Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek - Jog - Társadalomtudomány

Hársfai Katalin: A kánoni eljárás princípiumai

Budapest, 2013
Jog - Társadalomtudomány

Hársfai Katalin: A keresetlevél a kánoni perben

Budapest, 2008
Jog - Társadalomtudomány

Hársfai Katalin: Bevezetés a házasságjogba

Budapest, 2014
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Hársfai Katalin: Bevezetés a politikai és társadalometikába

Budapest, 2009
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Hársfai Katalin: Bírósági gyakorlat

Budapest, 2008
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Hársfai Katalin: Etika

Budapest, 2012
Etika - Bioetika, Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Hervada, Javier: Kritikai bevezetés a természetjogba

Fordító: Hársfai Katalin
Budapest, 2004
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Horváth Barna: The Bases of Law. A jog alapjai

Budapest, 2006
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

Horváth Éva - Kálmán György: Nemzetközi eljárások joga. A kereskedelmi választottbíráskodás

Budapest, 2003
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Horváth Katalin - Mányó Váróczi Violetta: Számvitel

Budapest, 2014
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Horváth Sándor OP: A természetjogról

Budapest, 2012
Jog - Társadalomtudomány, Open access

Höffner, Joseph: Keresztény társadalmi tanítás

Fordító: Illéssy István
Budapest, 2002
Egyéb teológia, Jog - Társadalomtudomány

Huszár Elemér: A katholikus házasságjog rendszere

Budapest, 1928
Jog - Társadalomtudomány

Irk Albert: Az individualizmus és kollektivizmus gondolatköre a büntetőjogban

Budapest, 1933
Jog - Társadalomtudomány

Ivicz Mihály: Kisbirtok versus nagybirtok. A multifunkcionális kisbirtok háttérbe szorításának folyamata Magyarország XX. századi agrártörténetében

Budapest, 2006
Jog - Társadalomtudomány

János Pál pápa, II.: II. János Pál pápa „Centesimus annus” (Századik év) kezdetű enciklikája tisztelendő püspöktestvéreihez, a klérus tagjaihoz és a szerzetesrendekhez. A Rerum novarum kezdetű enciklika kibocsátásának századik évfordulója alkalmából

Fordító: Balogh Gábor - Barabás Miklós - Goják János
Budapest, 1991
Egyházi dokumentum, Jog - Társadalomtudomány

Jehlicska Ferenc: Társadalmi Kérdés és Etika. A marxista irány és a modern szociáletikai irány bölcseleti alapjainak vizsgálata

Budapest, 1908
Jog - Társadalomtudomány

Jehlicska Ferenc Rezső: Erkölcsi és társadalmi jólét. Társadalmi etika

Budapest, 1916
Etika - Bioetika, Jog - Társadalomtudomány

Jeszenák Gábor: Katholikus iskoláink jogi természete, vagyis hogyan biztositsuk azok katholikus jellegét

Budapest, 1904
Egyháztörténelem, Jog - Társadalomtudomány

Jobbágyi Gábor: Az élet joga. Abortusz, eutanázia, művi megtermékenyítés

Budapest, 2004
Etika - Bioetika, Jog - Társadalomtudomány

Jobbágyi Gábor: Az orvosi kezelési szerződés

Budapest, 2014
Jog - Társadalomtudomány

Jobbágyi Gábor: Kötelmi jog I. A kötelmek közös szabályai - A szerződések általános szabályai - Felelősségtan

Budapest, 2014
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Jobbágyi Gábor: Magyar pogári jog I. Általános rész-Emberi személy-Családjog-Szellemi alkotások joga

Budapest, 2014
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Jobbágyi Gábor: Magyar polgári jog

Budapest, 2012
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Jobbágyi Gábor: Orvosi jog. Hippokratésztől a klónozásig

