Kandra Kabos: Az ezeréves Károlyiak - A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből 1. (Budapest, 1894)

A Szent-István-Társulatról

A Szent-István-Társulatról. A Szent-István-Társulat jószellemű, részint népies, részint tudományos könyvek kiadása végett létesült. A Szent-István- Társulat tagjai irányában a következő kötelezettséget vállalta el: 1. Évenkint minden társulati tagot 90 nyomtatott Ívre terjedő olvasmányokban részesít. 2. A 90 nyomtatott ivre terjedő könyveket két vagy három részletben a tagok minden megterheltetése nélkül bérmentve küldi szét. 3. A könyveket nem küldi minden tagnak külön, hanem űgynevezett tiszteleti tagjaihoz, kik minden egyházmegyében ennek kiterjedése szerint többen varnak, s kik azon vidéken a tagok irányában a Társulatot képviselik, a könyveket egyes tagoknak kézhez szolgáltatják, a tagdijt tőlük átveszik stb. Aki a Társulat tagjai közé kivan lépni, ka a közép­pontban lakik, bejelenti magát a Társulat titkári hivatalánál (Királyi Pál-utcza 13. sz.), vidéken pedig azon tiszteleti tagnál, kitől a tagilletményt, vagyis a 90 Ívnyi könyveket legkönnyebb utón megkaphatja, vagy plébánosánál, aki a további utasításo­kat szívesen megadja. A Társulat rendes tagja tagdíjul evenkint legkésőbb augusztusig befizet 3 frt 15 krt azon tiszteleti tagnak, kitől a társulati könyveket kapja, és akihez, ha valamely könyvet meg nem kapott volna, a reklamácziót is intézi. A Szent-István-Társulatról s működéséről bővebb tájé­kozódást szerezhetni a Társulat által kiadott »Társulati Értesítő «-bői, mely kéthetenkint megjelenvén, közli a Társulat életében előforduló eseményeket. A Szent-lstváll-Társulat ügynökségénél (Budapest, Királyi- Pál-utcza 13. sz.) kaphatók a Házi Könyvtár* következő kötetei: Megrendelésnél elegendő a folyó szám megnevezése. 1. kötet. A Szent-István-Társulat évkönyve. 1871. (Kis 8-r. 106 1.) Pest, 1871. ' , 30 kr. 4. » Bergmann József, IX. Pius pápa. Életrajzi váz­lat. (70 1.) Pest, 1871. 10 kr. 5. » Széphalmi Sz. M. és E. A. Gr., Jó tanácsok népünk anyagi és szellemi jólétének előmozdí­tására. (148 1.) Pest, 1871. 10 kr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom