Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek - Jog - Társadalomtudomány

Erdő Péter: Az élő Egyház joga. Tanulmányok a hatályos kánonjog köréből

Budapest, 2006
Jog - Társadalomtudomány

Erdő Péter: Az Európai Unió kibővítése. Remények és aggodalmak a magyar egyház számára

Budapest, 2004
Jog - Társadalomtudomány

Erdő Péter: Az ókeresztény kor egyházfegyelme. Az első négy században

Budapest, 1983
Egyháztörténelem, Jog - Társadalomtudomány

Erdő Péter: Az ókori egyházfegyelem emlékei. I - IV. század

Fordító: Erdő Péter
Budapest, 2018
Egyháztörténelem, Jog - Társadalomtudomány, Patrisztika

Erdő Péter: Egyház, kultúra, társadalom. Beszédek, interjúk, írások

Budapest, 2011
Jog - Társadalomtudomány

Erdő Péter: Egyházjog

Budapest, 2014
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Erdő Péter: Hivatalok és közfunkciók az egyházban

Budapest, 2003
Jog - Társadalomtudomány

Erdő Péter - Heimerl, Hans: Újítások a perjogban - Az új egyházi házasságjog

Fordító: Kerekes Károly
Budapest, 1985
Jog - Társadalomtudomány

Erdő Péter - Szabó Péter: Territorialità e personalità nel diritto canonico ed ecclesiastico. Il diritto canonico di fronte al terzo millennio

Budapest, 2002
Jog - Társadalomtudomány

Erdő Péter (szerk.): Codex Iuris Canonici – Az Egyházi Törvénykönyv

Fordító: Erdő Péter
Budapest, 2015
Jog - Társadalomtudomány

Erdő Péter (szerk.): Tanulmányok a magyarországi egyházjog középkori történetéről. Kéziratos kódexek, zsinatok, középkori műfajok

Budapest, 2002
Jog - Társadalomtudomány

Fábiánné Andrónyi Katalin - Dr. Balogh Zoltán: Romológiai ismeretek

Budapest, 2012
Jog - Társadalomtudomány, Pszichológia - Szociológia

Fábry Kornél - Bors Katalin (szerk.): Fakultációk

Budapest, 2022
Jog - Társadalomtudomány, Lelkiségi irodalom

Fábry Kornél - Bors Katalin (szerk.): Sessioni

Budapest, 2022
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány, Lelkiségi irodalom

Farkas Péter: A humánökológia alapjai

Budapest, 2001
Jog - Társadalomtudomány

Farkas Péter: Hittel a jövőbe. Válogatott fejezetek a társadalom elméletéből

Budapest, 2001
Jog - Társadalomtudomány

Fekete Balázs - H. Szilágyi István - Könczöl Miklós (szerk.): Iustitia mesél. Tanulmányok a »jog és irodalom« köréből

Budapest, 2013
Jog - Társadalomtudomány

Fekete Balázs - H. Szilágyi István - Nagy Tamás (szerk.): Iustitia modellt áll. Tanulmányok a »jog és irodalom« köréből

Budapest, 2011
Jog - Társadalomtudomány

Fekete Balázs - H. Szilágyi István (szerk.): Iustitia kirándul. Tanulmányok a »jog és irodalom« köréből

Budapest, 2009
Jog - Társadalomtudomány

Ferenc pápa: Ferenc pápa Pascite gregem dei kezdetű apostoli rendelkezése, mellyel megújítja az Egyházi Törvénykönyv VI. könyvét. Hivatalos latin szöveg magyar fordítással

Fordító: Erdő Péter
Budapest, 2021
Egyéb teológia, Jog - Társadalomtudomány

Franciscy Lajos: Az általános választói jog

Budapest, 1898
Jog - Társadalomtudomány

Frankó Tamás: A szent tudományok oktatására és kutatására szolgáló intézménytípusok, valamint az azokat szabályozó hatályos kánoni normák fejlődése

Budapest, 2013
Jog - Társadalomtudomány

Frivaldszky János: Természetjog. Eszmetörténet

Budapest, 2001
Jog - Társadalomtudomány

Frivaldszky János (szerk.): A jogfilozófia alapvető kérdései és elemei

Budapest, 2013
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Frivaldszky János (szerk.): A jogi gondolkodás mérföldkövei. A kezdetektől a XIX. század végéig. Tankönyv jogászhallgatók számára

