A Magyarországi Latin- és Görög-szertartásu Római Katholikus népiskolai ügyre vonatkozó s a Magyar Püspöki Kar által megállapított rendszabályok, tantervek, utasítások gyűjteménye (Budapest, 1877)

A MAGYAROK,SZAGI LATIN- ES G ÖRÖ G-SZE RT ART A SU ROMAI KATHOLIKUS NÉPISKOLAI ÜGYRE VONATKOZÓ S A MAGYAR PÜSPÖKI KAR ÁLTÁL MEGÁLLAPÍTOTT RENDSZABÁLYOK, TANTERVEK, UTASÍTÁSOK GYŰJTEMÉNYE. A MAGYAR PÜSPÖKI KAR MEGBÍZÁSÁBÓL KIADJA A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT. (Budapest, Lövész-utcza 11. sz. a.) BUDAPEST. NYOMATOTT AZ ATHENAEUM К. TÁRS. NYOMDÁJÁBAN. 1877.

Next