Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek - Ismeretterjesztés

Acsay Antal: Lubrich Ágost emlékezete (1825-1900)

Budapest, 1905
Életrajz, Ismeretterjesztés

Áldásy Antal: A görög búcsú ügye a Baseli Zsinaton. Felolvasta a Szent István Társulat Tud. És Irod. Oszt. 1908. március 19-ikén tartott ülésében

Budapest, 1909
Ismeretterjesztés

Áldásy Antal: Emlékbeszéd Némethy Lajosról

Budapest, 1922
Életrajz, Ismeretterjesztés

Angehrn Tivadar S.J.: A kalocsai csapadékviszonyok

Budapest, 1932
Ismeretterjesztés

Atzél Elemér: A hatósági orvos titoktartása

Budapest, 1940
Ismeretterjesztés, Jog - Társadalomtudomány

Aujeszky Aladár: A háziállatok veszettség elleni védőojtása Magyarországon. Székfoglaló értekezésül felolvasta 1926. évi október hó 15-én

Budapest, 1928
Ismeretterjesztés

Balanyi György: Csehországi Boldog Ágnes (1205-1282). Felolvasta a a Szent István Akadémi II. osztályának 1938 november 11-én tartott ülésén

Budapest, 1939
Életrajz, Ismeretterjesztés

Balanyi György: Montecorvinoi János. Felolvasta a Szent István Akadémia II. osztályában 1929. évi május 17-én

Budapest, 1930
Életrajz, Ismeretterjesztés

Balanyi György: Pázmány Péter népszövetségi tervezete. Felolvasta a Szent István Akadémia II. osztályában 1932. évi november hó 18-án

Budapest, 1933
Ismeretterjesztés

Balatincz Anna - Nagy Anna (szerk.): Pálosok, építészet, régészet

Budapest, 2022
Ismeretterjesztés, Történelem

Bán Aladár: Képek a finn nép életéből. Néprajzi tanulmány

Budapest, 1905
Ismeretterjesztés

Bangha Béla S.J.: Utak és élmények 1. Róma lelke

Budapest, 1942
Egyháztörténelem, Ismeretterjesztés

Bangha Béla S.J.: Utak és élmények 2. Amerika

Budapest, 1942
Egyháztörténelem, Ismeretterjesztés

Bank Barbara - Berek Patrícia - Domján Dániel - J. Újváry Zsuzsanna (szerk.): Múlt nélkül nincs jövő. Doktorandusz-konferenciák 2019-2020

Budapest, 2022
Ismeretterjesztés, Történelem

Bárány Ignáca: A Becednik za Katholičanske Vesničke šolé po velejnyi S. Števana Drüšbe

Budapest, 1878
Ismeretterjesztés, Tankönyv

Barna Gábor (szerk.): Leborulva áldlak…. Az Oltáriszentség és az Úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában

Budapest, 2020
Ismeretterjesztés, Művészet - Kultúra

Békefi Remig: A magyarországi káptalanok megalakulása és Szent Chrodegang regulája

Budapest, 1901
Egyháztörténelem, Ismeretterjesztés

Békefi Remig: Pauler Gyula emlékezete

Budapest, 1904
Életrajz, Ismeretterjesztés

Bendefy László: Az ismeretlen Juliánusz. A legelső magyar ázsiakutató életrajza és kritikai méltatása

Budapest, 1936
Életrajz, Ismeretterjesztés

Birkás Géza: A francia irodalom története. A legrégibb időktől napjainkig

Budapest, 1927
Ismeretterjesztés, Világirodalom

Bíró Bence et al. (szerk.): A magyar múltat kutatni, írni és láttatni - ez által szolgálni a hazát. Tisztelgő kötet J. Újváry Zsuzsanna 25. pázmányos oktatói éve előtt

Budapest, 2020
Ismeretterjesztés, Történelem

Bíró Vencel: Gróf Apor István. Székfoglalóul felolvasta a Szent István Akadémia II. osztályában 1927. március 18-án

Budapest, 1927
Életrajz, Ismeretterjesztés

Bognár Sándor: Quo Vadis növényvédelmi akarológia

Budapest, 2006
Ismeretterjesztés

Boroviczény Nándor: A katholikus hitszónoklás tankönyve. Különös tekintettel a gyakorlatra