Budapest, 2021
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Frivaldszky János (szerk.): Klasszikus természetjog és jogfilozófia

Budapest, 2007
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Frivaldszky János (szerk.): Természetjog. Szöveggyűjtemény

Fordító: Hornyik Veronika et al.
Budapest, 2006
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Fülöpné Erdő Mária: Az értékorienált nevelés alapjai. Tanulmányok, dokumentumok az értékelvű nevelés megalapozásához

Budapest, 2015
Jog - Társadalomtudomány

Gajzágó László: A nemzetközi jog eredete annak római és keresztény összefüggései különösebben a Spanyol Nemzetközi Jogi Iskola

Budapest, 1942
Jog - Társadalomtudomány

Gerencsér Balázs - Takács Péter (szerk.): Ratio legis, ratio iuris. Liber amicorum. Studia A. Tamás septuagenario dedicata. Ünnepi tanulmányok Tamás András tiszteletére 70. születésnapja alkalmából

Budapest, 2011
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

Gerencsér Balázs - Tamás András (szerk.): Magyar Közigazgatási anyagi jog. Kari jegyzet

Budapest, 2011
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Giesswein Sándor: Keresztény szociális törekvések a társadalmi és gazdasági életben

Budapest, 1913
Jog - Társadalomtudomány, Pszichológia - Szociológia

Giesswein Sándor: Társadalmi problémák és keresztény világnézet

Budapest, 1907
Filozófia, Jog - Társadalomtudomány

Gláser Szilvia - Horváth E. Írisz - Suri Noémi - Szigeti Krisztina: Polgári eljárásjogi feladatgyűjtemény I.

Budapest, 2021
Jog - Társadalomtudomány

Gláser Szilvia et al.: Polgári eljárásjogi feladatgyűjtemény. II.

Budapest, 2020
Jog - Társadalomtudomány

Godefroid, Kurth: Az egyház és a világtörténeti válságok

Fordító: Michel Károly
Budapest, 1921
Egyháztörténelem, Jog - Társadalomtudomány

Grocholewski, Zenon: II. János Pál jogfilozófiája

Fordító: Szabó Péter
Budapest, 2003
Jog - Társadalomtudomány

Grocholewski, Zenon: Tanulmányok az egyházi házasságjog- és perjogról

Fordító: Kuminetz Géza
Budapest, 2000
Jog - Társadalomtudomány

H. Szilágyi István: A jogi antropológia főbb irányai

Budapest, 2005
Filozófia, Jog - Társadalomtudomány

Hajas Barnabás - Schanda Balázs: Formatori Iuris Publici. Ünnepi kötet Kilényi Géza professzor hetvenedik születésnapjára

Budapest, 2006
Jog - Társadalomtudomány

Halustyik Anna (szerk.): Pénzügyi Jog. I.

Budapest, 2006
Jog - Társadalomtudomány

Halustyik Anna (szerk.): Pénzügyi jog. II.

Budapest, 2007
Jog - Társadalomtudomány

Hámori Márton: Alkotmánytan. A polgári jogok és kötelességek kézikönyve városi elemi népiskolák V. és VI. osztálya számára

Budapest, 1905
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Hámori Márton: Alkotmánytan. Katholikus népiskolák V. és VI. osztálya számára

Budapest, 1911
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Hanauer A. István: A kölcsönös igazságosság a kath. erkölcstanban különös tekintettel a magyar magánjogra

Budapest, 1909
Erkölcsteológia, Jog - Társadalomtudomány

Hársfai Katalin: A házassági semmisségi perek a DC után

Budapest, 2013
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Hársfai Katalin: A kánoni eljárás princípiumai

Budapest, 2013
Jog - Társadalomtudomány

Hársfai Katalin: A keresetlevél a kánoni perben

Budapest, 2008
Jog - Társadalomtudomány

Hársfai Katalin: Bevezetés a házasságjogba

Budapest, 2014
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Hársfai Katalin: Bevezetés a politikai és társadalometikába

Budapest, 2009
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

KBART