Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek - Jog - Társadalomtudomány

Reiner János (szerk.): A Szent István Akadémia Értesítője. 1918. 3. szám

Budapest, 1918
Egyháztörténelem, Jog - Társadalomtudomány

Romhányi Beatrix F. - Sarbak Gábor: Formularium maius Ordinis S. Pauli Primi Heremite

Budapest, 2013
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány, Művészet - Kultúra

Róvó Lajos: A népiskolai földrajztanítás módszere

Budapest, 1913
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Sághy Ádám: Bevezetés a város teológiájához. Egy lehetséges megközelítés válogatott fejezetei

Budapest, 2023
Egyéb teológia, Jog - Társadalomtudomány, Open access, Pszichológia - Szociológia

Sáry Pál: A forradalmár Jézustól a terrorista Szent Cirillig. Liberális elképzelések – konzervatív szemmel

Budapest, 2017
Egyháztörténelem, Jog - Társadalomtudomány

Sáry Pál: Bűnvádi eljárások az Újszövetségben

Budapest, 2007
Biblia - Biblikum, Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Sáry Pál: Iustinianus császár egyházpolitikai rendelkezései

Budapest, 2012
Egyháztörténelem, Jog - Társadalomtudomány

Sáry Pál: Keresztre feszítés az ókorban. Jogtörténeti tanulmány

Budapest, 2004
Egyháztörténelem, Jog - Társadalomtudomány

Sáry Pál: Ókeresztény nézetek az állami hatalomról

Budapest, 2022
Jog - Társadalomtudomány, Történelem

Sáry Pál: Pogány birodalomból keresztény birodalom. A Római Birodalom kereszténnyé válása a Codes Theodosianus tükrében

Budapest, 2009
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv, Történelem

Schanda Balázs: Állami egyházjog. Vallásszabadság és vallási közösségek a mai magyar jogban

Budapest, 2012
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Schanda Balázs: The Constitution of The Republic of Hungary

Budapest, 2007
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

Scheffler János: A világi papok kánoni engedelmessége

Budapest, 1916
Jog - Társadalomtudomány

Schermann Egyed: Az Egyházi Könyvtilalom és Könyvbirálat Magyarázata. Kivonat a szerzőnek ugyanily cimű nagyobb művéből

Budapest, 1908
Jog - Társadalomtudomány

Semjén Zsolt: Egyházpolitika, egyház és politika - tegnap és ma

Budapest, 2003
Egyháztörténelem, Jog - Társadalomtudomány

Semjén Zsolt: Nemzetpolitika

Budapest, 2012
Jog - Társadalomtudomány

Simon-Wagner István: A személyi elv komplementaritásáról a II. Vatikáni Zsinat utáni egyházjogban

Budapest, 2019
Jog - Társadalomtudomány

Sinku Pál: Kriminalisztikai alapfogalmak. Átdolgozott, új kiadás

Budapest, 2021
Jog - Társadalomtudomány

Sinku Pál: Kriminalisztikai alapfogalmak. Egyetemi jegyzet

Budapest, 2014
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Sipos István: A katholikus házasságjog rendszere. A Codex Iuris Canonici szerint

Budapest, 1960
Jog - Társadalomtudomány

Sipos István: A katolikus házasságjog rendszere a Codex Juris Canonici szerint

Budapest, 1960
Jog - Társadalomtudomány

Sipos, Stephanus: Enchiridion Iuris Canonici

Budapest, 1947
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Soos Mihály: A keresztény álláspontja a természetben. II. kötet

Budapest, 1879
Ismeretterjesztés, Jog - Társadalomtudomány

Stolpa József: A közigazgatás és biráskodás elválasztása a katholikus egyházban

Budapest, 1924
Ismeretterjesztés, Jog - Társadalomtudomány, Történelem

Surányi János: Az állami tekintély erkölcsi alapja

Budapest, 1895
Jog - Társadalomtudomány

Szabó István: Német alkotmányfejlődés 1806-1945. Különös tekintettel az államszervezeti változásokra

Budapest, 2002
Jog - Társadalomtudomány

Szabó Marcel - Láncos Petra - Gyeney Laura (szerk.): Uniós szakpolitikák. 2. átdolgozott kiadás

