Csapodi Istvánné: A kékruhás asszony. Egy fiatal lány életéből - Családi regénytár 18. (Budapest, 1902)

Családi 'Regénytár. A katholikus művelt közönségnek egy régi vágyát teljesíti a Szent-István-Társulat, midőn Családi Regénytár czím alatt új vállalatot indít, mely a maga nemében egyedül álló hazai irodal­munkban. Regényeket és elbeszéléseket nyújt e vállalatban, a legjelesebb hazai és idegen katho­likus íróktól, de csak oly műveket, melyek a kath. szépirodalom minden követelményének megfelel­nek: kiváló irodalmi becscsel bírnak, de egyszer­smind tiszta erkölcsi légkörben mozognak s valódi keresztény fölfogást tükröznek vissza. Valóban égető szükség is van arra, hogy a katholikusoknak oly szórakoztató olvasmányaik legyenek, a melyek sem hitüket, sem erkölcseiket nem sértik; melyek szellemüket gyönyörködtetik, de harmóniában is vannak katholikus világnézetükkel és erkölcsi fölfogásukkal. Ezért reméljük, hogy a Családi Regénytár kedvező fogadtatásra talál a katholikus olvasóközönségnél, melynek pártolása csak ösztön­zésül fog szolgálni a minden áldozatra kész Szent- István-Társulatnak, hogy ez új vállalatát minél szélesebb alapokon fejleszsze. A Családi Regénytár 10 íves kötetekben jelenik meg, az egyes, kötetek ára csinos angolvászon­­kötésben csak egy korona. A Családi Regénytár kötetei megrendelhetők a Szent-István-Társulat könyvkiadóhivatalában (Budapest, VIII. kér., Szent­­királyi-utcza 28. sz.), valamint minden fővárosi és vidéki könyvkereskedésben.

Next