Szent István Társulat

Lectori salutem! Üdv az Olvasónak!

Ez az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül.

Az 1847-ben alapított, nyilvános működését 1848. május 1-jén megkezdő kiadó alapítása óta folyamatosan működik: stabilitás, kiegyensúlyozottság, a hagyományos keresztény értékrendhez való ragaszkodás, a társadalom minden rétegét megszólító kínálat jellemezte mindvégig, és ezen vezérfonal mentén haladva működik napjainkban is.

A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó. Tevékenysége elismeréseként 1923-ban XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2001-ben pedig a magyar kultúrában betöltött történelmi szerepéért Magyar Örökség-Díjjal tüntették ki.

Sorozatok

Könyvek - Tankönyv

Ágoston Júlián: A magyartanítás módszertana

Budapest, 1947
Magyar irodalom, Tankönyv

Albert István: Katolikus szertartástan. Középiskolák használatára

Budapest, 1943
Liturgia - Zene, Tankönyv

Aubermann Miklós: A katholikus hit védelme. Apologétika a középiskolák számára

Budapest, 1907
Egyéb teológia, Tankönyv

Aubermann Miklós: Katholikus iskolai Biblia. Polgári és felsőbb leányiskolák II. osztálya számára

Budapest, 1912
Biblia - Biblikum, Tankönyv

Aubermann Miklós: Katholikus szertartástan. Középiskolák IV., Polgári- s felsőbb leányiskolák III. osztálya számára

Budapest, 1912
Hittankönyv, Tankönyv

Aubermann Miklós: Katolikus Iskolai Biblia - 1. rész: Ó-szövetség. Középiskolák II. osztálya számára

Budapest, 1912
Hittankönyv, Tankönyv

Augusztin Imre: Nevelő kézimunka. Tanítóképző-intézeti növendékek, tanítók és szülők számára 1. rész

Budapest, 1904
Tankönyv

Augusztin Imre: Nevelő kézimunka. Tanítóképző-intézeti növendékek, tanítók és szülők számára 2. rész

Budapest, 1904
Tankönyv

Augusztin Imre: Nevelő kézimunka. Tanítóképző-intézeti növendékek, tanítók és szülők számára 3. rész

Budapest, 1904
Tankönyv

Bagi István: Ingatlanjog

Budapest, 2007
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Balogh Albin: Hazánk történelme

Budapest, 1929
Tankönyv, Történelem

Bándi Gyula: Környezetjog

Budapest, 2014
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Bándi Gyula (szerk.): Környezetjog

Budapest, 2022
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Bánrévy Gábor: A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga

Budapest, 2016
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Barabás György: Földrajz a vasvármegyei népiskolák III., IV., V. és VI. osztálya számára

Budapest, 1907
Tankönyv

Barabás József - Győrffy János: Földrajzi előismeretek. Zólyomvármegye rövid földrajza. Vezérkönyv a zólyomvármegyei népiskolai tanítók számára

Budapest, 1912
Tankönyv

Bárány Ignác - Potzta Ferenc: Harmadik olvasókönyv. A katholikus népiskolák harmadik osztálya számára

Budapest, 1917
Tankönyv

Bárány Ignáca: A Becednik za Katholičanske Vesničke šolé po velejnyi S. Števana Drüšbe

Budapest, 1878
Ismeretterjesztés, Tankönyv

Bárány Ignácz: Ábécés-könyv. Katholikus népiskolák számára

Budapest, 1905
Tankönyv

Bárány Ignácz - Potzta Ferenc (szerk.): Második olvasókönyv. A katholikus népiskolák második osztálya számára

Budapest, 1917
Tankönyv

Bárány Ignácz (szerk.): Ötödik olvasókönyv. A katholikus népiskolák ötödik és hatodik osztálya számára

Budapest, 1891
Tankönyv

Bárány Ignácz (szerk.): Ötödik olvasókönyv. A katholikus népiskolák ötödik és hatodik osztálya számára [13. kiadás]

Budapest, 1904
Tankönyv

Bartha József: A magyar nemzeti irodalom története. A tanítóképző intézetek új tanterve szerint

Budapest, 1912
Tankönyv

Bartha József: Magyar nyelvtan mondattani alapon. Közép- és polgári iskolák I. és II. osztálya számára

Budapest, 1905
Tankönyv

Bartha József: Magyar nyelvtan. Mondattani alapon a Katholikus polgári és felsőbb leánysikolák I. és II. osztálya számára

