Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek - Jog - Társadalomtudomány

Ember Károly - Wohlmuth Ernő: Útmutató a hitfelekezeti és községi tanítók ellátásáról intézkedő 1913. évi 16. törvénycikk alkalmazásához, vonatkozással az 1907. évi 27. törvénycikk érvényben maradt intézkedéseire. Hitfelekezeti és községi iskolaszékek, tanítók, kántortanítók és tanítónők használatára

Budapest, 1913
Jog - Társadalomtudomány

Erdő Péter: A bűn és bűncselekmény. A két alapvető fogalom viszonya az egyházi jog tükrében

Budapest, 2013
Jog - Társadalomtudomány

Erdő Péter: Az egyházjog lelke. Kánonjog a társadalomban és a hívő közösségben

Budapest, 2021
Jog - Társadalomtudomány

Erdő Péter: Az élő Egyház joga. Tanulmányok a hatályos kánonjog köréből

Budapest, 2006
Jog - Társadalomtudomány

Erdő Péter: Az Európai Unió kibővítése. Remények és aggodalmak a magyar egyház számára

Budapest, 2004
Jog - Társadalomtudomány

Erdő Péter: Az ókeresztény kor egyházfegyelme. Az első négy században

Budapest, 1983
Egyháztörténelem, Jog - Társadalomtudomány

Erdő Péter: Az ókori egyházfegyelem emlékei. I - IV. század

Fordító: Erdő Péter
Budapest, 2018
Egyháztörténelem, Jog - Társadalomtudomány, Patrisztika

Erdő Péter: Egyház, kultúra, társadalom. Beszédek, interjúk, írások

Budapest, 2011
Jog - Társadalomtudomány

Erdő Péter: Egyházjog

Budapest, 2014
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Erdő Péter: Hivatalok és közfunkciók az egyházban

Budapest, 2003
Jog - Társadalomtudomány

Erdő Péter - Heimerl, Hans: Újítások a perjogban - Az új egyházi házasságjog

Fordító: Kerekes Károly
Budapest, 1985
Jog - Társadalomtudomány

Erdő Péter - Szabó Péter: Territorialità e personalità nel diritto canonico ed ecclesiastico. Il diritto canonico di fronte al terzo millennio

Budapest, 2002
Jog - Társadalomtudomány

Erdő Péter (szerk.): Codex Iuris Canonici – Az Egyházi Törvénykönyv

Fordító: Erdő Péter
Budapest, 2015
Jog - Társadalomtudomány

Erdő Péter (szerk.): Tanulmányok a magyarországi egyházjog középkori történetéről. Kéziratos kódexek, zsinatok, középkori műfajok

Budapest, 2002
Jog - Társadalomtudomány

Fábiánné Andrónyi Katalin - Dr. Balogh Zoltán: Romológiai ismeretek

Budapest, 2012
Jog - Társadalomtudomány, Pszichológia - Szociológia

Fábry Kornél - Bors Katalin (szerk.): Fakultációk

Budapest, 2022
Jog - Társadalomtudomány, Lelkiségi irodalom

Fábry Kornél - Bors Katalin (szerk.): Sessioni

Budapest, 2022
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány, Lelkiségi irodalom

Farkas Péter: A humánökológia alapjai

Budapest, 2001
Jog - Társadalomtudomány

Farkas Péter: Hittel a jövőbe. Válogatott fejezetek a társadalom elméletéből

Budapest, 2001
Jog - Társadalomtudomány

Fekete Balázs - H. Szilágyi István - Könczöl Miklós (szerk.): Iustitia mesél. Tanulmányok a »jog és irodalom« köréből

Budapest, 2013
Jog - Társadalomtudomány

Fekete Balázs - H. Szilágyi István - Nagy Tamás (szerk.): Iustitia modellt áll. Tanulmányok a »jog és irodalom« köréből

Budapest, 2011
Jog - Társadalomtudomány

Fekete Balázs - H. Szilágyi István (szerk.): Iustitia kirándul. Tanulmányok a »jog és irodalom« köréből

Budapest, 2009
Jog - Társadalomtudomány

Ferenc pápa: Ferenc pápa Pascite gregem dei kezdetű apostoli rendelkezése, mellyel megújítja az Egyházi Törvénykönyv VI. könyvét. Hivatalos latin szöveg magyar fordítással

Fordító: Erdő Péter
Budapest, 2021
Egyéb teológia, Jog - Társadalomtudomány

Franciscy Lajos: Az általános választói jog

Budapest, 1898
Jog - Társadalomtudomány

Franciscy Lajos: Az általános választói jog - A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből 31.

Budapest, 1898
Ismeretterjesztés, Jog - Társadalomtudomány

Frankó Tamás: A szent tudományok oktatására és kutatására szolgáló intézménytípusok, valamint az azokat szabályozó hatályos kánoni normák fejlődése

Budapest, 2013
Jog - Társadalomtudomány

Frivaldszky János: Természetjog. Eszmetörténet

Budapest, 2001
Jog - Társadalomtudomány

Frivaldszky János (szerk.): A jogfilozófia alapvető kérdései és elemei

Budapest, 2013
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Frivaldszky János (szerk.): A jogi gondolkodás mérföldkövei. A kezdetektől a XIX. század végéig. Tankönyv jogászhallgatók számára

Budapest, 2021
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Frivaldszky János (szerk.): Klasszikus természetjog és jogfilozófia

Budapest, 2007
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Frivaldszky János (szerk.): Természetjog. Szöveggyűjtemény

Fordító: Hornyik Veronika et al.
Budapest, 2006
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Fülöpné Erdő Mária: Az értékorienált nevelés alapjai. Tanulmányok, dokumentumok az értékelvű nevelés megalapozásához

Budapest, 2015
Jog - Társadalomtudomány

Gajzágó László: A nemzetközi jog eredete annak római és keresztény összefüggései különösebben a Spanyol Nemzetközi Jogi Iskola

Budapest, 1942
Jog - Társadalomtudomány

Gerencsér Balázs - Takács Péter (szerk.): Ratio legis, ratio iuris. Liber amicorum. Studia A. Tamás septuagenario dedicata. Ünnepi tanulmányok Tamás András tiszteletére 70. születésnapja alkalmából

Budapest, 2011
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

Gerencsér Balázs - Tamás András (szerk.): Magyar Közigazgatási anyagi jog. Kari jegyzet

Budapest, 2011
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Giesswein Sándor: Keresztény szociális törekvések a társadalmi és gazdasági életben

Budapest, 1913
Jog - Társadalomtudomány, Pszichológia - Szociológia

Giesswein Sándor: Társadalmi problémák és keresztény világnézet

Budapest, 1907
Filozófia, Jog - Társadalomtudomány

Gláser Szilvia - Horváth E. Írisz - Suri Noémi - Szigeti Krisztina: Polgári eljárásjogi feladatgyűjtemény I.

Budapest, 2021
Jog - Társadalomtudomány

Gláser Szilvia et al.: Polgári eljárásjogi feladatgyűjtemény. II.

Budapest, 2020
Jog - Társadalomtudomány

Godefroid, Kurth: Az egyház és a világtörténeti válságok

Fordító: Michel Károly
Budapest, 1921
Egyháztörténelem, Jog - Társadalomtudomány

Grocholewski, Zenon: II. János Pál jogfilozófiája

Fordító: Szabó Péter
Budapest, 2003
Jog - Társadalomtudomány

Grocholewski, Zenon: Tanulmányok az egyházi házasságjog- és perjogról

Fordító: Kuminetz Géza
Budapest, 2000
Jog - Társadalomtudomány

H. Szilágyi István: A jogi antropológia főbb irányai

Budapest, 2005
Filozófia, Jog - Társadalomtudomány

Hajas Barnabás - Schanda Balázs: Formatori Iuris Publici. Ünnepi kötet Kilényi Géza professzor hetvenedik születésnapjára

Budapest, 2006
Jog - Társadalomtudomány

Halustyik Anna (szerk.): Pénzügyi Jog. I.

Budapest, 2006
Jog - Társadalomtudomány

Halustyik Anna (szerk.): Pénzügyi jog. II.

Budapest, 2007
Jog - Társadalomtudomány

Hámori Márton: Alkotmánytan. A polgári jogok és kötelességek kézikönyve városi elemi népiskolák V. és VI. osztálya számára

Budapest, 1905
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Hámori Márton: Alkotmánytan. Katholikus népiskolák V. és VI. osztálya számára

Budapest, 1911
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Hanauer A. István: A kölcsönös igazságosság a kath. erkölcstanban különös tekintettel a magyar magánjogra

Budapest, 1909
Erkölcsteológia, Jog - Társadalomtudomány

Hársfai Katalin: A házassági semmisségi perek a DC után

Budapest, 2013
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

KBART