Filó Károly: A vértanú szelleme 3. Történeti regény a Diokleczián-féle keresztényüldözés korából - Családi regénytár 12. (Budapest, 1901)

ß?—- - 1 Családi 'Regényfár. A katholikus művelt közönségnek egy régi , vágyát teljesítette a Szent-István-Társulat, midőn Családi Regénytár czím alatt új vállalatot indított, mely a maga nemében egyedül álló hazai irodal­munkban. Regényeket és elbeszéléseket nyújt e vállalatban, a legjelesebb hazai és idegen katho­likus íróktól, de csak oly műveket, melyek a kath. szépirodalom minden követelményének megfelel­nek: kiváló irodalmi becsesei bírnak, de egyszer­smind tiszta erkölcsi légkörben mozognak s valódi keresztény fölfogást tükröznek vissza. Valóban égető szükség is van arra, hogy a katholikusoknak oly szórakoztató olvasmányaik legyenek, a melyek sem hitüket, sem erkölcseiket nem sértik; melyek szellemüket gyönyörködtetik, de harmóniában is vannak katholikus világnézetükkel és erkölcsi fölfogásukkal. Ezért reméljük, hogy a Családi Regénytár kedvező fogadtatásra talál a katholikus olvasóközönségnél, melynek pártolása csak ösztön­zésül fog szolgálni a minden áldozatra kész Szent- István-Társulatnak, hogy ez új vállalatát minél szélesebb alapokon fejleszsze. A Családi Regény tár 10 íves kötetekben jelenik meg, az egyes kötetek ára csinos angolvászon­­kötésben csak egy korona. A Családi Regénytár kötetei megrendelhetők a Szent-István-Társulat könyvkiadóhivatalában (Budapest, Vili. kér., Szent­­királyi-utcza 28. sz.), valamint minden fővárosi és , vidéki könyvkereskedésben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom