Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma. Az Igazságosság és Béke Pápai Tanácsa - Szent István kézikönyvek 12. (Budapest, 2007)

Történelme folyamán - különösképpen az elmúlt száz esztendőben - az Egy­ház sohasem mulasztotta el, hogy a társadalmi élet kérdéseivel kapcsolat­ban szót emeljen. XIII. Leó pápa meg­fogalmazása szerint ez kötelessége is. Az idők során összegyűjtött tanító­hivatali megnyilatkozások nyomán az Igazságosság és Béke Pápai Tanácsa II. János Pál megbízásából összeállítot­ta ezt a Kompendiumot, mely rendszer­be foglaltan nyújt áttekintést a katoli­kus társadalmi tanítás sarokpontjairól. A szöveget úgy dolgozták ki, hogy az nem csak a katolikusoknak, hanem az Egyházon kívül állóknak is hasznos lehet; így minden jóakaratú ember ké­pes belőle gyümölcsöző gondolati in­díttatásokat és közösségi ösztönzést meríteni az emberiség átfogó fejlődése számára. * * * „Az Egyház társadalmi tanítása nem ‘harmadik út’ a liberális kapitalizmus és a marxista kollektivizmus között, sem pedig egy olyan lehetséges alter­natíva, amely más, nem annyira ellen­tétes megoldások kezelésére nyújt le­hetőséget, hanem önálló, minden te­kintetben sajátos út. Nem is ideológia,

Next