A Szent István Akadémia 1916. évi január hó 18-án tartott elnök- és főtitkárválasztó együttes ülésén elhangzott beszédek (Budapest, 1916)

k A Szent István Akadémia 1916. évi január hó 18-án tartott elnök- és főtitkárválasztó együttes ülésén elhangzott beszédek. Az együttes ülésen elnöklésre felkért dr. Concha Győző t. tag üdvözlő beszéde a megválasztott elnökhöz és fő­titkárhoz : Nekem jutott a kedves kötelesség, hogy Méltóságo­dat, mint a Szent István Akadémia egyhangúlag meg­választott elnökét üdvözöljem. Midőn egyhangú szavazatunk ekként Méltóságod mel­lett megnyilatkozott, hódolatunkat akartuk kifejezni a vallás-, a nyelv-, a társadalmi tudomány terén elért nagy eredményei iránt, egyben pedig erősen hozzáfűzni a Szent István Akadémia céljához, sorsához. Tudatában vagyunk ugyanis annak, hogy Akadémiánk hajója éber, erőskezű kormányzót kíván, amikor új útjára elindul. Ballastja még nem elég nagy, célpontja is megvilágításra szorul. E célpont hazai tudományunk tengerén nem ott van, ahol a Magyar Tudományos Akadémiáé. Kiegészíteni akarja a szellemi világ azon területén, ahol az felekezet­­közi állásánál fogva nem működhetik a szellemi világ vallási régióiban. A katholikus igazság érdekében akarja a tudomány eszközeit keresni és használni, de általuk a hazai tudományt e célzat nélkül is gyorsítani, vallási vo­natkozásaival pedig egész szellemi életünk mélyítésén munkálni. Méltóságodat bizakodva látjuk e munka vezérletében s ahhoz Isten áldását reméljük.

Next