Budapest, 1911
Egyéb teológia, Ismeretterjesztés, Tankönyv

Bőle Kornél O.P.: Spanyol földön. Utirajz

Budapest, 1927
Ismeretterjesztés

Brunowszky Rezső: A Magyar Nemzet története kapcsolatban a világtörténelem nevezetesebb eseményeivel. A római katholikus elemi népiskolák V. és VI. osztálya számára

Budapest, 1913
Ismeretterjesztés, Tankönyv

Bujdosó János, Dr. (szerk.): Baleseti orvostan

Budapest, 1933
Ismeretterjesztés, Open access

Concha Győző: A keresztény vallás a társadalom harcaiban

Budapest, 1912
Ismeretterjesztés

Czike Imre: Bor kezelése a pinczében

Budapest, 1904
Ismeretterjesztés

Czike Imre: Kaszálók és legelők ápolása

Budapest, 1905
Ismeretterjesztés

Czobor Béla: Giovanni Battista de Rossi emlékezete

Budapest, 1869
Életrajz, Ismeretterjesztés

Czuberka Alfréd: Kuruczkori fegyverek

Budapest, 1906
Ismeretterjesztés, Történelem

Csaplár Benedek: A hellén ker. archeologiai tevékenység ujabb eredményei

Budapest, 1900
Ismeretterjesztés

Császár Ákos: Ötven éve halt meg Szőkefalvi Nagy Gyula

Budapest, 2006
Életrajz, Ismeretterjesztés

Cselőtei Lajos: A svédrendszerű torna alapgyakorlatai. 248 ábrával

Budapest, 1914
Ismeretterjesztés

Cséplő István: Utmutatás ifjúsági egyesületek alakítására és vezetésére

Budapest, 1923
Ismeretterjesztés, Pszichológia - Szociológia

Cserjesi Károly: A gyümölcsöskert kártevői

Budapest, 1909
Ismeretterjesztés

Cserjesi Károly: Szegény Ember Gazdasága. vagy a Magyarországon vadon termő gyógynövények ismertetése és tanácsok ezek gyüjtésére, szárítására és értékesítésére

Budapest, 1907
Ismeretterjesztés

Damaschke Adolf: A földreform

Fordító: Déri Imre
Budapest, 1916
Ismeretterjesztés, Történelem

Dávid Antal: Bábel és Assur II. Művelődés

Budapest, 1927
Ismeretterjesztés, Történelem

Demkó György: A gyermekek vallása. Felolvastatott a Szent István Társulat Tud. És Irod. Oszt. 1897 márczius 30-án tartott ülésén

Budapest, 1906
Ismeretterjesztés

Diós István: Lelkipásztoraink. 1945-2010 között elhunyt egyházmegyés és szerzetes papjaink

Budapest, 2015
Egyháztörténelem, Ismeretterjesztés, Open access

Divald Kornél: A régi Buda és Pest művészete a középkorban. Műtörténelmi és topográfiai tanulmány

Budapest, 1901
Ismeretterjesztés, Történelem

Divald Kornél: Magyar művészettörténet

Budapest, 1927
Ismeretterjesztés, Művészet - Kultúra

Divéki Adorján: Felső-Magyarország kereskedelmi összeköttetése Lengyelországgal, főleg a XVI-XVII. században

Budapest, 1905
Ismeretterjesztés, Történelem

Divény Adorján: A görög-katholikusok sorsa Oroszországban. Különlenyomat a Katholikus Szemle 1914. évfolyamából

Budapest, 1914
Ismeretterjesztés, Történelem

Dóri B. László: Kis gazdaságtan. Az elemi fiúiskolák III. és IV. osztálya számára

Budapest, 1922
Ismeretterjesztés, Tankönyv

Dr. Csárszky István: Kánaán és Izrael. Felolvastatott a Szent István Társulat Tud. És Irod. Oszt. 1904. március 18-án tartott ülésében

Budapest, 1904
Ismeretterjesztés

Dr. Nékám Lajos: Drámák az orvostudományban. A Szent István Akadémia IV. osztályának 1932. december 3-i ülésén felolvasott székfoglaló előadás

Budapest, 1933
Ismeretterjesztés

Dreisziger Ferenc: Népiskolai nevelés- és oktatástan a magyar népoktatásügy szervezetével, férfi- és nőtanítóképző-intézetek számára

Budapest, 1913
Ismeretterjesztés, Jog - Társadalomtudomány

KBART