Szent István Társulat

  Bejelentkezés

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Könyvek - Egyházi dokumentum

  • 1
  • 2
Benedek pápa, XVI.: Caritas in Veritate. XVI. Benedek pápa szeretet az igazságban kezdetű enciklikája

Fordító: Dér Katalin - Horváth Pál
Budapest, 2009
Egyházi dokumentum

Benedek pápa, XVI.: Jézus Krisztus tanítványai és misszionáriusai. Őszentsége XVI. Benedek pápa beszéde a latin-amerikai és karibi püspökök V. konferenciájának megnyitó ülésén

Fordító: Diós István
Budapest, 2007
Egyházi dokumentum

Benedek pápa, XVI.: Sacramentum Caritatis-A szeretet szentsége

Fordító: Diós István
Budapest, 2007
Egyházi dokumentum, Liturgia - Zene

Benedek pápa, XVI.: Verbum Domini-Az Úr szava

Fordító: Diós István
Budapest, 2011
Biblia - Biblikum, Egyházi dokumentum

Benedek pápa, XVI.: XVI. Benedek pápa Deus caritas est kezdetű enciklikája a püspököknek, a papoknak és diakónusoknak, az Istennek szentelt személyeknek és minden krisztushívőnek a keresztény szeretetről

Fordító: Diós István
Budapest, 2007
Egyházi dokumentum

Benedek, XVI.: XVI. Benedek pápa Spe salvi kezdetű enciklikája a püspököknek, papoknak és diakónusoknak, az istennek szentelt személyeknek és minden krisztushívőknek a keresztény reményről

Fordító: Diós István
Budapest, 2008
Egyházi dokumentum

Berta Ferenc - Hevensei János (szerk.): Új evangelizálás és Jézus szíve-kultusz. XII. Pius pápa Haurietis aquas kezdetű apostoli körlevele Jézus Szentséges tiszteletéről

Fordító: Hevenesi János et al.
Budapest, 1999
Egyházi dokumentum

Correra, Juha de Dios Vial, Sgreccia, Elio: A humánembrió identitása és jogállása. A Pápai Életvédő Akadémia dokumentációja

Fordító: Czakó István et al.
Budapest, 2001
Egyházi dokumentum, Etika - Bioetika

Diós István (szerk.): II. János Pál megnyilatkozásai I. Pápai dokumentumok 1978-2005

Fordító: Keresztes Szilárd
Budapest, 2005
Egyházi dokumentum

Diós István (szerk.): II. János Pál megnyilatkozásai II. Pápai dokumentumok 1978-2005

Fordító: Keresztes Szilárd
Budapest, 2005
Egyházi dokumentum

Diós István (szerk.): II. János Pál megnyilatkozásai III. Pápai dokumentumok 1978-2005

Fordító: Keresztes Szilárd
Budapest, 2005
Egyházi dokumentum

Diós István (szerk.): Summorum Pontificum. XVI. Benedek pápa Motu Proprio kiadott apostoli levele a római rítus rendkívüli formájáról

Fordító: Keresztes Szilárd
Budapest, 2007
Egyházi dokumentum

Ferenc pápa: Evangelii Gaudium. Ferenc pápa az Evangélium öröme kezdetű apostoli buzdítása

Fordító: Diós István
Budapest, 2014
Biblia - Biblikum, Egyházi dokumentum

Ferenc pápa: Litterae apostolicae motu proprio datae Mitis iudex Dominus Iesus quibus canones codicis iuris canonici de causis ad matrimonii nullitatem declarandem reformantur Franciscus. Ferenc pápa saját kezdeményezésére kiadott Az Úr Jézus, aki szelíd bíró kezdetű apostoli levele a házasság semmisnek nyilvánításáért folyó kánoni eljárás reformjáról az egyházi törvénykönyvben

Fordító: Erdő Péter
Budapest, 2015
Egyházi dokumentum

János Pál pápa, II.: Általános Hitoktatási Direktórium. Róma, 1979

Fordító: Diós István
Budapest, 1994
Egyházi dokumentum

János Pál pápa, II.: A családi közösség. II. János Pál pápa „Familiaris consortio” kezdetű apostoli buzdítása az egész katolikus egyház püspökeihez, papjaihoz és híveihez a keresztény család feladatairól a mai világban

Fordító: Diós István
Budapest, 2002
Egyházi dokumentum

János Pál pápa, II.: Dives in misericordia. II. János Pál pápa „Irgalomban gazdag isten” kezdetű enciklikája

Fordító: Diós István
Budapest, 2016
Egyházi dokumentum

János Pál pápa, II.: II. János Pál Ecclesia de eucharistia kezdetű enciklikája a püspököknek, a papoknak és diákonusoknak, a szerzeteseknek és minden hívőnek az eucharisztia és az egyház kapcsolatáról

Fordító: Diós István
Budapest, 2003
Egyházi dokumentum, Liturgia - Zene

János Pál pápa, II.: II. János Pál pápa „Centesimus annus” (Századik év) kezdetű enciklikája tisztelendő püspöktestvéreihez, a klérus tagjaihoz és a szerzetesrendekhez. A Rerum novarum kezdetű enciklika kibocsátásának századik évfordulója alkalmából

Fordító: Balogh Gábor - Barabás Miklós - Goják János
Budapest, 1991
Egyházi dokumentum, Jog - Társadalomtudomány

János Pál pápa, II.: II. János Pál pápa Dies Domini kezdetű apostoli levele a vasárnap megszenteléséről

Fordító: Diós István
Budapest, 1998
Egyházi dokumentum

János Pál pápa, II.: II. János Pál pápa Misericordia Dei kezdetű Motu propriója a bűnbocsánat szentsége kiszolgálásának néhány kérdéséről. A Szentatya, II. János Pál pápa levele az áldozópapoknak 2002 Nagycsütörtökére

Fordító: Diós István - Somorjai Ádám OSB
Budapest, 2002
Egyházi dokumentum

János Pál pápa, II.: II. János Pál pápa Redemptoris custos kezdetű apostoli buzdítása Szent Józsefről, valamint Krisztus és az Egyház életében kifejtett tevékenységéről

Fordító: Katona Farkas Ferenc
Budapest, 1995
Egyházi dokumentum

János Pál pápa, II.: II. János Pál pápa Redemptoris Missio kezdetű minden időre érvényes missziós megbizatásáról szóló liturgikus enciklikája

Fordító: Kiss László
Budapest, 1992
Egyházi dokumentum

János Pál pápa, II.: II. János Pál pápa Veritatis splendor kezdetű enciklikája a katolikus egyház minden püspökének az egyház erkölcstanának néhány alapvető kérdéséről

Fordító: Diós István
Budapest, 1994
Egyházi dokumentum

János Pál pápa, II.: Novo millennio ineunte. II. János Pál pápa apostoli levele a püspökökhöz, a papokhoz és a hívekhez, a 2000. esztendő Nagy Jubileuma végén

Fordító: Somorjai Gabi
Budapest, 2001
Egyházi dokumentum

János Pál pápa, II.: Üzenet a családoknak

Fordító: Diós István
Budapest, 2011
Család - Párkapcsolat, Egyházi dokumentum

János Pál pápa, II.: Vita Consecrata-Megszentelt élet

Fordító: Diós István
Budapest, 2000
Egyházi dokumentum

Mészáros István (szerk.): Erősítsd testvéreidet!. Magyar vonatkozású pápai üzenetek 1456-ból és 1956-ból

Budapest, 2006
Egyházi dokumentum

Németh László Imre (szerk.): A diakonátus kialakulása és távlatai

Fordító: Zolyomi-Katona Theodóra
Budapest, 2013
Egyházi dokumentum

Németh László Imre (szerk.): Dominus Iesus. A Hittani Kongregáció nyilatkozata Jézus Krisztus és az Egyház egyetlen és egyetemesen üdvözítő voltáról

