhívásnak szánom ezt a könyvet.— írja a műről Nils Christie norvég jogász, szociológus, az Oslói Egyetem kri­minológiaprofesszora, aki az elmúlt évtizedekben a „börtön­­büntetés” filozófiai és szociológiai kérdéseit kutatta. Arra hívja fel figyelmünket, hogy a büntetések napjainkban sokkal valósá­gosabb veszélyt jelentenek, mint maguk a bűntettek. Első hal­lásra talán kicsit mosolygunk ezen az állításon, hiszen a legké­zenfekvőbb megoldás, ha társadalmunk bűncselekményt elkö­vető tagjait jó hosszú időre bebörtönözzük, társadalmon kívü­livé tesszük. Ez is egyfajta bűnmegelőzés. A kérdés csupán az: a börtönbüntetés - túl a szabadságelvonás okozta fájdalmon ­­valóban hatékony megoldás-e a bűnözés kezelésére? Valóban megoldás lehet-e a társadalmi és gazdasági változások követ­kezményeinek (árnyoldalainak) kezelésére? Olyan jelensége­kére, mint a jövedelemhez, a vagyonhoz vagy a fizetett mun­kához való egyenlőtlen hozzáférés. A szerző magyarul 1991- ben megjelent A fájdalom korlátái című művében arra a végkö­vetkeztetésre jut, hogy a büntetésben megnyilvánuló erőszak csak a társadalom tehetetlenségét fejezi ki. E tézisen alapul a Büntetésipar mondanivalója is, érvrendszere és a vizsgált te­rületek azonban félelmetesen új dimenziók felé kalauzolják az olvasót. A számos „nehéz” adatot és elemzést egyszerűen és könnyed stílusban mutatja be, így nemcsak a szakemberek, az egyetemi hallgatók, de az érdeklődő laikusok számára is igazi olvasmányélményt nyújt. Akár egyetértünk mondanivalójával, akár kritikával illetjük, ez egy olyan könyv, amely megmozgatja az olvasó fejében a fogaskerekeket. Nem lehet nem beszélni róla, minden büntetőjogásznak és kriminológusnak kötelező olvasmány.

Next

/
Oldalképek
Tartalom