Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek - Ismeretterjesztés

Huber Lipót: Az Úr Jézus szülőföldjén. Paur Géza harmincznyolcz rajzával

Budapest, 1900
Ismeretterjesztés

Hudyma Emil: Az élet problémája

Budapest, 1912
Etika - Bioetika, Ismeretterjesztés

Hummer Nándor (szerk.): A Szent-István-Társulat Évkönyve 1892. évre

Budapest, 1892
Ismeretterjesztés

Huszár Elemér: A szenttéavatás

Budapest, 1911
Ismeretterjesztés, Lelkiségi irodalom

Iványi Béla: A győri Székeskáptalan régi számadáskönyvei

Budapest, 1918
Ismeretterjesztés, Történelem

Iványi Béla: Báró Sennyey László S. J. nagyszombati rector római utazásai

Budapest, 1929
Ismeretterjesztés, Történelem

J. Újváry Zsuzsanna (szerk.): Oszmán-Magyar viszony a 16-18. században. Tanulmányok a Magyar Királyság és az Oszmán birodalom népeinek - magyarok, törökök, rácok, tatárok, zsidók, görögök és egyéb népek - hétköznapjairól; egyén és közösség viszonya

Budapest, 2020
Ismeretterjesztés, Történelem

Jeanguenin, Gilles: A Vatikán humora. Rövid történetek a pápákról

Fordító: Kránitz Mihály
Budapest, 2021
Ismeretterjesztés

Jerney János (szerk.): Magyar nyelvkincsek Árpádék korszakából 1.

Pest, 1854
Ismeretterjesztés, Történelem

Jerney János (szerk.): Magyar nyelvkincsek Árpádék korszakából 2.

Pest, 1854
Ismeretterjesztés, Történelem

Juhász Kálmán: Hajdani monostorok a csanádi egyházmegyében

Budapest, 1926
Egyháztörténelem, Ismeretterjesztés

Jungbert Béla: A Jeruzsálemi Latin Patriarkátus. Történelmi visszatekintés a Patriarkátus újjászervezésének 175. évfordulóján

Budapest, 2022
Ismeretterjesztés, Történelem

Kadic Ottokár: A budavári barlangpincék földtani viszonyai. Előadta a Szent István Akadémia IV. osztályának 1936 november 27-én tartott ülésén

Budapest, 1939
Ismeretterjesztés

Kadic Ottokár: A Mussolini-barlang ásatásának eredményei

Budapest, 1940
Ismeretterjesztés, Történelem

Kalmár Gusztáv: Ismeretlen népek, névtelen földek. A nagy felfedezők küzdelmei a fekete világrészeken

Budapest, 1929
Ismeretterjesztés

Kalmár Gusztáv: Küzdelmek a fehér halál országában 1. A nagy sarkutazók szenvedései és győzelmei

Budapest, 1931
Ismeretterjesztés

Kalmár Gusztáv: Küzdelmek a fehér halál országában 2. A nagy sarkutazók szenvedései és győzelmei

Budapest, 1932
Ismeretterjesztés

Kalmár Gusztáv: Négy világrész földje és népei. Ázsia, Afrika, Amerika és Ausztrália

Budapest, 1934
Ismeretterjesztés, Történelem

Karácsonyi János: Az Argyasi (Argesi, Ardsisi) püspökség

Budapest, 1905
Egyháztörténelem, Ismeretterjesztés

Karácsonyi János: Szent László király élete (Szent István Könyvek)

Budapest, 1926
Életrajz, Ismeretterjesztés

Kárpáthy-Kravjánszky Mór, vitéz: I. Rákóczi Ferenc katolizálásának politikai vonatkozásai. Felolvasta a Szent István Akadémia II. osztályának 1940 március 8-án tartott ülésén

Budapest, 1940
Ismeretterjesztés

Kauser János: A villamosság alaptörvényei

Budapest, 1947
Ismeretterjesztés

Kecskés Pál: A modern lélektan és a skolasztika. Székfoglaló értekezésül felolvasta s bemutatta 1930. évi május hó 16-án

Budapest, 1930
Ismeretterjesztés

Kendi Finály István: Vitaminok és hormonok

Budapest, 1937
Ismeretterjesztés

Király János: A király-koronázás eredete, egyházi kifejlődése és ordóbeli kialakulása. Székfoglaló értekezés, felolvasta 1918. évi január hó 25-én

