Johann Győrffy: Naturgeschichte (Budapest, 1904)

A Szent-István-Társulat könyvkiadóhivatalában Budapest, VIII., Szentkirályi-utcza 28 ъ. megjelent és a katliolikus iskolák számára előirt s azok használatára engedélyezett tankönyvek. Magyar nyelven. a) Hittan! könyvek. Esztergomi elemi katekizmus ... ..................................... ... 18flll. kis « ................... ........................ 36 « Egri elemi katekizmus ............................... ......................... 12 « kis « .................................... .................. 32 •« Róder Alajos. Biblia kisebb gyermekek számára ... ... ... ... 42 « « középkorú « « — 56 » « nagyobb « « kor. 1.06 <• Gerely József. Kis képes biblia. I/II. oszt. számára ............. 50 « « « « II1/V. « « ........ ■_ 80 ч — Római kath. szertartástan. Iiis kiadás. Népiskolák szá­mára, képekkel..................................................................... 56 « A kér. katholikus Egyház szertartásainak magyarázata a Veszprém-egyházm. népiskolák számára ... ... ... ... ... 36 ­Németh. Gyula. Egyháztörténet . . ... ............... ... 40 « Ъ) АВС-és könyvek. Bárány Iynácz. АВС-és könyv ... .......................................... 20 « Mócsy-Petrovácz-Steinberger. АВС-és könyv (bővebb kiadás 8 iv) 40 « (kisebb kiadás 5 iv) 24 « Drcisziger Ferencz. Uj magyar АВС-és könyv... ... ... ... ... 40 « Zeitiger József. Magyar АВС-és könyv a tótajku róm. kath. népiskolák számára ........................................................... 30 « c) Olvasókönyvek. Bárány Ignácz. I. olvasókönyv a kath. népisk. I. oszt. számára 20 « II. « « « И. о о 36 « III. о « « III. « о 48 a IV. « « о IV. « я 60 « V. « « «V/VI. « i'kor. í.28 о Mócsy-Petrovácz-Walter. II. olvasókönyv ... ........................ 48 « III. « ... ......................... 60 « IV. « (fiúiskolák számára) 88 « IV. « (leányisk. számára) 88 « V. « (fiúiskolák számára) k. 1.44 « Zelliger József. Magyar olvasókönyv a tótajku róm. kath. népiskolák második osztálya számára 90 « Dreisziger-Számord-Szokoly és Róvó. Gazdasági és ismétlő­iskolák olvasókönyve ... ............................... ... ... kor. 1.— « Dreisziger-Győrffy-Róvó. Olvasókönyv a gazdasági és ismétlő leányiskoláit számára...............................kor. 1.40 « d) Fali «lvasótáhlák, Sáli egyszeregy. Fali táblák a Bárány-íéle АВС-és könyvhöz. (24 lap.) Cruda kor. 4.80 — Vászonra huzva, fölaggatásra készen ............................... « 24.—

Next

/
Oldalképek
Tartalom