Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek

Szent István Társulat naptára 1922-1930

Budapest, 1929
Művészet - Kultúra

Szent István Társulat naptára 1931-1939

Budapest, 1938
Művészet - Kultúra

Szent István Társulat naptára 1940-1946

Budapest, 1945
Művészet - Kultúra

Szent Józsefről nevezett Boldog Mária-Terézia anya. Anna Maria Tauscher van den Bosch önéletrajza és a Jézus Isteni szívéről nevezett kármelita nővérek története

Fordító: Paulik Péter
Budapest, 2018
Életrajz

Szent keresztúti ájtatossági gyakorlások Krisztus Jézus kínszenvedéséről és haláláról

Budapest, 1911
Lelkiségi irodalom

Szent Liturgia. Örmény Katolikus Szertartás szerint

Budapest, 2006
Liturgia - Zene

Szent Pál apostol nyomában. II. János Pál pápa beszédei Görögországban, Szíriában és Málta szigetén

Fordító: Diós István
Budapest, 2001
Lelkiségi irodalom

Szent szakaszok, melyek az Anyaszentegyház köz Istentiszteletén olvashatnak

Budapest, 1854
Biblia - Biblikum, Liturgia - Zene

Szent Terézia és a kármeliták. A sarutlan kármeliták alapítójának szenttéavatása háromszázados évfordulójára. I. kötet

Budapest, 1921
Egyháztörténelem, Életrajz

Szentelések és áldások

Budapest, 2022
Egyházi dokumentum, Liturgia - Zene

Szentségek egyessége. Imakönyv halottaink segítésére és az élők vigasztalására

Budapest, 1926
Lelkiségi irodalom

Szeretet az Isten

Budapest, 1991
Hittankönyv

Szertartástan. Az általános iskolák V. osztályának római katolikus tanulói számára

Budapest, 1962
Hittankönyv

Szt. István vagy a kereszténység győzedelme. Korrajz a magyar ősidőkből

Budapest, 1857
Magyar irodalom

Tanításterv és utasítások az elemi népiskolák római kath. vallástanítása részére

Budapest, 1907
Egyházi dokumentum

Tanításterv és utasítások. A tanító- és tanítónőképzők katholikus vallástanitására

Budapest, 1907
Egyházi dokumentum

Tanulmányok Aquinói Szent Tamás bölcsészetéről. II.

Budapest, 1884
Egyéb teológia, Filozófia

Tartalomjegyzék Cantu Caesar világtörténelméhez

Budapest, 1881
Történelem

Temetési szertartáskönyv

Budapest, 2018
Liturgia - Zene

Temetési Szertartáskönyv Lovari nyelven

Fordító: Vesho-Farkas Zoltán et al.
Budapest, 2015
Idegen nyelvű irodalom, Liturgia - Zene

Templomi Énekrend. Az 1962. évre

Budapest, 1962
Liturgia - Zene

Templomi énekrend. Az 1967. évre

Budapest, 1966
Liturgia - Zene

Templomi énekrend. Az 1973. évre

Budapest, 1972
Liturgia - Zene

The Catholic Church in Hungary

Budapest, 2021
Idegen nyelvű irodalom, Ismeretterjesztés

Tiszta férfiúság az egyetemeken. Előadások a szexuális kérdésről az egyetemi ifjúság számára

Budapest, 1943
Család - Párkapcsolat, Erkölcsteológia

Új magyar misekönyv. Miseszövegek az egyházi év napjaira és a szentek ünnepeire

Budapest, 1969
Liturgia - Zene

Újabb szentek miseolvasmányai. A Római Misekönyv harmadik hivatalos kiadásához

Budapest, 2006
Liturgia - Zene

Újabb szentek Miseszövegei 1. Oltárkönyv

Budapest, 2006
Liturgia - Zene

Újabb szentek miseszövegei 2. Szédeszkönyv

Budapest, 2006
Liturgia - Zene

Újszövetségi Szentírás 2. Szent Pál apostol levelei, Katolikus levelek, Jelenések könyve

Budapest, 1957
Biblia - Biblikum

Újszövetségi Szentírás a Vulgáta szerint

Fordító: Káldi György S. J.
Budapest, 1928
Biblia - Biblikum

Újszövetségi Szentírás a Vulgáta szerint. Káldi György S.J. fordítása nyomán, tekintettel az eredeti szövegre, átdolgozta, bevezetésekkel és jegyzetekkel ellátta a Szent István-Társulat Szentírás-bizottsága

Budapest, 1950
Biblia - Biblikum

Utasítás a kath. népiskolai és ifjusági könyvtárak könyvjegyzékének kezeléséhez

Budapest, 1905
Ismeretterjesztés

Utmutató a katholikus háziasszonyok szövetségéhez

Budapest, 1907
Jog - Társadalomtudomány

Útmutató egyházi kifejezések helyesírásához

Budapest, 2006
Lexikon - Szótár

Válogatott dalok I. Tenoro I.

Budapest, 1904
Liturgia - Zene

Varietates Legitimae. A római liturgia és az inulturáció. Negyedik instrukció a Második Vatinkáni Zsinat szent liturgiáról szóló rendelkezésének megfelelő végrehajtásáról

Budapest, 2003
Egyházi dokumentum

Vasárnapi és ünnepi evangeliumok rövid magyarázatokkal

Budapest, 1917
Lelkiségi irodalom, Liturgia - Zene

Vasárnapi kenyerünk „C” év

Budapest, 1985
Lelkiségi irodalom

VI. Pál pápa Evangeli nuntiandi - az Evangélium hirdetése - kezdetű buzdítása a Katolikus Egyház püspökeihez, papjaihoz és híveihez az evangelizációról a mai világban

Budapest, 2012
Egyházi dokumentum

Vie du serviteur de Dieu, Monseigneur Zoltán Lajos Meszlényi

Budapest, 2009
Életrajz, Idegen nyelvű irodalom

VII. évi jelentés a József Ágost Ő Cs. és Kir. fensége védnöksége alatt álló kath. tanonczokat védő egyesület működéséről

Budapest, 1900
Egyháztörténelem

VII. Pius pápasága I. rész

Budapest, 1876
Egyháztörténelem

VII. Pius pápasága II. rész

Budapest, 1876
Egyháztörténelem

Zichy Nándor Gróf születése 80 éves jubileumára az Országos Katholikus Szövetség országos díszgyűlésnek jegyzőkönyve

Budapest, 1909
Egyháztörténelem

Zsolozsmáskönyv. Az imarórák liturgiája a római szertartás szerint az Olvasmányos imaóra kivételével

Budapest, 2008
Liturgia - Zene

Zsoltárok könyve

Fordító: Sík Sándor
Budapest, 1961
Magyar irodalom, Világirodalom

Zsoltároskönyv

Fordító: Farkasfalvy Dénes
Budapest, 2006
Világirodalom

KBART