Turner, Victor: A rituális folyamat. Struktúra és antistruktúra. A Rochesteri Egyetemen 1966-ban tartott Lewis Henry Morgan-előadások (Osiris könyvtár - Antropológia, néprajz, 2002)

Ősiris könyvtár Turner (1920-1983) az amerikai antropológia egyik legfon­tosabb új irányzatának, a chicagói „szimbolikus antropoló­giának" egyik megteremtője volt, a különböző népek kultú­ráiban a szokások, ünnepek, a rítusok mélyreható elemzését adta. A rituális folyamat először 1969-ben jelent meg, s az­óta klasszikussá vált. Innen idézik a „küszöbhatás" (liminali­­tás) vagy a „kommunitás" (kultuszokban megnyilvánuló kö­zösség) fogalmát - ma már nem csupán a néprajztudomány­ban, hanem a vallástudományban, a szociológiában és más társadalomtudományokban is.

Next