Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek - Liturgia - Zene

Albert István: Katolikus szertartástan. Középiskolák használatára

Budapest, 1943
Liturgia - Zene, Tankönyv

Artner Edgár: Az egyházi évnek, ünnepeinek és szertartásainak kimerírő leírása és magyarázata a művelt közönség számára különös tekintettel a különleges magyar viszonyokra

Budapest, 1923
Liturgia - Zene

Aster: Felnőttek temetési szertartása. Kisdedek temetése. A halotti zsolozsma Invitatoriuma

Budapest, 1900
Liturgia - Zene

Bárdos Lajos - Werner alajos: Responzále. Orgonakíséret a Hozsanna olvasmányközi énekeihez valamint az Ordo Lectionum Missae alleluja- és zsoltárdallamokhoz

Budapest, 1973
Liturgia - Zene

Bárdos Lajos (szerk.): Missa de Angelis (nyomtatott kotta). És a latin ordinárium többi énekei

Budapest, 1973
Liturgia - Zene

Bárdos Lajos (szerk.) - Kertész Gyula (szerk.): Motetták és Kodály énekei. Nyomtatott kotta

Budapest, 2018
Liturgia - Zene

Benedek pápa, XVI.: A szent zene. A Logoszra hangolt művészet

Budapest, 2011
Liturgia - Zene

Benedek pápa, XVI.: Sacramentum Caritatis-A szeretet szentsége

Fordító: Diós István
Budapest, 2007
Egyházi dokumentum, Liturgia - Zene

Blazsek Andrea: Ének-zene A szakrális zene tanítása. Tanári segédkönyv 1-4. osztály

Budapest, 2019
Liturgia - Zene, Tankönyv

Blazsek Andrea - Heim László: Ének-zene. A szakrális zene tanítása. Tanári segédkönyv 5-8. osztály

Budapest, 2013
Liturgia - Zene, Tankönyv

Czapik Gyula: Temető-könyv

Budapest, 1960
Liturgia - Zene

Czapik Gyula (szerk.): Betegellátó könyv

Budapest, 1962
Liturgia - Zene

Cserháti József: Az Egyház és szentségei. A liturgikus reform teológiai alapjai

Budapest, 1972
Egyéb teológia, Liturgia - Zene

Csordás Eörs et al.: Miles Christi. Rendi ima- és énekeskönyv

Budapest, 2022
Lelkiségi irodalom, Liturgia - Zene

Demkovits Ágoston: Római Katholikus szertartástan. Felsőbb leány- és polgári iskolák számára

Budapest, 1912
Liturgia - Zene, Tankönyv

Diós István (szerk.): Váci egyházmegyei praeorator

Budapest, 1998
Liturgia - Zene

Dolhai Lajos: Az Egyházi év. Liturgikus-teológiai esszék

Budapest, 2016
Liturgia - Zene

Domokos Pál Péter: „… édes Hazámnak akartam szolgálni…”

Budapest, 1979
Liturgia - Zene, Néprajz

Dörnyei István - Gergye Győző - Csőgl János: Szentmiseáldozat és oltáriszentség

Budapest, 1971
Egyéb teológia, Liturgia - Zene

Falka József: Szent István mise (nyomtatott kotta). Egy szólamú ének, orgona

Budapest, 1971
Liturgia - Zene

Fogassy Judit: A szentmise katekézise. Katekétáknak, családoknak

Budapest, 2004
Hittankönyv, Liturgia - Zene

Földváry Miklós István - Talmácsi József (szerk.): XVI. Benedek pápa és a Szent Liturgia. Nemzetközi konferencia Budapest, 2008. augusztus 21-24.

Fordító: Dobszay László - Csontos Gyergely
Budapest, 2011
Egyéb teológia, Liturgia - Zene

Frencl Incze: Liturgika vagyis a Kath. Egyház szertartásainak magyarázata

Budapest, 1882
Egyéb teológia, Liturgia - Zene

Füzes Ádám (szerk.): Culmen et Fons. A II. Vatikáni zsinat Liturgikus Konstitúciója, a Sacrosanctum Concilium negyvenedik évfordulójának alkalmával, 2003. december 4-én rendezett ünnepi szimpózium tanulmánykötete

