A katolikus egyház katekizmusa - Szent István kézikönyvek (Budapest, 2002)

A Katolikus Egyház Katekizmu­sának jelen fordítása és kiadása a Vatikáni Kiadónál 1997-ben megjelent latin nyelvű mintakia­dás alapján készült. Célja, hogy szerves és rendezett módon tárja elénk a katolikus tanítás lényegi és alapvető tartalmát, a hit és az erkölcs igazságait, a II. Vati­káni Zsinat és az egyházi Szent­hagyomány egészének fényében. Elsődleges forrásként a Szent­írásra, az egyházatyákra, a litur­giára és az egyházi Tanítóhivatal­ra épít. A latin nyelvű mintakia­dás célja az, hogy hivatkozási alapja legyen a különféle orszá­gokban készülő katekizmusok­nak vagy ilyen jellegű összefogla­ló munkáknak. A mű szerkezete, a katekizmu­sok nagy hagyományát követve, négy tartópillérre épül: szól a ke­­resztségi hit megvallásáról (a hit­vallás), a hit szentségeiről, a hit­ből fakadó életről (a parancsola­tok) és végül a hívő imádságról (a Miatyánk). Főként a kateké­­zis felelőseihez szól. Első helyen a püspökökhöz: ők a hit tanítói és az Egyház pásztorai. Az ő fel­adatuk Isten népének tanítása, ehhez kínál segítséget ez a könyv.

Next