Budapest, 1918
Ismeretterjesztés

Kiss Albin: A középkor szelleme

Budapest, 1911
Ismeretterjesztés, Lelkiségi irodalom

Kiss Albin: A magyar társadalom története

Budapest, 1925
Ismeretterjesztés, Jog - Társadalomtudomány

Kiss Albin: Emlékbeszéd Nagy Béniről

Budapest, 1922
Életrajz, Ismeretterjesztés

Kmoskó Mihály: A sémi népek ősvallásának főbb problémái. Felolvasta a Szent István Társulat Tud. És Irod. Oszt. 1914. március hó 26-án tartott ülésén

Budapest, 1914
Ismeretterjesztés

Kmoskó Mihály: Unu-Amon papyrusa. Felolvastatott a Szent István Társulat Tud. És Irod. Oszt. 1909 április 29-én tartott ülésében

Budapest, 1909
Ismeretterjesztés

Kóródy Miklós - Székely Márton (szerk.): Magyar olvasókönyv. A katholikus népiskolák IV. osztálya számára, különös tekintettel a selyemtenyésztésre

Budapest, 1908
Ismeretterjesztés, Tankönyv

Kóródy Miklós (szerk.): Képes olvasókönyv. Különös tekintettel az eperfatenyésztésre

Budapest, 1908
Ismeretterjesztés, Tankönyv

König Stephan der Heilige: Sitten Lehrendes Büchlein

Budapest, 2019
Idegen nyelvű irodalom, Ismeretterjesztés, Történelem

Kőrösi Albin: Cervantes élete és művei. A költő egyetlen hiteles arcképével

Budapest, 1918
Ismeretterjesztés

Kráľ svätý Štefan: Knižka o Morálke. Libellus de institutione morale

Budapest, 2019
Idegen nyelvű irodalom, Ismeretterjesztés, Történelem

Kubányi Endre (szerk.): Szülészeti és szülészeti műtéttani jegyzetek

Budapest, 1924
Ismeretterjesztés

Kuhn Lajos: A ragadozó madarak. Torontál vármegye madárvilágában

Budapest, 1898
Ismeretterjesztés

Kuminetz Géza: A képzés és önképzés, a nevelés és önnevelés feladatai a katolikus egyetemen

Budapest, 2021
Ismeretterjesztés, Jog - Társadalomtudomány

Kuminetz Géza: A tudományos élet és a személyiségfejlesztés sajátos fellegvára a Katolikus Egyetem

Budapest, 2020
Ismeretterjesztés, Jog - Társadalomtudomány

Laing, Sidney Herbert: Az ember származása. "A megcáfolt darwinismus" című tanulmány után

Fordító: Michalek Manó
Budapest, 1872
Ismeretterjesztés

Láng Sándor: A munka tudománya. Munkaelmélettan. A munkavégzés és a munkaracionalizálás hatásai a szervezetre

Budapest, 1938
Ismeretterjesztés

Leopold Antal: Esztergom régi látképei. Székfoglaló gyanánt előadta a Szent István Akadémia II. osztályának 1942 október hó 9-én tartott ülésén

Budapest, 1944
Ismeretterjesztés

Lóczy Lajos: Emlékbeszéd Laczkó Dezső rendes tag felett

Budapest, 1938
Életrajz, Ismeretterjesztés

Lukcsics Jószef: Középkori pápai adókönyvek

Budapest, 1908
Ismeretterjesztés

Lukcsics József: A Galilei-Kérdés

Budapest, 1910
Ismeretterjesztés, Történelem

Lukinich Imre: Báthory István erdélyi fejedelem és lengyel király (1533-1586.) emlékezete. Születésének négyszázadik évfordulóján

Budapest, 1935
Életrajz, Ismeretterjesztés

Luttor Ferenc (szerk.): Mária Terézia halála és a Római Kuria. Nézeteltérések a bécsi udvar és a Vatikán között a "Capella Papale"-ra vonatkozólag

Budapest, 1914
Ismeretterjesztés, Történelem

Magdics Gáspár: A természettudomány útjai Istenhez

Budapest, 1932
Ismeretterjesztés

Marczell Mihály: Emlékbeszéd Tóth Tihamér veszprémi megyéspüspök, Akadémiánk rendes tagja és I. osztályának volt titkára felett. A Szent István Akadémia 1940. évi április hó 19-én tartott együttes-ülésén elmondotta Marczell Mihály rendes tag

Budapest, 1940
Életrajz, Ismeretterjesztés

Marczell Mihály : Ward Mária pedagógiája

Budapest, 1943
Életrajz, Ismeretterjesztés

KBART