Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek - Egyéb teológia

Erőss Alfréd: Az emberi személy problémája

Budapest, 1944
Egyéb teológia

Faber Frigyes Vilmos: Mindent Jézusért

Budapest, 1940
Egyéb teológia

Földváry Miklós István - Talmácsi József (szerk.): XVI. Benedek pápa és a Szent Liturgia. Nemzetközi konferencia Budapest, 2008. augusztus 21-24.

Fordító: Dobszay László - Csontos Gyergely
Budapest, 2011
Egyéb teológia, Liturgia - Zene

Frencl Incze: Liturgika vagyis a Kath. Egyház szertartásainak magyarázata

Budapest, 1882
Egyéb teológia, Liturgia - Zene

Frenyó Zoltán: Szent Ágoston és az Augusztinizmus

Budapest, 2018
Egyéb teológia

Frielingsdorf, Karl: Istenképek. Ahogy beteggé tesznek - és ahogy gyógyítanak

Fordító: Tringer László
Budapest, 2019
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Gál Ferenc: A hit ébresztése

Budapest, 1967
Egyéb teológia

Gál Ferenc: A kinyilatkoztatás fényében

Budapest, 1971
Egyéb teológia

Gál Ferenc: A teológus az egyházban

Budapest, 1973
Egyéb teológia

Gál Ferenc: A teremtett és megváltott ember

Budapest, 1970
Egyéb teológia

Gál Ferenc: Az örök élet reménye

Budapest, 1974
Dogmatika, Egyéb teológia

Gál Ferenc: Idő az örökkévalóságban

Budapest, 1963
Dogmatika, Egyéb teológia

Gál Ferenc: Istenről beszélünk

Budapest, 1969
Egyéb teológia

Gál Ferenc: Jézus Krisztus, a Megváltó

Budapest, 1972
Egyéb teológia

Gál Ferenc: Zsinat és korforduló

Budapest, 1968
Egyéb teológia

Gálos László: A Szentlélekisten

Budapest, 1934
Egyéb teológia

Gánóczy Sándor: Határon innen, határon túl. Teológiai párbeszédek

Budapest, 2009
Egyéb teológia

Goffine Lénárt - Steck Xav. Ferencz: Goffine Lénárt Katholikus oktató és épületes könyve. Rövid értelmezése a vasárnapi és ünnepi leczkéknek és evangéliumoknak, ezekből levont hit- és erkölcsi tanításokkal és az egyházi szertartások magyarázatával, továbbá a szentmiséről szóló oktatással

Budapest, 1896
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Gräf, Richard P.: Igen, Atyám! Mindennapi életünk Istenben

Fordító: Kertész Kálmán
Budapest, 1939
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Guardini, Romano: Az Úr Krisztus

Fordító: Márton Áron
Budapest, 2006
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Gyulai Gaal György: Az oltár áldozata De la Taille szerint

Budapest, 1941
Egyéb teológia

Hanauer Á. István: A bérmálás kegyelme

Budapest, 1928
Egyéb teológia

Häring, Bernhard: Krisztus törvénye 1. Általános erkölcsteológia

Fordító: Németh Mihály
Budapest, 1997
Egyéb teológia

Häring, Bernhard: Krisztus törvénye 2. Részletes erkölcsteológia 1.

Fordító: Németh Mihály
Budapest, 1998
Egyéb teológia

Horváth Sándor: Aquinói Szent Tamás világnézete

Budapest, 1924
Egyéb teológia, Filozófia

Horváth Sándor O.P.: Angyalok - Démonok

Budapest, 2015
Egyéb teológia

Hoványi Lehel: Ujabb levelek a fensőbb katholicismusról II.

Budapest, 1885
Egyéb teológia, Egyháztörténelem

Höffner, Joseph: Keresztény társadalmi tanítás

Fordító: Illéssy István
Budapest, 2002
Egyéb teológia, Jog - Társadalomtudomány

II. János Pál pápa: Fides et Ratio. II. János Pál pápa enciklikája a hit és ész kapcsolatának természetéről

Fordító: Diós István
Budapest, 1999
Egyéb teológia, Egyházi dokumentum

Jehlicska Ferenc: Erkölcs és vallás

Budapest, 1912
Egyéb teológia, Erkölcsteológia

Kecskés Pál: Lélekben és igazságban. Lelki kalauz

Budapest, 1976
Egyéb teológia

Kecskés Pál: Szent Ágoston breviárium

Fordító: Kecskés Pál
Budapest, 1960
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom, Patrisztika

Keppler Pál Vilmos: A szenvedés iskolája

Fordító: Bányász József
Budapest, 1917
Egyéb teológia

Kereszty Rókus: Bevezetés az Egyház teológiájába

Budapest, 1998
Dogmatika, Egyéb teológia

Kiss Albin: Szent Ágoston De Civitate Dei művének méltatása

Budapest, 1930
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Kiss János: Az értelmi ismeretek keletkezése

Budapest, 1894
Egyéb teológia

Kocsis Imre: Újszövetségi exegézis. Választott szövegek Lukács evangéliumából

Budapest, 2015
Biblia - Biblikum, Egyéb teológia

Koncz Lajos: A mi Istenünk. A kinyilatkoztatás és a hit teológiája

Pécs, 1978
Egyéb teológia

Koncz Lajos: A mi Krisztusunk. Történeti és teológiai alapvetés

Budapest, 1975
Egyéb teológia

Kovács Zoltán: A Magyarok Nagyasszonya mint „Eucharisztikus Asszony”. Úton a Magyarok Patrónájával a 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus felé

Budapest, 2019
Egyéb teológia

Kováts, Josepho: Compendium systematis Theologiae moralis

Budapest, 1855
Egyéb teológia, Erkölcsteológia, Idegen nyelvű irodalom

König, Franz, Kremer, Jacob: Régi igazság új köntösben. A hit a harmadik évezred küszöbén

Fordító: Gál Ferenc
Budapest, 1991
Egyéb teológia

Kránicz Mihály (szerk.): A keresztény hit kialakulása és védelme. Személyek, események és korszakok a teológia fejlődése során

Budapest, 2018
Egyéb teológia

Kránitz Mihály: Együtt az úton. Ökumenikus és vallásközi párbeszéd

Budapest, 2013
Egyéb teológia

Kránitz Mihály: Hidak a vallások felé. Kihívások egy új vallási kapcsolatrendszer előtt

Budapest, 2014
Egyéb teológia, Lelkiségi irodalom

Kránitz Mihály - Puskás Attila (szerk.): Jézus a mi üdvözítőnk. Teológiai tanulmányok

Budapest, 2010
Egyéb teológia

Kránitz Mihály - Szopkó Márk: Teológiai kulcsfogalmak szótára

Budapest, 2016
Egyéb teológia, Lexikon - Szótár

Kránitz Mihály - Török Csaba: Teológiai módszertan. Elméleti és gyakorlati bevezetés

Budapest, 2017
Egyéb teológia

Kremer, Jacob: A halottak jövője. A személyes feltámadás reménye a századok nyomán

Fordító: Ruzsiczky Éva
Budapest, 1991
Egyéb teológia

Kuminetz Géza: A kiengesztelődés szentségei

Budapest, 2008
Dogmatika, Egyéb teológia

KBART