Guardini, Romano: Az Úr. Elmélkedések Jézus Krisztus személyéről és életéről

ROMANO GUARDINI a XX. század első felében működő, az Egyház megújí­tását munkáló, európai szellemi „élgár­da” kiemelkedő alakja. Professzori, lel­kipásztori és írói munkásságával a II. Va­tikáni Zsinat reformkorszakának egyik nagyhatású előkészítője. 1885-ben született Veronában olasz család gyermekeként, de szülei hamaro­san Németországba költöztek. Német is­kolákban tanult, a német lett második anyanyelve és hazája. Ifjúkori természet­­tudományos tájékozódás után a papi hi­vatást választotta. Első papi éveiben az ifjúság jóhírű nevelőjének bizonyult. Korán csatlakozott a Szent X. Piusz „Instaurare omnia in Christo” jelszava nyomán kibontakozó liturgikus és teoló­giai egyházi mozgalmakhoz. Nemsokára a berlini egyetem világnézeti tanszékén előadásaival és nagysikerű könyveivel az egész ország, sőt az európai egyház tanító mesterévé lett. A Hitler-uralom alatt - sok társával együtt - elhallgattatták, de a második világháború után Münchenben alapítottak számára katedrát. 1968. októ­ber 1-én halt meg 83 éves korában. Utol­só szavai voltak: „Magadnak teremtettél, ó, Uram, s nyugtalan a mi szívünk, míg meg nem nyugszik Benned” (Szent Ágos­ton). Születésének századik évfordulóján az egész egyház ünnepelte nagy fiát, s­­ könyveinek újra kiadását tekintve, nap­jainkban Guardini-reneszánszról beszél­hetünk.

Next