Mezey Barna (szerk.): Hatalommegosztás és jogállamiság (Jogtörténeti értekezések, 1998)

III. Függelék - Hamza Gábor: Cicero De re publicája és az antik államfogalom

legnagyobb hatalmat, amely az emberiség történetében valaha is lé­tezett.33 A francia polgári forradalom egyik fő ideológusa, Saint-Just szerint a világ üres a rómaiak óta, s azt csak az ő emlékük tölti be, amely ma (ti. Saint-Just korában) a szabadság egyedüli jövendőmondója. A római állam és a római alkotmány azonban nem csupán mítoszalkotó szerepénél fogva lehet példaértékű a modern állambölcselet számára. A római res publica éppen Cicero eklektikus filozófiai, etikai és politikai gondolkodása révén válhatott paradigmatikus jelentőségűvé a klasszikus antikvitásban éppúgy, mint a reneszánsz korában vagy éppen a modem korban. 3. Kétségtelen tény, hogy Cicero állambölcselete számos olyan elemet tartalmaz, amely Platón és Arisztotelész alapján már ismert. A leglénye­gesebb különbség egyfelől Platón és Arisztotelész, másfelől Cicero állam­bölcselete között az, hogy Cicero félreérthetetlenül valamennyi ember alapvető egyenlőségét feltételezi. Cicero e feltételezésének döntően két vonatkozása van. A nagy római államférfi, szónok és gondolkodó abból indul ki, hogy születésénél fogva valamennyi ember egyenlő mértékben részesedik abban az isteni bölcsességben, amely megváltoztathatatlan és örök törvényként a kozmoszt irányítja. Minden embernek mintegy ter­mészeténél fogva adott képessége az, hogy felismerje a helyeset, és en­nek szellemében cselekedjen. Ez a kétségtelenül optimista feltevés Pla­tón számára teljes mértékben, Arisztotelész számára pedig nagy mér­tékben elfogadhatadan lett volna. Cicero egyenlőségelméletének másik eleme az, hogy etnikumától és társadalmi helyzetétől függetlenül vala­mennyi ember ugyanazt a jogállást élvezi. E felfogást tükrözi az a híres megállapítása, mely szerint a „törvények szolgái vagyunk azért, hogy sza­badok lehessünk” („legum idcirco serei summ ut liberi esse possimus” ­­Or. pro Cluentio 53.146.) Egy másik oratiójában pedig azt írja, hogy a „szabadság a törvényekben (ti. a törvények megtartásában) áll („libertás in legibus consistit” - De lege agraria 2.102.) Ez a gondolat szoros kap­csolatban áll Arisztotelész ama tételével, mely szerint a politeia parancsai szerint való élés azoknak követése „nem szolgaság, hanem éppenség­gel megváltás” (Politika 13 10a).34 Ezzel a koncepcióval nyilvánvalóan összegyeztethetétlen Arisztotelésznek az idegen és a rabszolga jogállásá­val kapcsolatos felfogása. Az egyenlőség az embernek, pontosabban a cívis Romanusnak az állammal való kapcsolata körében is jelentkezik, 345

Next