Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek - Jog - Társadalomtudomány

Angyal Pál - Baranyai Jusztin - Móra Mihály (szerk.): Notter Antal emlékkönyv. Dolgozatok az egyházi jogból és a vele kapcsolatos jogterületekről

Budapest, 1941
Jog - Társadalomtudomány

Árva László et al.: Globalizáció és külföldi működőtőke-beruházások

Budapest, 2003
Jog - Társadalomtudomány

Bagi István: Ingatlanjog

Budapest, 2007
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Balogh Elemér: Középkori bajor egyházi bíráskodás

Budapest, 2000
Jog - Társadalomtudomány

Bándi Gyula: Környezetjog

Budapest, 2014
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Bándi Gyula et al.: The Environmental Jusrisprudence of the European court of Justice. The Development of the Instruments of Environmental Law and the Judical Practice

Budapest, 2008
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

Bánk József: Egyházi jog. Az egyházi alkotmányjog alapjai

Budapest, 1958
Jog - Társadalomtudomány

Bánk József: Kánoni jog 1. Bevezetés a kánoni jogba. A kánoni jog forrásai. Személyi jog

Budapest, 1960
Jog - Társadalomtudomány

Bánk József: Kánoni jog II.

Budapest, 1962
Jog - Társadalomtudomány

Bánrévy Gábor: A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga

Budapest, 2016
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Barankovics István: Demokrácia, egyház, szabadság

Budapest, 2002
Jog - Társadalomtudomány

Baranyay Jusztin: A törvényértelmezés alapproblémája a C. I. C.-ben

Budapest, 1941
Jog - Társadalomtudomány

Becker Vendel - Mayer Rezső: Polgári jogok és kötelességek. A katholikus elemi népiskolák V. osztálya számára

Budapest, 1927
Jog - Társadalomtudomány

Beran Ferenc - Lenhardt Vilmos: Az egyház társadalmi tanítása

Budapest, 2003
Jog - Társadalomtudomány, Pszichológia - Szociológia

Beran Ferenc - Lenhardt Vilmos: Az ember útja. Az Egyház társadalmi tanítása

Budapest, 2017
Jog - Társadalomtudomány

Beran Ferenc (szerk.): A közjó. Az egyház társadalmi tanításában

Budapest, 2008
Jog - Társadalomtudomány

Bertalan Vince: A római katholikus népoktatási intézetek szervezete és közigazgatása

Budapest, 1901
Jog - Társadalomtudomány

Birher Nándor: Mikor ítélkezhet az egyházi bíró a kánoni jogszabályok ellenében?

Budapest, 2000
Jog - Társadalomtudomány

Bittsánszky Géza et al.: Közgazdaságtani bevezetés

Budapest, 2011
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Botos József: Általános statisztika és példatár. Egyetemi jegyzet

Budapest, 2013
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Botos Katalin - Bódy László: Magyar pénz- és tőkepiaci rendszer

Budapest, 2015
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Botos Katalin - Katona Klára (szerk.): Verseny és versenyképesség. Konferenciakötet

Budapest, 2007
Jog - Társadalomtudomány

Botos Katalin - Kőrösi István: Az európai unió a XXI. század elején

Budapest, 2013
Jog - Társadalomtudomány

Botos Katalin - Kőrösi István: Nemzetközi gazdasági ismeretek. Közgazdaságtan joghallgatók számára

Budapest, 2004
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Boytha Györgyné: Versenyjog

Budapest, 1998
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Boytha Györgyné (szerk.): Versenyjog. Egyetemi jegyzet

Budapest, 2006
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Czobor Béla: A keresztény archeológusok első kongresszusa

Budapest, 1895
Jog - Társadalomtudomány, Történelem

Csóka Lajos: Állam és Egyház. a fejedelmi abszollutizmus és a felvilágosodás korában

Budapest, 1941
Egyháztörténelem, Jog - Társadalomtudomány

Csordás Eörs - Porvan I. Scholastica: A valláskülönbség akadálya

Budapest, 2003
Jog - Társadalomtudomány

Danielné Lamács Lujza: Háztartási és Nevelési Ismeretek. Polgári és felsőbb leányiskolák számára

Budapest, 1910
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Dávid Katalin: Egy katolikus a migrációról

Budapest, 2017
Jog - Társadalomtudomány

Dávid Katalin: Egy keresztény értelmiség Európára néz

Budapest, 2015
Jog - Társadalomtudomány

Davori Relkovic Néda: Buda város jogkönyve. Bölcsészetdoktori értekezés

Budapest, 1905
Jog - Társadalomtudomány

Dedek Crescenes Lajos: Boncz könyve. A vallás körüli felségjogokról

Budapest, 1894
Jog - Társadalomtudomány, Történelem

Dedek Crescens Lajos: Boncz könyve a vallás körüli felségjogokról

Budapest, 1894
Jog - Társadalomtudomány

Erdő Péter: A bűn és bűncselekmény. A két alapvető fogalom viszonya az egyházi jog tükrében

Budapest, 2013
Jog - Társadalomtudomány

Erdő Péter: Egyház, kultúra, társadalom. Beszédek, interjúk, írások

Budapest, 2011
Jog - Társadalomtudomány

Erdő Péter: Egyházjog

Budapest, 2014
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Erdő Péter: Az élő Egyház joga. Tanulmányok a hatályos kánonjog köréből

Budapest, 2006
Jog - Társadalomtudomány

Erdő Péter: Hivatalok és közfunkciók az egyházban

Budapest, 2003
Jog - Társadalomtudomány

Erdő Péter: Az ókeresztény kor egyházfegyelme. Az első négy században

Budapest, 1983
Egyháztörténelem, Jog - Társadalomtudomány

Erdő Péter - Heimerl, Hans: Újítások a perjogban - Az új egyházi házasságjog

Fordító: Kerekes Károly
Budapest, 1985
Jog - Társadalomtudomány

Erdő Péter - Szabó Péter: Territorialità e personalità nel diritto canonico ed ecclesiastico. Il diritto canonico di fronte al terzo millennio

Budapest, 2002
Jog - Társadalomtudomány

Erdő Péter (szerk.): Codex Iuris Canonici – Az Egyházi Törvénykönyv

Fordító: Erdő Péter
Budapest, 2015
Jog - Társadalomtudomány

Erdő Péter (szerk.): Tanulmányok a magyarországi egyházjog középkori történetéről. Kéziratos kódexek, zsinatok, középkori műfajok

Budapest, 2002
Jog - Társadalomtudomány

Farkas Péter: Hittel a jövőbe. Válogatott fejezetek a társadalom elméletéből

Budapest, 2001
Jog - Társadalomtudomány

Farkas Péter: A humánökológia alapjai

Budapest, 2001
Jog - Társadalomtudomány

Fekete Balázs - H. Szilágyi István - Könczöl Miklós (szerk.): Iustitia mesél. Tanulmányok a »jog és irodalom« köréből

Budapest, 2013
Jog - Társadalomtudomány

Fekete Balázs - H. Szilágyi István - Nagy Tamás (szerk.): Iustitia modellt áll. Tanulmányok a »jog és irodalom« köréből

Budapest, 2011
Jog - Társadalomtudomány

Fekete Balázs - H. Szilágyi István (szerk.): Iustitia kirándul. Tanulmányok a »jog és irodalom« köréből

Budapest, 2009
Jog - Társadalomtudomány

KBART