Laczó Ferenc: Felvilágosult vallás és modern katasztrófa közt. Magyar zsidó gondolkodás a Horthy-korban (2014)

Laczó Ferenc monográfiája a Horthy-kor repre­zentatív magyar zsidó értelmiségi kiadványai­nak elemzését kínálja. Elsőként vállalkozik a korszak magyar zsidó történelemértelmezései­nek és politikai platformjainak, hagyományké­peinek és identitásopcióinak, apológiáinak és ön­kritikáinak részletes feltárására. Különös figye­lemben részesíti a még a 2. világháború éveiben is megjelenő, gyakorlatilag egészen az 1944-es katasztrófáig publikálásra kerülő magyar zsidó kiadványokat, bemutatva, hogy a radikalizálódó antiszemitizmusra és a szükségletek kielégítésé­nek fokozatos ellehetetlenülésére milyen intel­lektuális válaszkísérletek születtek. A magyar zsi­dó gondolkodás tematikai súlypontjainak, belső sokszínűségének és időbeli változásainak feltér­képezésével a könyv mind a magyar zsidó histo­riográfiához, mind a modern magyar eszmetör­ténet feltárásához újszerű hozzájárulást tesz. Eredményei ismeretében a Horthy-korról is átfo­góbb képet alkothatunk.

Next