Budapest, 2014
Etika - Bioetika, Jog - Társadalomtudomány

Jobbágyi Gábor: Öröklési jog

Budapest, 2009
Jog - Társadalomtudomány

Jobbágyi Gábor: Személyi és családi jog

Budapest, 2002
Jog - Társadalomtudomány

Jobbágyi Gábor (szerk.) - Deme Erzsébet (szerk.): Oktatóink tudományos közleményei 1995-2007

Budapest, 2008
Jog - Társadalomtudomány

Juhász Gábor Tamás: A krisztushívők egyenlősége és egyenlőtlensége filozófiai és jogteológiai szempontból

Budapest, 2014
Jog - Társadalomtudomány

Katona Klára: A vállalatgazdaságtan alapjai

Budapest, 2014
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Katona Klára (szerk.): Pénzügyi szolgáltatások fogyasztói szemszögből

Budapest, 2014
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Kerpel-Fronius Sándor: A nürnbergi orvosper ma is élő tanulságai

Budapest, 2007
Jog - Társadalomtudomány

Kiss Albin: A magyar társadalom története

Budapest, 1925
Ismeretterjesztés, Jog - Társadalomtudomány

Kiss János: A Katholikus tudósok III. nemzetközi kongresszusáról

Budapest, 1895
Jog - Társadalomtudomány

Kiss-Rigó László: Egyház és közélet. Előadások a Szent István Társulatnál XXX.

Budapest, 2007
Jog - Társadalomtudomány

Klemm Kálmán: Kereszténység vagy faji vallás? Hitvédelmi tanulmány Rosenberg mítosz-vallásáról

Budapest, 1937
Jog - Társadalomtudomány, Pszichológia - Szociológia

Kollányi Ferencz: A magyar kath. főpapság végrendelkezési jogának története

Budapest, 1896
Jog - Társadalomtudomány

Kovács Alajos: Értelmiségünk nemzeti jellegének biztositása

Budapest, 1926
Jog - Társadalomtudomány

Kovács Péter: Bevezetés a nemzetközi jogi és diplomáciai gyakorlatba. Kérdések a nemzetközi közjog témaköréről

Budapest, 2014
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Kowal, Janusz: A házasság felbontása a hit javára

Budapest, 2004
Jog - Társadalomtudomány

Körmendy Kinga: Studentes Extra Regnum 1183-1543

Budapest, 2007
Jog - Társadalomtudomány

Körmöczy Imre: A magyar kath. Egyház jogállása a mai viszonyokban - Korkérdések 2.

Budapest, 1867
Jog - Társadalomtudomány

Kuminetz Géza: A képzés és önképzés, a nevelés és önnevelés feladatai a katolikus egyetemen

Budapest, 2021
Ismeretterjesztés, Jog - Társadalomtudomány

Kuminetz Géza: A tudományos élet és a személyiségfejlesztés sajátos fellegvára a Katolikus Egyetem

Budapest, 2020
Ismeretterjesztés, Jog - Társadalomtudomány

Kuminetz Géza: A vezetés művészete Krisztus iskolájában

Budapest, 2023
Jog - Társadalomtudomány, Open access, Pszichológia - Szociológia

Kuminetz Géza: Egy tomista jog- és állambölcselet vázlata II.

Budapest, 2018
Filozófia, Jog - Társadalomtudomány

Kuminetz Géza: Klerikusok kézikönyve II. A papnevelés és egy klerikusi etikai és illemkódex vázlata

Budapest, 2012
Jog - Társadalomtudomány, Kézikönyv

Kuminetz Géza: Klerikusok könyve. I. Szent szolgálattevők, vagyis klerikusok a katolikus egyházban

Budapest, 2012
Jog - Társadalomtudomány, Kézikönyv

Kuminetz Géza: Rendszerszemlélet, stratégiai tervezés és vezetés a katolikus felsőoktatásban

Budapest, 2023
Jog - Társadalomtudomány, Open access, Pszichológia - Szociológia

Kuminetz Géza (szerk.): Tanulmányok a keresztényi bölcselet, a katolikus teológia és a kánonjog köréből

Budapest, 2019
Egyéb teológia, Jog - Társadalomtudomány

KBART