Budapest, 2013
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Szabó Marcell - Láncos Petra Lea - Gyeney Laura: Az Európai Unió fundamentumai

Budapest, 2016
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Szabó Marcell (szerk.): A belső piac joga. Egyetemi jegyzet

Budapest, 2011
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Szabolcs Anzelm Szuromi O. Praem.: Medieval Canon Law. Sources and Theory

Budapest, 2009
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

Szabolcs Anzelm Szuromi O. Praem.: Scare Disciplinae Leges

Budapest, 2008
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

Szabolcs Anzelm Szuromi O.Praem.: Il quindicesimo anniversario dell'instituto di diritto canonico „ad instar facultatis” dell'universitá cattolica Pázmány Péter

Budapest, 2011
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

Szabolcs Anzelm Szuromi O.Praem.: Laudatio del Prof. P. Szabolcs Anzelm Szuromi O.Praem., in ocassione del conferimento del „Premio Stephanus”

Budapest, 2017
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

Szandtner Pál: Érettségizőink számának és pályaválasztásának fontosabb kultúr- és szociálpolitikai tanulságai

Budapest, 1933
Ismeretterjesztés, Jog - Társadalomtudomány

Szlávik Antal: Sajátjogú egyháztagság. Normafejlődés és aktuális kérdések

Budapest, 2006
Jog - Társadalomtudomány

Szotyori-Nagy Ágnes: Házassági akadályok a bizánci akatolikus egyházak jogrendjében és alkalmazásuk a katolikus gyakorlatban

Budapest, 2014
Jog - Társadalomtudomány

Szuromi Szabolcs Anzelm: A temetésre vonatkozó egyházfegyelem a XII-XIII. században

Budapest, 2002
Jog - Társadalomtudomány

Szuromi Szabolcs Anzelm: A teológia és a kánonjog harmóniája. Az egyház tanbeli és fegyelmi egysége

Budapest, 2020
Jog - Társadalomtudomány

Szuromi Szabolcs Anzelm: Az 1545 előtti egyházi források hatása a modern kánonjog rendszerében

Budapest, 2016
Jog - Társadalomtudomány

Szuromi Szabolcs Anzelm: Az egyházi intézményrendszer története. Kánonjogtörténeti bevezetés

Budapest, 2017
Jog - Társadalomtudomány

Szuromi Szabolcs Anzelm: Bevezetés a katolikus hit rendszerébe

Budapest, 2014
Jog - Társadalomtudomány

Szuromi Szabolcs Anzelm: Egy működő szakrális jogrend. A katolikus egyház jogának néhány sajátos fogalma és intézménye

Budapest, 2013
Jog - Társadalomtudomány

Szuromi Szabolcs Anzelm: Egyházjogi metodológia

Budapest, 2011
Jog - Társadalomtudomány

Szuromi Szabolcs Anzelm: Fejezetek az egyházi jogalkotás történetéből. Források és intézmények

Budapest, 2011
Jog - Társadalomtudomány

Szuromi Szabolcs Anzelm: Szempontok a katolikus egyház jogrendjének működéséhez

Budapest, 2010
Jog - Társadalomtudomány

Szuromi Szabolcs Anzelm: Törekvés a régi egyházi kánonok összegyűjtésére, mint a középkori egyetemes kánonjog-gyűjtemények sajátossága (8-12. Század)

Budapest, 2009
Jog - Társadalomtudomány

Szuromi Szabolcs Anzelm (szerk.): A tudományos módszer. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem I. Dies Academicus-ának tanulmányai

Budapest, 2013
Jog - Társadalomtudomány

Szuromi Szabolcs Anzelm (szerk.): Medieval Canon Law Collections and European ius Commune

Budapest, 2006
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

Szuromi Szabolcs Anzelm (szerk.): Parare Viam Domino. Commemorative Studies on the occasion of Rt. Rev. Polikárp F. Takar OCist.’s 75 th Birthday

Budapest, 2005
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

Takács László - Tuhári Attila: Two Renaissance Commentaries on Persius. Bartolomaeus Fontius andIoannes Britannicus Commentaries on Presius

Budapest, 2015
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

KBART