Cusanus, Nicolaus: A hit békéje. Paul Richard Blum Bevezető tanulmányával - Fides et ratio 8. (Budapest, 2017)

Nicolaus Cusanus a „középkor” és „újkor” közötti korszakküszöb talán legnagyobb formátumú gondolkodó­ja volt. Hagyományos teológiai és filozófiai kérdéseket mélyenszántón tárgyaló munkái mellett kiemelkedő szerepet játszott abban, amit ma val­lásközi párbeszédnek szokás nevez­ni. Egyik legizgalmasabb és legaktuá­lisabb, ebbe a körbe tartozó műve a De pace fidei, amelyet Bakos Gergely fordításában most „A hit békéje” cí­men olvashatunk magyarul. Valójá­ban persze sem Cusanus, sem a rene­szánsz nem érthető meg a maga teljes mélységében filozófiai és teológiai szempontból sem, ha nem ismerjük meg, ha nem tesszük saját nyelvünk kultúrájának részévé azokat a filozó­fiai-teológiai megfontolásokat, ame­lyek a párbeszédet megalapozzák. Azok a gondolkodók, akik önmaguk igazáról mélyen meg vannak győződ­ve, csakis érvek alapján foghatnak olyan dialógusba, amely még évszá­zadok múltán is méltó figyelmünkre. A dialógus melletti érvelő meggyőzés egyik legfontosabb műve a De pace fidei, amely manapság azért is oly idő­szerű, mert oly nagy hiány mutatko­zik a megalapozott párbeszédben, sőt lassanként már a párbeszédben ma­gában is.

Next