Horváth E. János: Mire jó a futóhomok?. Szőlőművelési útmutató - Népiratkák 249. (Budapest, 1907)

Tudnivalók a Szent-István-Társulatról. A Szent-István-Társulat a magyar katolikusoknak olyan egyesülete, mely arra vállalkozik, hogy jó könyveket adjon ki és terjeszszen. A tanult embernek és a népnek egyaránt olyan könyveket és egyéb olvasnivalókat ad a kezébe, melyekből a vallásos hit táplálékot nyer, de a melyekből tanulni és neme­sen szórakozni is lehet. Az összes iskolák számára ad ki a Szent István-Társulat tankönyveket; kiad továbbá tudományos műveket, tisztességes regényeket, az ifjúság számára készült tanulságos könyveket, a népnek való kis füzeteket, telve hasz­nos tanácsokkal a józan életre és a helyes gazdálkodásra. Mindezt a sok könyvet és más írást a lehető legolcsób­ban adja. mert mint katholikus egyesület azt akarja, hogy a jó könyv minél szélesebb körökben terjedjen s az igazsággal ne csak az ismerkedjék meg, a kinek sok a pénze, hanem az is — sőt különösen az — a kinek kevés a pénze s a kinek épen az igazság, a katholikus igazság az egyetlen kincse és vigasztalója ezen a földön. A Szent-István-Társulat Magyarország első apostoli kirá­lyának, szent Istvánnak nevét viseli. Mert mint szent István királyunk Magyarországot katholikussá és műveltté igyekezett tenni, úgy a róla elnevezett Társulat is hazánkban a katho­likus szellem és a műveltség terjesztője kíván lenni, tehát szent István szellemében akar működni. És valamint szent István a magyarok Nagyasszonyának, a boldogságos szűz Máriának oltalmába ajánlotta Magyarországot, úgy a Szent- István-Társulat is a magyarok Nagyasszonyát vallja égi Pátró­­nájául és az ő hatalmas közbenjárását kéri, midőnjó köny-

Next