A Szent István Társulat naptára az 1912. évre (Budapest, 1912)

Tudnivalók a Szent-István-Társulatrcl. A Szent-István-Társulat a magyar katoliku­soknak olyan egyesülete, mely arra vállalkozik, hogy jó könyveket adjon ki és terjesszen. A tanult embernek és a népnek egyaránt olyan könyveket és egyéb olvasnivalókat ad a kezébe, melyekből a vallásos hit táplálékot nyer, de amelyekből tanulni és nemesen szórakozni is lehet. Az összes iskolák számára a Szent- István-Társulat ad ki tankönyveket; kiad továbbá tudományos müveket, tisztességes regényeket, az ifjúság számára készült tanulságos könyve­ket, a népnek való kis füzeteket, telve hasznos tanácsokkal a józan életre és a helyes gazdál­kodásra. A Szent-István-Társulat Magyarország első apostoli királyának, szent Istvánnak nevét viseli. Mert amint szent István királyunk Magyar­­országot katholikussá s műveltté igyekezett tenni, úgy a róla elnevezett Társulat is hazánkban a kalholikus szellem és a műveltség terjesztője kíván lenni, tehát szent István szellemében akar működni. És valamint szent István a magyarok Nagyasszonyának, a boldogságos szűz Máriának oltalmába ajánlotta Magyarországot, úgy a Szent-István-Társulat is a magyarok Nagy­asszonyát vallja égi Pátrónájául és az ő hatal­mas közbenjárását kéri, midőn jó könyvekkel hazánkban az egészséges keresztény szellemet terjeszteni igyekszik. A Szent-István-Társulat már meghaladta fönnállásának hatvanadik évét. Ennyi ideje, hogy Magyarországot jóirányú könyvekkel látja el. Még 1848-ban alapították a Szent-István— Társulatot; és mert célja az, hogy jó könyveket olcsón adjon, azért neve eleinte az is volt, hogy: «Jó és olcsó könyvkiadó-társulati). A Szent-István-Társulat pártfogói a püspökök. Tagjai többfélék. Vannak pl. alapító tagjai; ezek közé fölveszik azt, aki egyszersminden­­korra négyszáz koronát lesz le a Társulatnál örök alapítványképen. Vannak rendes tagjai, akik közé fölveszik azt, aki évenkint tíz koro­nát fizet tagdíj gyanánt s legalább három évre kötelezi magát. Vannak végül pártoló tagjai, akik évenkint csak két koronát kötelesek fizetni. Ezek csak egy évre vállalnak kötelezeti séget, de ha az év végéig nem jelentik, hogy kilép­nek, a következő évre is tagok, tehát a követ­kező évben is fizetik a két koronát. Megjegyez­zük itt, hogy nők is lehetnek tagok. A falusi népnek, továbbá mesterembereknek, kereskedőknek: tehát mindazoknak, kik nem végeztek magasabb iskolákat, az olcsó pártolj tagságot ajánljuk. Azért az évi két koronáért pedig mit kap a pártoló tag ? Mert jól megjegyzendő: nem ala­­niizsnaszámba megy az a tagdíj, amit a Szent- István-Társulatnak fizetnek, hanem a Társulat bőven visszaadja a tagdíjat könyvek alakjában. Azért a két koronáért tehát a pártoló tag kap minden évben kalendáriumot s ezenkívül pár igen szép könyvet: olyant, mely katholikus hitében megerősíti, meg olyant, melyből okos dolgokat tanulhat, végül olyant, mely mulat­ságos órákat szerez neki. De nemcsak a pártoló tagok, hanem a többi tagok is kapnak tagdí­jukért évenkint bizonyos könyveket. Ezt az évi könyvadományt tagilletmény-ьек nevezik. De a Szent-István-Társulat mint már emlí­tettük, sok egyéb könyvel is ad ki, melyeket nem ad tagilletményül. Az ilyen könyvekre nézve az összes tagoknak — tehát a kétkoronás tagok­nak is — megvan az a kiváltságuk, hogy a könyveket bizonyos ármérsékléssel, tehát a bolti árnál valamivel olcsóbban kapják. Csak a tan­könyvekre nem vonatkozik ez ; mert a tan­könyvek ára oly csekély és a Szent-István- Társulat évenkint annyi tankönyvet oszt szét teljesen szegény iskolásgyermekek közt ingyen, hogy a tankönyvek bolti árából senkinek sem tehet engedményt. Aki mindazt a sok jó és szép könyvet bírni akarja, mit a Szent-István-Társulat tagilletmé­nyül ad, az lépjen be a Szent-István-Társulatba! A Szent-István-Társulat kiadványainak jegy­zékét bárkinek, aki ezt tőle egy levelező-lapon kéri, szívesen megküldi. E jegvzék rövid kivo­natát lásd a jelen naptár hirdetései között. Aki a Szent-István-Társulat tagjává akar lenni — akár alapító, akár rendes, akár pártoló tagjává — az forduljon a Szent-István-Társulat igazgatóságához (Budapest, VIII. kér., Szent­királyi-utca 28.) Elég egy közönséges levelező­lap is. Évközben is lehet jelentkezni. Aki teheti, a jelentkezéskor küldje be mindjárt az arra az évre szóló tagdíjat is. Aki pártoló tagokat kíván gyűjteni, az kér­jen gyüjtő-íveket a Szent-István-Társulat igaz­gatóságától. A szorgalmas gyűjtők, ha legalább tíz pártoló tagot szereznek, ajándékkönyvet kapnak. Amikor a gyűjtő-ívet a gyűjtött pártoló tagok neveivel a Szent-István-Társulathoz visszaküldik, tessék az ívet a főtisztelendő plébános vagy káplán úrral láttamoztatni. Az esztergom-főegyházmegyei hatóság 5784/1911. számú engedelmével.

Next