Fordító: Diós István
Budapest, 2007
Egyházi dokumentum

Németh László Imre (szerk.): Az egészségügyben dolgozók új kartája

Fordító: Diós István
Budapest, 2019
Egyházi dokumentum

Németh László Imre (szerk.): Az egyetemes etika keresése. A természeti törvény új szemlélete

Fordító: Ivancsó István
Budapest, 2013
Egyházi dokumentum, Etika - Bioetika

Németh László Imre (szerk.): Instrukció a keleti egyházak kánonjainak törvénykönyve liturgikus előírásainak alkalmazásához

Fordító: Kocsis Péter Fülöp
Budapest, 2010
Egyházi dokumentum, Jog - Társadalomtudomány

Németh László Imre (szerk.): A népi jámborság és liturgia direktóriuma. Alapelvek és iránymutatók

Fordító: Domokos György
Budapest, 2005
Egyházi dokumentum, Liturgia - Zene

Németh László Imre (szerk.): A papi élet és szolgálat direktóriuma

Fordító: Domokos György
Budapest, 2009
Egyházi dokumentum

Németh László Imre (szerk.): A Püspöki Szinódus zárójelentése a családról Ferenc pápának. A Püspöki Szinódus 14. Rendes Közgyűlésének (2015. október 4-25.) záróokmánya

Fordító: Tőzsér Endre
Budapest, 2015
Család - Párkapcsolat, Egyházi dokumentum

Németh László Imre (szerk.): A teológia ma: távlatok, alapelvek és kritériumok

Fordító: Ivancsó István
Budapest, 2013
Egyházi dokumentum

Németh László Imre (szerk.): Az üdvözülés reménye a keresztség nélkül meghalt kisgyermekek számára

Fordító: Ivancsó István
Budapest, 2013
Egyházi dokumentum

Németh László Imre (szerk.): XIII. Leó pápa apostoli körlevele a munkások helyzetéről. Rerum novarum

Fordító: Prohászka Ottokár
Budapest, 1991
Egyházi dokumentum, Jog - Társadalomtudomány

Pál pápa, VI.: VI. Pál pápa apostoli levele az 1975. évi egyetemes jubileumi szentév meghirdetésére. Megtérés és kiengesztelés

Budapest, 1974
Egyházi dokumentum

Szigeti Kerény (szerk.): Büntetéseink elengedése. A búcsúkról

Budapest, 1989
Egyházi dokumentum

Amit Isten egybekötött. Pápai megnyilatkozások a katolikus házasságról, 1880-1981 és a Magyar Püspöki Kar 1956. szept. 12-i körlevele az abortusz ellen

Budapest, 1986
Egyházi dokumentum

A búcsúk kézikönyve. Szabályok és búcsúengedélyek

Fordító: Diós István
Budapest, 2000
Egyházi dokumentum, Kézikönyv

Dignitas Connubii. Instrukció. Az egyházmegyei és egyházmegyeközi bíróságok által a házassági semmisségi ügyek elintézése során megtartandó szabályokról

Fordító: Csordás Eörs
Budapest, 2005
Egyházi dokumentum

Dokumentum az emberi testvériségről a világ békéje és a békés emberi együttélés érdekében

Fordító: Diós István
Budapest, 2019
Egyházi dokumentum

Az egyházi kulturális javak leltározásának és katalogizálásának szükségessége és sürgőssége. Az Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottsága

Fordító: Kovács Gergely
Budapest, 2006
Egyházi dokumentum

Egységes katolikus anyakönyvezési szabályzat

Budapest, 1988
Egyházi dokumentum

Éhezés a világban. Kihívás mindannyiunk számára: a szolidáris fejlődés

Fordító: Somorjai Ádám
Budapest, 2002
Egyházi dokumentum

Emlékezet és kiengesztelődés. Az Egyház és a múlt bűnei. A nemzetközi Teológia Bizottság dokumentuma

Fordító: Somorjai Gabi
Budapest, 2000
Egyházi dokumentum

Az Eukarisztia éve. Kezdeményezések és javaslatok. Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció

Fordító: Diós István
Budapest, 2004
Egyházi dokumentum

  • 1
  • 2

KBART