Budapest, 2004
Liturgia - Zene

Gerely József: Római katholikus szertartástan. Kis kiadás népiskolák számára

Budapest, 1902
Hittankönyv, Liturgia - Zene

Glatt Ignácz: Az énekoktatás módszertana

Budapest, 1900
Liturgia - Zene

Guardini, Romano: Örökmécs

Fordító: Halamka Gyula
Budapest, 1983
Liturgia - Zene

Gyulai Endre: Ámentől ámenig. Tudatos bekapcsolódás a szentmisébe

Budapest, 2010
Lelkiségi irodalom, Liturgia - Zene

Harmat Artur - Werner Alajos: Turbák. A négy passió tömegénekei háromszólamú vegyeskarra magyar szöveggel (szoprán, alt és egy férfiszólam)

Budapest, 2014
Liturgia - Zene

Harmat Artúr - Werner Alajos: Cantus Cantorum. Szertartáskönyv karnagyok, kántorok számára

Budapest, 1958
Liturgia - Zene

Harmat Artúr - Werner Alajos: Cantus. Cantorum

Budapest, 1958
Liturgia - Zene

Harmat Artúr - Werner Alajos (szerk.): Cantus Cantorum. Szertartáskönyv karnagyok, kántorok, énekesek, egyházzenésznövendékek és a szentzene minden barátja számára

Budapest, 1958
Liturgia - Zene

Hermat Artúr - Sík Sándor (szerk.): Szent vagy, Uram! Orgonakönyv. Ősi és újabb énekkincsünk tára

Budapest, 1993
Liturgia - Zene

Heverdle Péterné Köncse Kriszta: Zenetörténet I. A kezdetektől a bécsi klasszicizmusig

Budapest, 2015
Liturgia - Zene

János Pál pápa, II.: II. János Pál Ecclesia de eucharistia kezdetű enciklikája a püspököknek, a papoknak és diákonusoknak, a szerzeteseknek és minden hívőnek az eucharisztia és az egyház kapcsolatáról

Fordító: Diós István
Budapest, 2003
Egyházi dokumentum, Liturgia - Zene

Kósa Ferenc (szerk.): Kórusok Könyve

Budapest, 1977
Liturgia - Zene

Kósa Ferenc (szerk.): Templomi énekrend. „A” „B” „C” évre

Budapest, 1977
Liturgia - Zene

Krajnyák Gábor: Gyűjteményes Nagy Énekeskönyv a görögszertartású katholikus hívek használatára

Budapest, 1929
Liturgia - Zene

Liptay György (szerk.): Zsoltárkulcs. A Zsoltároskönyv szókincsének és kifejezésanyagának latin-magyar gyűjteménye

Budapest, 1961
Liturgia - Zene

Lisznyai Gábor: Boldogasszony mise

Budapest, 1968
Liturgia - Zene

Melles Emil: A görögkatolikus szertartástan elemei

Budapest, 1942
Liturgia - Zene, Tankönyv

Németh László Imre (szerk.): A népi jámborság és liturgia direktóriuma. Alapelvek és iránymutatók

Fordító: Domokos György
Budapest, 2005
Egyházi dokumentum, Liturgia - Zene

Németh Norbert: Missa pro artis medicae studiosis (Mise a medikusokért)

Budapest, 2000
Liturgia - Zene

Neunheuser, Burkhard: Liturgiatörténet. Egyház- és kultúrtörténeti megközelítésben

Fordító: Dolhai Lajos
Budapest, 2012
Liturgia - Zene

Ottó Ferenc: II. Magyar mise. Vegyeskarra és orgonára

Budapest, 1971
Liturgia - Zene

Pákozdi István - Somorjai Ádám (szerk.): A liturgiatudomány kézikönyve

Fordító: Fehérváry Jákó et al.
Budapest, 2020
Egyéb teológia, Kézikönyv, Liturgia - Zene

Pákozdi István (szerk.): A szentmise előkészületei és hálaadási imádságai. A római misekönyv (2008) ajánlása szerint

Budapest, 2014
Liturgia - Zene

Petró József: A Szentmise története

Budapest, 1931
Egyháztörténelem, Liturgia - Zene

Ratzinger, Joseph: A liturgia szelleme

Fordító: Heller György
Budapest, 2002
Egyéb teológia, Liturgia - Zene

Rózsa Huba (szerk.): Éneklő egyház. Római katolikus népénektár. Orgonakíséretek

Budapest, 2017
Liturgia - Zene

KBART