Csekó, Gabriel (szerk.): Egri kis katekizmus katholikus gyermekek számára (Budapest, 1912)

A Szent-István-Társulat könyvkiadóhivatalában Budapest, Vili., Szentkiràh/i-utcza 28!b megjelent és a katholikus iskolák számára előirt s azok használatára engedélyezett tankönyvek. Magyar nyelven. a) Hittani könyvek. Róm. kath. elemi katekizmus a biblia elemeivel. Fekete képekkel 40, színes képekkel __ ... .................... 52 fill. Róm. kath. kis katekizmus a III.—VI. oszt. számára_ 56 cc Ej|i*i elemi katekizmus.................... — —.......................... 20 a « kis « ...................................................... 40 cc Gerely József. Kis képes biblia. i/II. oszt. számára — 40 cc « cc « UI/VI. cc « ... 80 « Római katli. szertartástan. Kis kiadás. Népiskolák sz. Képekkel „. .......................... 56 cc Pokorny E. Kis biblia III/VI. oszt. r............................. ... 60 cc Róder Alajos. Biblia kisebb gyermekek számára .................... 42 cc cc középkorú cc cc .................... 56 cc A kér. katholikus egyház szertartásainak magyarázata a Veszprém-egyházm. népiskolák számára.................... 36 cc Demkovics Ágoston dr. A katholikus egyház rövid tör­ténete. Népiskolák számára. Kötve ..................................... 20 cc — Róm. kath. szertai tű stau néjnsk. számára. Kötve 36 c< Németh Gyula. .Egyháztörténet ............................................. 40 « b) ABC-és könyvek. Bárány Ignácz. ABC-és könyv ............................................. 20 « Mócsy-Fetrovácz-Steinberger. ABC-és könyv (böv. kiad. 8 iv) 40 i.< cc cc (kis. kiad. 5 iv) 28 « Dreisziger Fér. UJ magyar ABC-és könyv .................... 40 cc Kiinda Károly. Hangutánzó ABC-és olvadó................... 56 cc Öveges és Wiemann. Hangutánzó magyar ABC. (Fono­mimikai ABC.) Képekkel. Kötve _ _ ... ... _ 50 a Zeitiger József. Magyar ABC-és könyv a tótajku róm. kath. népiskolák számára ............................ !.. ... _ 30 « c) Olvasókönyvek. % Bárány Ignácz. I. olvasókönyv 20, lí. olvusókönyv 36, III. olvasókönyv 48, IV. olvasókönyv 60, V. olvasókönyv.............................................................. ..kor. 1.28 « Mócsy-Petrov icz- Walter. II. olvasókönyv 52, III. olvasó­könyv 60, IV. olvasókönyv (fiuisk. sz.) 88, IV. ol­vasókönyv (leányisk. sz.) 88, V. olvasókönyv kor. 1.60 cc Zeitiger József Magyar olvasókönyv a tótajku ?óm. kath. népiskolák második osztálya számára............................ 90 c Dreisziger-Számord-Szakoly és AcW.Gazdaság i és ismétlő­iskolák olvasókönyve .........................................„kor. 1.— a Dreisziger-Győrffy-Róvó. Olvasókönyv a gazdasági és ismétlő leányiskolák számára ............cc 1.40 «

Next