Mezey Barna (szerk.): A magyar országgyűlés történetének képeskönyve (1999)

magyar országgyűlés történetének képeskönyve History of the Hungarian Parliament Geschichte des ungarischen Parlaments

Next