Budapest, 1913
Magyar irodalom, Tankönyv

Bartha József: Rendszeres Magyar Nyelvtan. Közép- és polgári iskolák III. osztálya számára

Budapest, 1908
Magyar irodalom, Tankönyv

Bartha József - Prónai Antal (szerk.): Magyar Irodalmi Olvasókönyv - Poetikával és irodalomtörténettel. A Katholikus polgári leányiskolák IV. osztálya számára

Budapest, 1912
Magyar irodalom, Tankönyv

Bartha József - Prónai Antal (szerk.): Poétika. A középiskolák VI. osztálya számára

Budapest, 1905
Tankönyv

Bartha József - Prónai Antal (szerk.): Stilisztika. A polgári leányiskolák III. osztálya számára

Budapest, 1914
Magyar irodalom, Tankönyv

Bata Joákim: Földrajz. A magyar tanításnyelvű kath. népiskolák IV., V., VI. osztályai számára

Budapest, 1914
Tankönyv

Bata Joákim - Stefanyák Róbert: Földrajzi alapfogalmak. Gömör- és Kis-Hont vármegye rövid földrajza. Vezérkönyv a Gömör- és Kis-Hontvármegyei római katholikus népiskolák III. osztályú tanítói számára

Budapest, 1913
Tankönyv

Bata Joákim - Zádor Jenő: Földrajzi alapfogalmak. Hajdú vármegye és Debreczen szabad királyi város rövid földrajza. A hajdúvármegyei magyar tanításnyelvű római katholikus népiskolák III. osztálya számára a tanterv szerint

Budapest, 1912
Tankönyv

Bertalan Vince: Számolási gyakorlókönyv a katholikus népiskolák II. osztálya számára 1. rész. Az 1-től 100-ig terjedő számkörben

Budapest, 1911
Tankönyv

Bertalan Vince: Számolási gyakorlókönyv a katholikus népiskolák III. osztálya számára 2. rész. Az 1-től 1000-ig terjedő számkörben

Budapest, 1911
Tankönyv

Bertalan Vince: Számolási gyakorlókönyv a katholikus népiskolák III. osztálya számára 2. rész. Az 1-től 1000-ig terjedő számkörben (9. kiadás)

Budapest, 1918
Tankönyv

Bertalan Vince: Számolási gyakorlókönyv a katholikus népiskolák IV. osztálya számára 3. rész. Az 1000-en felüli számkörben

Budapest, 1911
Tankönyv

Bilinszky Lajos: Poétika, retorika és olvasókönyv. A tanító és tanítónőképző intézetek harmadik osztályának

Budapest, 1911
Tankönyv

Bilinszky Lajos: Poétika, retorika és olvasókönyv. A tanító és tanítónőképző intézetek második osztályának

Budapest, 1910
Tankönyv

Biró Béla: Műalkotások könyve II. A középiskolák V-VI. osztálya számára

Budapest, 1934
Művészet - Kultúra, Tankönyv

Bittsánszky Géza et al.: Közgazdaságtani bevezetés

Budapest, 2011
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

Blazsek Andrea: Ének-zene A szakrális zene tanítása. Tanári segédkönyv 1-4. osztály

Budapest, 2019
Liturgia - Zene, Tankönyv

Blazsek Andrea - Heim László: Ének-zene. A szakrális zene tanítása. Tanári segédkönyv 5-8. osztály

Budapest, 2013
Liturgia - Zene, Tankönyv

Boda László: Erkölcsteológia 2. Isten országa közöttünk

Budapest, 2000
Erkölcsteológia, Tankönyv

Boda László: Erkölcsteológia 3. A keresztény vallásosság

Budapest, 1998
Erkölcsteológia, Tankönyv

Bognár Cecil: Lélektan és gondolkodástan. Bevezetés a bölcseletbe a gimnázium VIII. osztálya számára

Budapest, 1941
Tankönyv

Borosay Dávid: A differenciál- és integrálszámítás elemei. Függelék az algebrához

Budapest, 1914
Tankönyv

Borosay Dávid: Algebra a középiskolák számára

Budapest, 1908
Tankönyv

Borosay Dávid: Geometria a középiskolák felső osztályai számára. 1. rész, az V. és VI. osztály számára

Budapest, 1904
Tankönyv

Borosay Dávid: Geometria a középiskolák felső osztályai számára. 2. rész, a VII. és VIII. osztály számára

Budapest, 1914
Tankönyv

Borosay Dávid - Mattyasóvszky Kasszián: Algebra a gimnázium és reálgimnázium számára. 1. rész: A IV. osztály számára

Budapest, 1931
Tankönyv

KBART