Spinoza, Benedictus de: Teológiai-politikai tanulmány (Sapientia humana, 2002)

A Teológiai-politikai tanulmány Spino­za legnagyobb hatású kifejtő műve. Megjelenését követően vitairatok özöne zúdult erre az ateistának tar­tott munkára, amely ugyanakkor a tudományos igényű — tehát nem apologetikus - bibliakritika egyik kezdeményezője. Politikai szem­pontból a gondolat- és szólássza­badság egyik első megalapozásának tekinthető, éspedig a hobbesival ro­konítható, de attól lényeges ponto­kon eltérő szerződéselmélet révén. Marx pozitív Spinoza-recepciója ezen az íráson alapult, s valószínűleg Leo Strauss e műre építő Spinoza­­könyve ösztönözte Carl Schmittet a „politikai teológia” fogalmának a kidolgozására. Ugyanakkor izgalmas feladat tisztán filozófiai szempont­ból kimutatni ennek az „elhanyagolt mesterműnck” (E. Curley) az Eti­kával való összhangját. Kötetünk tartalmazza a Teológiai-politikai ta­nulmányt előkészítő, Blyenberghgel folytatott levelezést is. .OSIRIS .

Next