Paine, Thomas: Az ember jogai (Politikai filozófia, 1995)

Next